Teme završnih i diplomskih radova 2017./18.

Popis tema završnih i diplomskih radova u akademskoj godini 2017./18.

Odsjek za inženjerstvo i tehnologije

ZAVOD

MENTORI

TEME

Zavod za

anorgansku tehnologiju

Prof. dr. sc. Pero Dabić

1. Određivanje kinetičkih parametra hidratacije  portland cementa uz dodatke.

2. Određivanje i usporedba fizikalno-kemijskih svojstava cementnih kompozita standardnim i novim metodama.

3. Dobivanje koloidnog srebra primjenom različitih prirodnih reducensa i stabilizatora.

4. Određivanje uspješnosti priprave fotonaponskih modula na osnovi nanokristaličnog TiO2.

5. Sinteza i moguća primjena suspenzije nanočestica željezovih oksida - ˝ferrofluida˝.

Izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić

1. Utjecaj aditiva na procese hidratacije cementa 

2. Priprava i karakterizacija cementnih kompozita

3. Priprava i karakterizacija geopolimernih materijala

Doc. dr. sc. Damir Barbir

1. Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementnih kompozita uz dodatak čvrstih otpadnih materijala.

2. Primjena testova ispiranja pri stabilizaciji opasnih otpada.

3. Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak otpadnih materijala.

4. Stabilizacija/solidifikacija otpadnih materijala različitim anorganskim vezivima.

5. Sinteza zeolita primjenom hidrotermalnog postupka.

6. Dobivanje koloidnog srebra različitim taložnim postupcima.

7. Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pri različitim reakcijskim uvjetima.

8. Određivanje trajnosti anorganskih materijala.

Dr. sc. Mario Nikola Mužek

1. Sinteza i svojstva geopolimernih materijala

2. Sorpcija teških metala u geopolimernim sustavima

3. Sorpcija teških metala primjenom anorganskih ili organskih sorbensa

4. Teški metali u bilju

Zavod za organsku tehnologiju

Prof. dr. sc. Branka Andričić

1.    Toplinska razgradnja polilaktidnih kompozita

2.    Priprema i karakterizacija polimernih kompozita

3.    Biorazgradnja polimernih materijala

 

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

1.     Utjecaj mase uzorka na rezultate termogravimetrijske analize

2.     Utjecaj oblika uzorka na rezultate termogravimetrijske analize

3.     Utjecaj mase uzorka na rezultate diferencijalne pretražne kalorimetrije

4.     Utjecaj brzine 3D printanja na kvalitetu polimernog izradka

 

Dr. sc. Miće Jakić

1.     Utjecaj dodatka Mg(OH)2 na toplinska svojstva poli(vinil-klorida)

2.     Utjecaj dodatka Mg(OH)2 na toplinsku razgradnju poli(vinil-klorida)

3.     Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)

4.     Utjecaj metode pripreme na svojstva sapuna od maslinovog ulja

5.     Recikliranje pjenastog polistirena

Zavod za termodinamiku

prof. dr. sc. Vanja Martinac

izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

1. Sinteriranje magnezijeva oksida

2. Utjecaj dodatka TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode

3. Dobivanje magnezijeva oksida iz različitih izvora

4. Magnezijev oksid iz morske vode izmjenjivači topline

Zavod za kemijsko inženjerstvo

Prof.dr.sc. Nenad Kuzmanić

Utjecaj procesnih varijabli na kinetiku procesa šaržne kristalizacije

  Izv.prof.dr.sc. Sandra Svilović

Utjecaj procesnih varijabli na kinetiku ionske izmjene teških metala na zeolitu

Doc.dr.sc. Marija Akrap

Utjecaj procesnih varijabli na kinetiku procesa šaržne kristalizacije

Renato Stipišić, viši pred.

Utjecaj procesnih varijabli na kvalitetu ulja različitih sorti maslina

Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Izv. prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Doc. dr. sc. Ivana Smoljko

1. Inhibicija korozije metala organskim i anorganskim inhibitorima

2. Ispitivanje korozijskog ponašanja tehnički važnih metala u različitim korozijskim uvjetima

3. Karakterizacija sumpornih vrsta u prirodnim vodama elektroanalitičkim metodama

4. Pasivacija tehnički važnih metala u različitim uvjetima

5. Istraživanje mogućnosti dobivanja vodika kao energenta upotrebom ambalažnog otpada

6. Katalitičko djelovanje elektrodnog materijala na reakciju izlučivanja vodika

7. Vodik i energetika temeljena na vodiku

8. Oporaba krutog otpada

9. Ocjena djelotvornosti molekularno utisnutih polimera primjenom elektrokemijskih metoda

Zavod za inženjerstvo okoliša

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Dr. sc. Ivona Nuić

Dr. sc. Marin Ugrina

1. Uklanjanje koloidno dispergiranih čestica iz otpadnih voda - ispitivanje brzine taloženja i ostatne mutnoće.

2. Stabilnost deemulgatora u uzorcima riječne vode.

3. Praćenje kakvoće pitke vode.

4. Praćenje učinkovitosti uređaja za obradu otpadnih voda.

5. Fizikalno-kemijska karakterizacija i kemijska stabilnost uzoraka krutog otpada.

6. Monitoring procjednih voda odlagališta otpada.

7. Procjena životnog ciklusa uređaja za obradu otpadnih voda.

8. Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda na zeolitu iz jednokomponentnih, dvokomponentnih i trokomponentnih sustava.

