Bilanca tvari i energije

Povratak na popis predmeta

NAZIV PREDMETA Bilanca tvari i energije

Kod

KTA205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s primjenom zakona o očuvanju tvari i energije pri analizi procesa kemijske industrije. Stjecanje temeljnih znanja o sustavnom rješavanju problema vezanih uz količinu i svojstava ulaznih i izlaznih procesnih tokova.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:

- objasniti zakon o održanju mase te izvesti opću bilancu materijala, bilancu materijala za stacionarne (kontinuirane) i nestacionarne (šaržne) procese,

- izvesti bilančne jednadžbe za procese bez i sa kemijskom reakcijom,

- skicirati shemu s jednom i više procesnih jedinica te na temelju sustava bilančnih jednadžbi riješiti nepoznanice u količini i sastavu ulaznih i izlaznih tokova,

- primijeniti temeljne zakone i pojmove pri postavljanju bilance energije za kemijske procese,

- primijenit bilancu energije za otvorene i zatvorene jednokomponentne i višekomponentne sustave,

- primijeniti istovremenu bilancu tvari i energije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Temeljni pojmovi i odrednice kemijsko inženjerskog računanja,

2. tjedan: Procesi i procesne varijable,

3. tjedan: Opći, diferencijalni i integralni oblik bilance tvari,

4. tjedan: Bilanca tvari kontinuiranih stacionarnih procesa bez kemijske reakcije s jednom procesnom jedinicom,

5. tjedan: Bilance tvari šaržnih nestacionarnih procesa bez kemijske reakcije s jednom procesnom jedinicom,

6. tjedan :Bilanca tvari procesa s povratnim tokom,

7. tjedan: Bilanca tvari procesa s više procesnih jedinica,

8. tjedan: Bilanca tvari procesa s kemijskom reakcijom,

9. tjedan: Bilanca tvari procesa sagorijevanja,

10. tjedan: Bilanca tvari procesa sagorijevanja uz analizu dimnih plinova,

11. tjedan: Temeljni zakoni i pojmovi pri primjeni bilanci energije u kemijsko- inženjerskom računanju,

12. tjedan: Bilanca energije zatvorenih stacionarnih sustava,

13. tjedan: Bilanca energije otvorenih stacionarnih sustava,

14. tjedan: Bilanca energije procesa s kemijskom reakcijom,

15. tjedan: Istovremene bilance tvari i energije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari) u iznosu od 80 %

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2

Istraživanje

0

Praktični rad

0

Eksperimentalni rad

0

Referat

0

 

 

Esej

0

Seminarski rad

0

 

 

Kolokviji

0

Usmeni ispit

0

 

 

Pismeni ispit

3

Projekt

0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju pismenih kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na oba kolokvija te se konačna ocjena određuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim ispitima te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. M. Felder, R. W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 2005.

1

 

D. M. Himmelblau: Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, 7th ed., Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2003.

1

 

R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2007.

1

 

Dopunska literatura

  1. Luyben, W. L., Wenzel, L. A.: Chemical Process Analysis: Mass and Energy Balances, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1998.
  2. T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Sveučilište u Zagrebu, Multigraf – Zagreb, Zagreb, 1994..

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra,

studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)