Prof.dr.sc. Zoran Grubač

 

Z GrubacIme i prezime: Zoran Grubač

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet
Zavod za opću i anorgansku kemiju

Telefon: 021 329 473

Fax: 021 329 461

E-mail: grubac@ktf-split.hr

 


Diplomirao: 1985. na Tehnološkom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu. Diplomski rad: "Kemiluminescencija luminola katalizirana Cu(II)-ionom u vodenom i miješanom sistemu".Mentor: mr. sc. Danica Prugo.

Magistrirao: 1991. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad: "Utjecaj organskih aditiva na elektrokemijsko ponašanje granice faza Al/elektrolit". Mentor: prof. dr.  sc. Mirjana Metikoš – Huković.

Doktorirao: 1996. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska disertacija: "In situ istraživanja oksidnih i sulfidnih slojeva na bizmutu". Mentor: prof. dr. sc. Mirjana Metikoš – Huković.


Od 01.09. 1985. zaposlen na Kemijsko - tehnološkom fakultetu u Splitu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju.

2013. redoviti profesor
2007. docent
2001. viši asistent
1997. asistent
1991. pripravnik-postdiplomand


2009. Ulm, Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Elm e.V., Gorivi članci


STRANI JEZICI: Engleski - aktivno, Talijanski - Pasivno
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Istraživanja kinetike i mehanizama oksidoredukcijskih reakcija metala, metalnih iona i slitina u vodenim elektrolitima elektrokemijskim i neelektrokemijskim metodama. Matematičko modeliranje odziva. Elektrokemijska impedancijska spektroskopija. Električka i dielektrička svojstva tankih filmova na metalima i slitinama. Katalitička svojstva binarnih slitina prijelaznih elemenata i mogućnost njihove primjene u gorivim člancima.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Opća kemija, Anorganska kemija I, Anorganska kemija II

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Opća kemija, Anorganska kemija

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Kemija površina

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

  1.  Anamarija Krilić, Utjecaj hidroksiapatita na korozijsko ponašanje AZ91D legure, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2012.
  2.  Nikolina Periša, Utjecaj dodecilfosfonske kiseline na koroziju Mg legure u Hankovoj otopini, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2011.
  3.  Ivana Vodanović, Inhibicija korozije nikla pri kontroliranim hidrodinamičkim uvjetima, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2010.
  4. Irena Banovac, Razvijanje vodika na elektrodama od nikla, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2010.
  5.  Marina Barnjak, Ispitivanje utjecaja palmitinske kiseline na koroziju bakra u 3%-tnoj otopini natrijevog klorida, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2009.
  6. Igor Živković, Utjecaj pikolinske kiselina na koroziju Cu20Ni legure, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2009.
  7. Stjepan Laštre, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju čelika Č.1212, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2004.
  8. Iris Puljić, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju željeza u otopini klorovodične kiseline, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2003.
  9. Jasminka Delabarbara, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju aluminija u otopini klorovodične kiseline, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2000.
  10. Ivana Dodig, Inhibicija korozije aluminija u otopini kloridne kiseline derivatima pirola, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2000.

 Popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=126072