Inhibitori korozije

Povratak na popis predmeta

NAZIV PREDMETA Inhibitori korozije

Kod

KTB217

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

 

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja neophodnih za pravilan odabir inhibitora korozije ovisno o materijalu, okolini i ostalim uvjetima primjene te za procjenu njegove djelotvornost.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:

- definirati inhibitore korozije

- prepoznati čimbenike koji utječu na inhibitorska svojstva određenog spoja

- pravilno odabrati inhibitor korozije ovisno o uvjetima primjene materijala

- objasniti mehanizam djelovanja inhibitora korozije

- odrediti djelotvornost inhibitora korozije

- procijeniti ekološku podobnost inhibitora korozije materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Povijesni pregled inhibicije korozije. Elektrokemijski dvosloj i potencijal nultog naboja.

2. tjedan: Utjecaj inhibitora na kinetiku elektrokemijskih reakcija. Adsorpcijski procesi. Utjecaj strukture organskog spoja na njegova inhibitorska svojstva.

3. tjedan: Uloga kemijskog sastava medija pri zaštiti metala od korozije. Utjecaj pH otopine.

4. tjedan: Inhibicija u kiselim otopinama. Problemi pri odabiru inhibitora za kisele sredine.

5. tjedan: Inhibicija u neutralnim otopinama. Anorganski inhibitori. Organski inhibitori. Kelatni agensi kao inhibitori korozije u neutralnim otopinama.

6. tjedan: Inhibicija lokalne korozije.

7. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij). Mehanizam djelovanja inhibitora korozije.

8. tjedan: Tvrda i mekana kiselo-bazna interakcija (HSAB princip). HSAB princip u inhibiciji korozije. Procjena procesa adsorpcije na osnovu HSAB interakcije.

9. tjedan: Hammettova jednadžba. Primjena Hammettove jednadžbe na inhibiciju korozije.

10. tjedan: Hanschov model. Hanschov model u inhibiciji korozije. Free-Wilsonove korelacije.

11. tjedan: Inhibitori atmosferske korozije. Inhibitori za privremenu zaštitu. Primjenjivost inhibitora za parnu fazu.

12. tjedan: Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije upotrebom elektrokemijskih i neleketrokemijskih mjernih tehnika.

13. tjedan: Realni problemi pri inhibiciji korozije materijala. Mogućnosti povećanja djelotvornosti inhibitora.

14. tjedan: Ekološka podobnost inhibitora korozije. Toksičnost inhibitora. Mogućnost zamjene toksičnih inhibitora novim ekološki prihvatljivim spojevima.

15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij).

Vježbe:

Inhibicija pitting korozije Al pomoću NaNO2. Određivanje termodinamičkih veličina pri adsorpciji p-hidroksibenzojeve kiseline na elektrodi od Cu. Utjecaja tiouree na koroziju Fe u kiselom mediju. Utjecaj toplinske i mehaničke obrade materijala na njegovu korozijsku otpornost. Inhibicija korozije čelika pomoću kofeina. Mylinsova metoda određivanja djelotvornosti inhibicije korozije cinka.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0

Praktični rad

0

Eksperimentalni rad

1

Referat

0

 

 

Esej

0

Seminarski rad

0

 

 

Kolokviji

1

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1

Projekt

0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60 %. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit.

Ocjene: < 60% nedovoljan, 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81-92% -vrlo dobar, 93%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Gudić, Inhibitori korozije metala, KTF-Split, 2006.

0

Web

V.S. Sastri, Corrosion Inhibitors, J. Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.

1

 

Y.I. Kuznetsov, Organic Inhibitors of Corrosion of Metals, Plenum Press, New York, 1996.

1

 

Dopunska literatura

  1. E. Kalman, Routes to the Developmens of Low Toxicity Corrosion Inhibitors in Corrosion Inhibitors, The Institute of Materials, London, 1994.
  2. R. W. Revie (Ed.), Uhlig¢s Corrosion Handbook, J. Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra

studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)