Znanstvena i stručna literatura

Written by hkd on .

Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School
Autori : Vitomir Šunjić i Krunoslav KovačevićPrelog
Izdavači : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Hrvatsko kemijsko društvo i
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Godina izdanja : 2020.
ISBN 978-953-8334-01-6
Poveznica: https://prelog.hkd.hr/
Opis : Tri ugledne hrvatske institucije: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko kemijsko društvo i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije izdale su u udruženom izdavačkom projektu početkom 2020. godine knjigu "Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School", autora akademika Vitomira Šunjića i dr. sc. Krunoslava Kovačevića. Knjiga je dio većeg projekta kojim se predviđa upoznavanje međunarodne znanstvene zajednice o dostignućima hrvatskih kemičara na području organske stereokemije u periodu od preko pola stoljeća. Posebno je cilj projekta upoznati međunarodnu zajednicu sa fenomenom "Prelogove škole" u Zagrebu, tj. o znanstvenom djelovanju nekoliko desetaka doktoranada i postdoktoranada prof. Vlade Preloga, kako iz vremena njegovog boravka na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1935.–1941., tako i u dugom periodu njegovog rada na Visokoj tehničkoj školi (ETH) u Zürichu. Nakon odlaska u mirovinu 1976. nastavio je još niz godina suradnju sa mladim znanstvenicima iz Hrvatske.

 

Organska kemija
Autori : Leroy Wade ml.Organska kemija
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja : 2017.
ISBN : 978-953-0-30930-2
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/organska-kemija.html
Opis : U novom, sedmom izdanju izvornika Wadeove Organske kemije predavači i studenti uočit će sva obiljžja zbog kojih je ova knjiga desetljećima najbolji izbor za dodiplomski studij organske kemije: iznimnu jasnoću i konciznost, naglašene temeljne mehanizme reakcija, mnogobrojne riješene primjere, suvremen pristup raznovrsnim tehnikama i pretvorbama koje u posljednjih deset godina kemičari primjenjuju u praksi te karakterističan pristup izlaganju gradiva. Sedmo izdanje izvornika preveli su prof. dr. sc. Olga Kronja, prof. dr. sc. Vladimir Rapić i prof. dr. sc. Ivo Bregovec. Knjiga je ustrojena na uobičajeni način uz obrađivanje jedne po jedne funkcijske skupine i istodobnu usporedbu njihove reaktivnosti s reaktivnošću drugih funkcijskih skupina.(...)  Načela spektroskopije posebno su osnažena i primijenjena u posljednjim poglavljima u kojima su sjedinjena karakteristična spektroskopska obilježja svake funkcijske skupine uz njihovu primjenu u rješavanju zadataka. U cijeloj knjizi ističe se važnost organske sinteze uz raspravu o načinu razvijanja (pronalaženja) novih postupaka. Važna je retrosintetička analiza kako bi studenti naučili koji su polazni spojevi potrebni za pripravu željenog spoja. Jednako tako valja svladati i obrnuti put uz uočavanje međuprodukata koji se pritom pojavljuju.

 

Uvod u analitičku kemiju
Autori : Njegomir Radić, Lea Kukoč ModunUvod u AK
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja 2016.
ISBN : 978-953-0-30931-9
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/uvod-u-analiticku-kemiju.html
Opis : Građa udžbenika „Uvod u analitičku kemiju” u potpunosti pokriva temeljne sadržaje analitičke kemije. Udžbenik je namijenjen studentima preddiplomskih studija na kojima se analitička kemija predaje na sveučilišnoj razini u odgovarajućem obimu. (...) Kako ovakvog udžbenika na hrvatskom jeziku nema, mogu zaključiti da udžbenik autora prof. dr. sc. Njegomira Radića i doc. dr. sc. Lee Kukoč Modun u stručno-sadržajnom smislu u potpunosti ispunjava zahtjeve nastavne literature u preddiplomskim studijima kemije i kemijske tehnologije te integriranom studiju farmacije. Izvoran pristup i način izlaganja gradiva i cjelovit pristup analitičkoj kemiji kojim se povezuje teorija s računskim primjerima koji studentima dodatno približuju gradivo jamstvo su izvornosti i vrijednosti ovoga udžbenika. Pozitivno je da autori, tumačeći kemijske ravnoteže, nisu ostali samo na teoriji, nego su ih prispodobili ravnotežama u ljudskome organizmu i okolišu, upućujući studente da razviju svijest o važnosti njegova očuvanja i zaštiti ljudskoga zdravlja.