9. Modeliranje procesa uklanjanja teških metala šaržnim postupkom i postupkom u koloni.

10. Kemijska postojanost prirodnog i modificiranog zeolita te sličnih „low-cost“ sorbenata (bentonita, kaolina i apatita) zasićenih teškim metalima.

11. Primjena zeolita i sličnih „low-cost“ sorbenata (bentonita, kaolina i apatita) kao reaktivne permeabilne barijere.

12. Ispitivanje ekološkog otiska.

13. Ispitivanje kakvoće zraka na području grada Splita.

14. Ispitivanje efikasnosti uklanjanja željeza i mangana iz onečišćenih voda.

15. Remedijacija živom onečišćenog tla.

16. Hibridni procesi obrade procjednih voda s odlagališta otpada primjenom zeolita.

Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

1. Primjena tehnika inkapsulacije u očuvanju oksidacijske stabilnosti biljnih ulja

2. Gastrointestinalna stabilnost biološki aktivnih spojeva iz namirnica biljnog podrijetla

3. Određivanje biološke aktivnosti ciljanih biološki aktivnih spojeva iz namirnica biljnog podrijetla

  Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

1. Fizikalno-kemijski parametri i oksidativna stabilnost različitih biljnih ulja

2. Inhibicija procesa oksidacije (odabranih) ulja dodatkom (odabranih) začina – više radova

3. Fizikalno-kemijski parametri i oksidativna stabilnost ribljeg ulja

4. Biološki potencijal makroalgi

  Dr. sc. Danijela Skoza

1. Mikrobiološka aktivnost vina

2. Antioksidacijska interakcijska aktivnost fenolnih smjesa

3. Utjecaj biljnih ekstrakata na mikrobiološka svojstva ribljih proizvoda

 


 

Odsjek za kemiju

ZAVOD

MENTORI

TEME

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. Zoran Grubač

1. Organski spoj kao inhibitor korozije metala

2. Katalizatori  za reakciju razvijanja vodika u lužnatom mediju

 

Doc. dr. sc. Marijo Buzuk

1. Priprava i karakterizacija kompozitnih materijala temeljenih na polimer/ugljikovim materijalima (CNT, grafen, pasta) i vodljivim polimerima (CP)/ugljikovim materijalima, a u svrhu dobivanja pogodnih matrica za inkorporaciju osjetljivih (prepoznavajućih) elemenata.

2. Elektrokemijsko određivanje biomolekula  koje sadrže tiolnu skupinu s elektrodama temeljenim na kompozitnim materijalima (polimer/ugljikovi materijali (CNT, grafen, pasta) i vodljivi polimeri (CP)/ugljikovi materijali) s prigodnim prepoznavajućim elementom.

3. Razvoj nove generacije biosenzora za glukozu i ureu na temelju kompozitnih materijala s novim prijetvorničkim elementima.

 

Dr. sc. Ivana Škugor Rončević

1. Razvoj i primjena ugljikovih elektroda modificiranih elektrodeponiranim hidroksiapatitom za voltametrijsko određivanje teških metala

2. Određivanje antioksidacijske sposobnosti kompleksa prijelaznih metala primjenom voltametrijskih metoda

3. Elektrodepozicija hidroksiapatita na čvrstim elektrodama i primjena u elektranalitičke svrhe

Zavod za analitičku kemiju

Izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Razvoj potenciometrijskih metoda korištenjem potenciometrijskih senzora na bazi srebrovih halida s dodatkom nanočestica željezovih oksida za određivanje halida u uzorcima hrane

Doc. dr. sc. Lea Kukoč Modun

1. Titracije temeljene na kiselo-baznim reakcijama, usporedba teorijskih krivulja titracije s eksperimentalnim vrijednostima, određivanje završne točke titracije vizualnim indikatorima i korištenjem elektrokemijskog članka

2. Titracije temeljene na ravnotežama nastajanja kompleksa, usporedba teorijskih krivulja titracije s eksperimentalnim vrijednostima, određivanje završne točke titracije vizualnim indikatorima

3. Titracije temeljene na ravnotežama nastajanja kompleksa, usporedba teorijskih krivulja titracije s eksperimentalnim vrijednostima, određivanje završne točke titracije vizualnim indikatorima

