Vježbe iz prijenosa tvari i energije

Povratak na popis predmeta

NAZIV PREDMETA Vježbe iz prijenosa tvari i energije

Kod

KTA207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Dr. sc. Antonija Kaćunić, asistent

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Primjena osnovnih načina mjerenja u procesnom inženjerstvu, provedba mjerenja protoka, tlaka i temperature, analiza eksperimentalnih podataka, pisanje izvještaja te osnovna uporaba Microsoft Office Excel-a pri obradi podataka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Po završetku laboratorijskih vježbi, od studenta se očekuje da zna:

- odrediti režim strujanja i izmjeriti protok fluida

- izbaždariti prigušnicu i rotameter kako bi se isti mogli primjeniti kao mjerila protoka u cjevovodu

- izmjeriti pad tlaka u cjevovodu te odrediti hrapavost cijevi i koeficijente trenja

- provesti prikladna mjerenja u cilju izražuna brzine sedimentacije čestica

- provesti operaciju fluidizacije te znati gdje se ista može primjeniti

- koji otpori se javljaju kod prijenosa topline i tvari te kako ih smanjiti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Laboratorijske vježbe:

Vježba 1: Određivanje vrste strujanja i kritične Reynoldsove značajke (1 sat)

Vježba 2:Primjena Bernoullijevog teorema: Dinamička i površinska mjerila protoka – baždarenje prigušnice i rotametra (2 sata)

Vježba 3: Određivanje pada tlaka u cjevovodu (2 sata)

Vježba 4: Određivanje brzine taloženja čestica u mirujućem fluidu (2 sata)

Vježba 5: Određivanje karakteristika fluidiziranog sloja (2 sata)

Vježba 6: Određivanje koeficijenta prolaza topline (2 sata)

Vježba 7: Složeni prijenos topline zračenjem i konvekcijom (2 sata)

Vježba 8: Međufazni prijenos tvari (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.1

Istraživanje

0

Praktični rad

0.2

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.2

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.1

Esej

0

Seminarski rad

0

 

 

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0

 

 

Pismeni ispit

0

Projekt

0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student je dužan prisustvovati svim laboratrijskim vježbama. Tijekom semestra, a po završetku pojedine vježbe, student je dužan napisati referat koji se sastoji od zadatka vježbe, opisa aparature, proračuna te grafova koji se temelje na mjerenjima provedenim u laboratoriju, te prikladnih zaključaka. Po završetku svih vježbi održati će se završni kolokvij u pisanom obliku. Prag prolaznosti na završnom kolokviju je 50%.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zavod za kem. inženjerstvo, Prijenos tvari i energije, priručnik za vježbe (za internu uporabu)

0

Web stranice Fakulteta

Dopunska literatura

  1. E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra

studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)