 

Ionska kromatografija

ionskaAutor: Tomislav Bolanča, Šime Ukić
Izdavač: FKIT
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-9536470-69-3 (tiskano izdanje)
978-953-6470-79-9 (on-line)
Poveznica:https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/T_Bolanca_S_Ukic_Ionska_kromatografija.pdf
https://www.fkit.unizg.hr/images/50012393/Bolanca-Ukic_Ionska_kromatografija.pdf
Opis: Iako je ionska kromatografija već duži niz godina prihvaćena kao standardna analitička tehnika (AOAC, ASTM, ISO, farmakopeja), njena popularnost i dalje raste. Razlog je tome što razvoj ionske kromatografije prati ostale tehnike tekućinske kromatografije, poput trenda umanjivanja sustava s ciljem poboljšanja kromatografske učinkovitosti te ekonomske i ekološke prihvatljivosti. Istodobno je korištenje višestruke detekcije odavno postalo nezaobilazni standard. Nadalje nekadašnju su striktnu podjelu kromatografije s obzirom na dominirajući mehanizam separacije zamijenili moderni koncepti dvodimenzijske kromatografije, poput isijecanja ili pak potpunog sprezanja. S obzirom na kompleksnost problematike danas je još važnije dobro razumjeti teoriju ionske kromatografije, usvojiti osnovna načela ionske kromatografske separacije te raspolagati znanjima o specifičnosti različitih detekcijskih metoda. Na taj je način moguće lakše i brže razvijati metode određivanja novih analita primjenom optimizacijskih postupaka. Sve navedeno dotiče ovaj sveučilišni udžbenik. Ionska je kromatografija kao gradivo uključena u većoj ili manjoj mjeri u brojne kolegije koji se održavaju na Sveučilištu u Zagrebu. Nažalost, sveobuhvatne literature pisane hrvatskim jezikom do sada nije bilo. Stoga je nakana autora da ovo izdanje olakša praćenje nastavnih sadržaja vezanih uz ionsku kromatografiju, a po potrebi pruži i dublju teorijsku podlogu.

Enciklopedijski rječnik analitičkog nazivlja

riječnik an nazAutor: Marija Kaštelan-Macan
Izdavač: FKIT i Mentor d.o.o.
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-6470-66-2
Poveznica: https://www.bib.irb.hr/713506
                  https://hrcak.srce.hr/file/191014
Opis: Enciklopedijski rječnik analitičkoga nazivlja obuhvaća oko 3000 naziva i kratkih definicija iz analitike kao multidisciplinarne kemijske znanosti. Uza natuknice su navedene i engleske istovrijednice te dodatno englesko-hrvatski rječnik. Pokrate i znakovi koji su rabljeni u Rječniku navedeni su na početku knjige. Uza svako slovo dodan je životopis jednoga hrvatskog analitičara, a na kraju Rječnika su kratki podatci o znanstvenicima i izumiteljima koji se spominju u tekstu.

Organska kemija Od retrosinteze do asimetrične sinteze
Organska kemija


Autori: Vitomir Šunjić, Vesna Petrović Peroković
Izdavač: Hrvatsko kemijsko društvo & Hinus, 2014
ISBN 978-953-55232-5-3
Poveznica: https://www.hkd.hr/index.php/aktivnosti/izdavastvo 

Rješavanje računskih zadataka u kemiji I. dio (2. izdanje)

Racunanje IAutori: Tomislav Cvitaš, Ilda Planinić i Nikola Kallay
Izdavač: Hrvatsko kemijsko društvo, 2014
ISBN 978-953-55232-3-9
Poveznica: https://www.hkd.hr/index.php/aktivnosti/izdavastvo


 

Rješavanje računskih zadataka u kemiji II. dio (2. izdanje)

