Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora

Povratak na popis predmeta

NAZIV PREDMETA Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora

Kod

KTA316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

 

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

11

4

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program vježbi studenti stječu praktična znanja potrebna za svladavanje laboratorijskih tehnika pri kemijskoj analizi morske vode, kao i praktična znanja o metodama eksploatacije mineralnih sirovina iz morske vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:

- samostalno izvesti analizu morske vode na sadržaj kalcija i magnezija prema radnim uputama

- samostalno izvesti kemijsku analizu morske vode na sadržaj bora prema radnim uputama

- samostalno odrediti sadžaj CO2 u morskoj vodi prema radnim uputama

- opisati tehnološki proces dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode

- opisati tehnološki proces dobivanja natrijeva klorida

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tijekom vježbi vrši se kemijska analiza morske vode na sadržaj kalcija, magnezija, bora i slobodnog CO2. Također se stječu praktična znanja o tehnološkim procesima dobivanja mineralnih sirovina (magnezijeva oksida i natrijeva klorida) iz morske vode. Popis vježbi:

Vježba 1. Analiza morske vode na sadržaj magnezijeva oksida i kalcijeva oksida.

Vježba 2. Analiza morske vode na sadržaj CO2.

Vježba 3. Određivanje bora u morskoj vodi.

Vježba 4. Dobivanje magnezijeva oksida iz morske vode (predobrada morske vode, 80 %-tno taloženje magnezijeva hidroksida dolomitnim vapnom, sedimentacija magnezijeva hidroksida, ispiranje i filtriranje magnezijeva hidroksida, žarenje magnezijeva hidroksida, određivanje sastava praha magnezijeva oksida).

Vježba 5. Posjet solani i upoznavanje sa tehnološkim procesom dobivanja natrijeva klorida iz morske vode (terenska vježba).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi u potpunosti (100% ukupne satnice).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0

Istraživanje

0

Praktični rad

0

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.2

Terenska nastava

0.2

Esej

0

Seminarski rad

0

 

 

Kolokviji

0

Usmeni ispit

0.4

 

 

Pismeni ispit

0

Projekt

0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studenti trebaju odraditi vježbe (laboratorijske i terenske). Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata. Na kraju završenih vježbi polaže se usmeni dio ispita iz gradiva obuhvaćenog vježbama. Eksperimantalni dio rada u laboratoriju boduje se s 30% u konačnoj ocjeni, izvješće po završenoj vježbi s 2%, a završni usmeni dio ispita s 60%.

Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90% - vrlo dobar,

91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Martinac, M. Labor, More kao izvor mineralnih sirovina, laboratorijske vježbe (on line 2011-01-18), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2011.

0

on line

V. Martinac, Magnezijev oksid iz morske vode (on line 2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

M. E. Q. Pilson, Introduction to the Chemistry of the Sea, 2st edition, Prentice Hall, 2013.

1

 

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:

(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)