4. Titracije temeljene na reakciji nastajanja slabo topljivog taloga, usporedba teorijskih krivulja titracije s eksperimentalnim vrijednostima, određivanje završne točke titracije vizualnim indikatorima i korištenjem elektrokemijskog članka

5. Atomska apsorpcijska spektroskopija, instrumentacija, razvoj metode

Doc. dr. sc. Ante Prkić

1. Razvoj potenciometrijskih senzora na bazi barijevog sulfata uz dodatak nanočestica željezovih oksida

2. Razvoj potenciometrijskih senzora na bazi barijevog sulfata uz dodatak nanočestica cinkovog oksida

3. Razvoj potenciometrijskih senzora na bazi srebrovih halida uz dodatak nanočestica željezovih oksida

Doc. dr. sc. Franko Burčul

1. Kvalitativno i kvantitativno određivanje analita iz komercijalnih uzoraka plinskom kromatografijom

2. Određivanje biološke aktivnosti (antioksidacijska aktivnost i inhibicija kolinesteraza) prirodnih ekstrakata i eteričnih ulja i njihovih spojeva

Zavod za fizikalnu kemiju

Izv. prof. dr. sc. Renato Tomaš

1.   Volumetrijska svojstva elektrolita

Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol

1. Termodinamička svojstva elektrolitnih otopina

 

Zavod za organsku kemiju

Prof. dr. sc. Igor Jerković

1. Arome: izolacija aroma različitih prehrambenih proizvoda različitim metodama; analiza hlapljivih izolata; ispitivanje biološke aktivnosti izolata

2. Profiliranje isparljivih spojeva monoflornih medova ili medljika: identifikacija potencijalnih kemijskih biomarkera botaničkog porijekla; ispitivanje biološke aktivnosti izolata

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

1. Izolacija i karakterizacija odabranih prirodnih organskih spojeva

2. Određivanje profila aromatičnih spojeva različitih sorti vina: izolacija hlapljivih spojeva različitim metodama; analiza hlapljivih izolata

3. Profil hlapljivih spojeva dalmatinskog aromatičnog bilja: izolacija hlapljivih spojeva različitim metodama i analiza izolata hlapljivih spojeva

Doc. dr. sc. Ivica Blažević

1.   Usporedba različitih metoda izolacije hlapljivih sumporovih spojeva iz odabranih biljnih vrsta2.  Mikrovalna ekstrakcija bioaktivnih spojeva iz odabranih biljnih vrsta3.  Sinteza i kemijska modifikacija odabranih izotiocijanata 4.  Sinteza i biološka aktivnost derivata primidin-2-tiona

Zavod za biokemiju

Prof. dr. sc. Mladen Miloš

1. Enzimska modifikacija i antioksidacijska svojstva eteričnog ulja klinčića (Syzygium aromaticum

2. Enzimska modifikacija i antioksidacijska svojstva eteričnog ulja origana (Origanum vulgare)

 

Izv. prof. dr. sc. Olivera Politeo

1. Metode evaluacije antioksidacijskog potencijala (ZR)

2. Biološki potencijal vodenih ekstrakata biljaka roda Centaurea (DR)

3. Smilje i tradicionalna medicina Mediterana

 

Doc. dr. sc. Mila Radan

1. Inhibitori enzima ciklooksigenaze-2

2. Antiproliferativno djelovanje biološki aktivnih spojeva

3. Stanični signalni putevi (GPCR signalni put)

4. Inhibitori/aktivatori nastanka H2O2 u stanici

 
Zavod za kemiju okoliša

Izv. prof. dr. sc. Marija Bralić

Doc. dr. sc. Maša Buljac

1.  Ispitivanje odzivnih karakteristika fluorid ionsko selektivnih membrana

2.  Utjecaj nanočestica na odzivne karakteristike fluorid ionsko selektivnih membrana

3.  Određivanje ukupne taložne tvari u zraku na području grada Splita

4.  Određivanje bakra u različitim sortama vina potenciometrijom i spektrometrijom

5.  Ozon u zraku grada Splita

6.  Odredjivanje lako pristupacnog fosfora AL-metodom - optimizacija metode

7.   Odredjivanje teskih metala u razlicitim uzorcima tla

8.   Biljke kao hiperakumulatori teskih metala

Zavod za fiziku

Izv. prof. dr. sc. Magdi Lučić Lavčević

1. Metamaterijali

2. Primjena nanomaterijala u napravama (baterijama, solarnim ćelijama, elektrokromnim uređajima)

3. Interkalacija litija u elektrodama punjivih baterija

4. Primjena nanotehnologije u pročišćavanju vode

5. Preparacija mikro i nanostruktura

6. Karakterizacija mikro- i nanostruktura

7. Taljenje nanočestica metala: slučaj kositra

8. Fazni prijelazi u nanočesticama metalnih oksida: slučaj TiO2

Dr. sc. Mirko Marušić, v. predavač

1.  Fenomenološka teorija supravodljivosti

2.  Fotoelektrični učinak i solarne ćelije