Racunanje II

Autori: Tomislav Cvitaš, Ilda Planinić i Nikola Kallay
Izdavač: Hrvatsko kemijsko društvo, 2014
ISBN 978-953-55232-4-6
Poveznica: https://www.hkd.hr/index.php/aktivnosti/izdavastvo
Biokemija
biokemijaAutori: Berg, Jeremy: Tymoczko, John: Stryer, Lubert
Izdavač: Školska knjiga
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 9789530309289
Poveznica: https://www.vbz.hr/book/biokemija/
Opis: U novom izdanju Stryerove Biokemije predavači i studenti će uočiti sva obilježja zbog kojih je ova knjiga desetljećima svojevrstan bestseler za dodiplomski studij biokemije: iznimnu jasnoću i konciznost, naglašen biološki aspekt, držanje koraka sa suvremenim istraživanjima i otkrićima te prepoznatljiv elegantan i prozračan dizajn. Koautori Jeremy Berg i John Tymoczko utkali su svoja vrijedna iskustva iz učionice i laboratorija u ovo dinamično znanstveno područje kako bi ilustrirali njegove temeljne koncepte. Šesto izdanje obogaćeno je mnogobrojnim novim medicinskim primjerima, dopunjeno je diskusijama o najnovijim biokemijskim tehnikama, postignućima i otkrićima. Dodana su i dva nova poglavlja o hemoglobinu i razvoju lijekova. U poglavljima o metabolizmu nastavni su sadržaji izloženi tako da studentima pruže što bolji uvid u njihovu povezanost.

 

Postupci priprave i izolacije organskih spojeva
priprava i izolacijaAutori : Vladimir Rapić
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja: 2008.
ISBN : 978-953-0-30911-1
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/postupci-priprave-i-izolacije-organskih-spojeva.html

Opis : Knjiga je namijenjena studentima fakulteta na kojima se organska kemija predaje kao jednosemestarski ili dvosemestarski predmet. Drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje obuhvaća sljedeća poglavlja: Mjere opreza i rad u organsko-kemijskom laboratoriju, Nezgode i prva pomoć u organsko-kemijskom laboratoriju, Priprema za rad, vođenje laboratorijskog dnevnika i račun iskorištenja, Upoznavanje, pranje i priprava laboratorijskog posuđa i pribora, Čišćenje, izolacija i identifikacija organskih spojeva, Sinteze te Izolacije i pretvorbe prirodnih spojeva.

Plošna kromatografija
0002841 plosna kromatografija 600Autori: Marija Kaštelan-Macan, Marica Medić-Šarić, Srećko Turina
Izdavač: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Godina izdanja: 2006.
ISBN: 953-6256-50-9
Poveznica: https://www.medicinskanaklada.hr/plo%C5%A1na-kromatografija-3

Opis: Ova je knjiga rezultat želje autora da studentima diplomskih i doktorskih studija koji slušaju kromatografske kolegije na hrvatskim sveučilištima, ali i brojnim kolegama koji se bave plošnom kromatografijom pruže temeljna znanja iz kromatografske teorije, upoznavajući ih s kromatografskim sustavom i njegovom optimizacijom, važnošću uzorkovanja i priprave uzoraka, mogućnostima identifikacije i kvantifikacije te primjenom u proizvodnji, zaštiti okoliša i ljudskoga zdravlja.

Kemijsko računanje
Peric Kemijsko racunanjeAutor: Branko Perić
Izdavač : HDKI
Godina izdanja : 2006.
ISBN: 953-6894-25-4
Poveznica: https://hrcak.srce.hr/file/10359

Opis: Ovaj udžbenik kemijskog računanja Branka Perića, namijenjen je poglavito studentima stručnog studija kemije i kemijske tehnologije, gdje se Kemijsko računanje proučava kao zaseban kolegij. Udžbenik može korisno poslužiti i studentima sveučilišnog studija kemije i kemijske tehnologije, gdje se kemijski račun obrađuje kroz kolegij Opće i anorganske kemije. Knjiga također može biti od koristi i ostalima koji u svojim nastavnim programima imaju Kemijsko računanje ili Stehiometriju (npr. studentima farmacije), kao i onima koji se u praksi susreću s problemima obrađenim u ovom udžbeniku.

