Kemijsko-tehnološki fakultet

Upute za korištenje aplikacije za Evidenciju nastave i čitače

Poštovani,
Od 04. ožujka. 2019. počinje se elektronski evidentirati prisustvo u nastavi.
Evidentirat će se svi oblici nastave: predavanja, seminari i vježbe.
Čitači se nalaze na katedri spojeni na računalo. Radi se o bezkontaktnim čitačima, te je potrebno samo prisloniti karticu na čitač.
Studenti koriste iksice za evidenciju nastave.
Student kao i nastavnik, karticu može očitati 15 minuta prije početka nastave i 15 minuta nakon početka nastave.
Npr. ako sat počinje u 10:15 student se može evidentirati na taj sat u periodu od 10:00 do 10:30.

Potrebno je da se i studenti i nastavnici evidentiraju jednom ako se radi o blok satu ili 3 sata za redom.
Znači ako je nastava više od jednog sata, a radi se o istom smjeru, grupi, tipu nastave (predavanja, seminar, vježbe), predavaonici i nastavniku, potrebno je samo na početku takve nastave očitati kartice.
Ako nastavnik drži dva sata predavanja za neki predmet, a onda treći sat drži seminar iz tog predmeta - morate se očitati na početku trećeg sata jer se promjenio tip nastave.

Studenti se mogu evidentirati prije nego što im nastavnik dođe - bitno je samo da je računalo upaljeno.
Računala će se sama upaliti ujutro u 7:55 svaki dan kao i aplikacija u kojoj se vidi da ste se evidentirali karticom.
Ako slučajno računalo nije upaljeno, molimo da se upali.
Molimo da se računalo ne gasi, jer se automatski gasi navečer.
Molimo nastavnike da poslije svoje nastave ugase projektor.

U Eduplan https://eduplan.ktf-split.hr može ući svaki student i nastavnik sa svojim AAI korisničkim računom.