Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj - N.N. br. 9/2018 od 26.01.2018.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje NATJEČAJ za izbor
-          jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju,
-          jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor I. izbor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvene grane Analitička kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Zavodu za kemiju okoliša.
 
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17).
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis; pristupnici koji su strani državljani dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje); preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti; prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti; popis radova; radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se osobno na protokol Fakulteta ili poštom na adresu, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen u N.N. br. 9/2018 od 26.01.2018.g.