Tehnologija površinske zaštite

Povratak na popis predmeta

NAZIV PREDMETA Tehnologija površinske zaštite

Kod

KTB215

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

 

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s različitim postupcima površinske zaštite.

Odabir optimalnog postupka zaštite materijala s obzirom na odgovarajuće uvijete primjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita studenti će moči:

- Definirati postupke površinske zaštite materijala.

- Razlikovati najvažnije značajke pojedinih postupaka površinske zaštite materijala.

- Odabrati odgovarajući postupak zaštite materijala.

- Izvršiti evaluaciju uspješnosti provođenja postupaka zaštite materijala i konstrukcija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Ekonomski aspekti površinske zaštite.

2. tjedan: Izbor sustava zaštite. Privremena i trajna zaštita.

3. tjedan: Priprema površine i standardi.

4. tjedan: Metalne prevlake. Kriteriji za izbor metalnih prevlaka. Kriteriji za izbor konverzijskih prevlaka.

5. tjedan: Zaštitne organske prevlake i premazi. Djelotvornost u eksploataciji.

6. tjedan: Klasifikacija prema vrsti, sastavu i namjeni. Sustavi premaza.

7. tjedan: Projektiranje i izvođenje sustava za zaštitu od korozije premazima.

8. tjedan: Premazi za privremenu zaštitu. Premazi za zaštitu od obraštanja.

9. tjedan: Metode nanošenja prevlaka i premaza.

10. tjedan: I. parcijalna provjera znanja. Inhibitori u premazima.

11. tjedan: Smjese inhibitora. Primjena inhibitora u pomorskom transportu.

12. tjedan: Zaštitne izolacije i otklanjanje uz njih vezanih problema zbog korozije.

13. tjedan: Održavanje sustava zaštite od korozije. Metode ispitivanja kakvoće zaštitnih prevlaka i premaza.

14. tjedan: Gumiranje. Bitumenizacija.

15. tjedan: Emajliranje. II. parcijalna provjera znanja.

Popis vježbi:

Priprema površine metala i nanošenje premaza. Određivanje debljine mokrog filma premaza. Određivanje fizičkih i mehaničkih osobina organskih premaza. Primjena polarizacijskih tehnika za određivanje zaštitnih osobina premaza. Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u ispitivanju organskih prevlaka. Zaštita čelika niklanjem. Posjeta Laboratoriju za antikorozivnu zaštitu Brodograđevne industrije Split. Posjet poduzeću Adriacink.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0

Praktični rad

0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0

Seminarski rad

0

 

 

Kolokviji

1

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1

Projekt

0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni I usmeni ispit.

Ocijenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Gojić, površinska obradba materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 2010.

2

 

E. Stupnišek Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT Zagreb, 2007.

1

 

Dopunska literatura

  1. I. Esih, Z. Dugi, Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga, Zagreb,1990.
  2. I. Esih, Osnove površinske zaštite, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003.
  3. D.A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, 2nd Ed. Prentice Hall, Upper Sadle River, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencija o prisutnosti na nastavi; godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)