EBSCO - MEDLINE Complete: nastavak slobodnog pristupa časopisima

26.03. o.g. istekao je probni pristup EBSCO-voj bazi MEDLINE Complete preko IP raspona naše ustanove, a u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom  u Splitu, pristup bazi je omogućen do 12 04. 2012. preko poveznice: http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=0b5129fd-eb8a-4155-b8e0-94778a8485ba%40sessionmgr11&vid=1&hid=122.