Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj - N.N. 106 od 30.11.2018.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
Ad.1) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).
Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
1.       životopis
2.       presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
3.       ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju, za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
4.       dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
5.       rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Ad.2) – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opću i anorgansku kemiju
Uvjeti:
1.       SSS kemijskog smjera
2.       znanje rada na računalu (MS Office, Internet)
3.       za pristupnike koji su strani državljani, dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje)
4.       rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
5.       probni rad od 3 mjeseca
Uz potpisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
******
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403  
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbe o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18) i drugim pozitivnim propisima.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.