a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Difraktometri

XRD Print

 • Malvern Panaytical Empyrean Series 3 difrakcijski sistem konfiguriran za veoma široki raspon primjena i eksperimenata. Sistem je jednostavan za upotrebu a istovremeno omogućava dobivanje rezultata najveće moguće kvalitete. Mogućnosti koje instrument nudi su:
  -Fazna (kvalitativna) analiza anorganskih i organskih praškastih , krutih i pastoznih materijala
  -Strukturna i kvantitativna analiza Rietveld metodom
  -Fazna kvantitativna i semikvantitativna analiza
  -Proučavanje strukturnih promjena pod utjecajem visoke temperature (do 1200OC)
  -Fazna analiza tankih filmova (kristaliničnih i amorfnih)
  -Mapiranje uzorka (mikrodifrakcija) s veličinom “spota” od 100 mikrona
  -Određivanje veličine, oblika i distribucije veličina nano čestica metodom raspršenja na niskom kutu (SAXS) za uzorke koji mogu biti krutine, praškasti , emullzije, koloidi, otopine makromolekula veoma niskih koncentracija, pastozni materijal itd
  -2D SAXS za određivanje uređenosti i orijentacije nano čestica
  -Reflektometrija za određivanje debljine, hrapavosti i gustoće tankih filmova i višeslojnih sistema tankih filmova
  -2D GISAXS metoda za proučavanje tankih filmova , posebno filmova koji se sastoje od nano čestica ili nano struktura
  -Kompjuterizirana tomografija (CT) malih objekata s 3D rekonstrukcijom
  -Određivanje veličine kristalita
  -Određivanje zaostale napetosti u materialu (Residual Stress)
  -Analizu orijentacije kristalita u materijalu (Texture)