 

Uvod u infracrvenu spektroskopiju
IC spectroAutori : Helmut Günzler, Hans-Ulrich Gremlich
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja: 2006.
ISBN      978-953-0-30913-5
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/uvod-u-infracrvenu-spektroskopiju.htmlOpis : Infracrvena spektroskopija jedna je od najvažnijih i najraširenijih analitičkih metoda u kemiji, biokemiji, biologiji i fizici. Na dodiplomskom studiju kemije i srodnih disciplina infracrvena spektroskopija uvrštena je u programe mnogobrojnih hrvatskih fakulteta, pa će ovaj udžbenik zasigurno biti od velike pomoći studentima. Osim studentima dodiplomskoga i poslijediplomskog studija, knjiga će od velike pomoći biti istraživačima na institutima i fakultetima, inženjerima i tehničarima u istraživačkim i kontrolnim laboratorijima te proizvodnim kemijskim i farmaceutskim pogonima. Izvornik je do danas objavljen u nekoliko izdanja, a posljednje, IV. izdanje s njemačkoga su preveli dr. sc. Zlatko Meić i dr. sc. Goran Baranović.

Molekule i kristali
molekuleAutori : Drago Grdenić
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja: 2005.
ISBN : 978-953-0-30909-8
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/molekule-i-kristali.htmlOpis : Prethodna četiri izdanja knjige već su prihvatili mnogobrojni studenti kemije, a i srednjoškolski nastavnici, kao izvor znanja o strukturi atoma, molekula i kristala. Ona bez mnogo matematike, na jednostavan ali točan način, tumači kako je suvremena kemijaprimjenom kvantne teorije i valne mehanike odgovorila na osnovna pitanja o afinitetu prema elektronu i valenciji, o kemijskoj vezi, o usmjerenosti kovalentne veze kao uzroku molekulske strukture. Novo, 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, donosi i novo poglavlje o metodi difrakcije rendgenskih zraka na kristalu. Autor je dopisao i osnove nauka o simetriji, odlomak o prostornim grupama simetrije i osnove kristalografije, s primjerima molekula, minerala i kemijskih spojeva. Osuvremenjen je i dopunjen tekst o magnetskim svojstvima kompleksnih spojeva i o teoriji ligandnog polja. Novo poglavlje o 13C NMR metodi napisala je dr. sc. Zorica Veksli, znanstvena savjetnica Instituta «Ruđer Bošković».

 Lijekovi u prostoru - Farmakofori i receptori
lijekovi u prostoru copyAutori: Nenad Raos, Silvana Raić-Malić, Mladen Mintas
Izdavač: Školska knjiga
Godina izdanja: 2005.
ISBN: 978-953-0-31566-2
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/lijekovi-u-prostoru-farmakofori-i-receptori.html

Opis: Ovaj sveučilišni udžbenik ponajprije je namijenjen studentima poslijediplomskog studija kemije i farmacije koji slušaju kolegije Dizajniranje lijekova, Oblikovanje lijekova, Lijekovi i zaštita bilja i Organski sintetski lijekovi. Sadržaj udžbenika objašnjava mehanizme ljekovitog djelovanja prirodnih i sintetskih spojeva kao i postupke dizajniranja lijekova putem molekularnog modeliranja, a podijeljen je u četiri poglavlja: Teorija farmakofora (definicije, prikazi), Stereokemijski temelji djelovanja lijekova, Priprava enantiomerno čistih spojeva i Primjeri holističkog stereokemijskog pristupa. Nakon svakog poglavlja autori navode literaturu te je čitatelju na taj način omogućeno dopunjavanje opisanog sadržaja kroz relevantne naslove. S obzirom na to da se u tekstu molekularna struktura bioloških molekula i lijekova neprestano povezuje s njihovim farmakološkim djelovanjem, udžbenik osim studentima može poslužiti i svim kemičarima i farmaceutima koji se bave dizajniranjem novih lijekova.

 

Nove slike iz kemije
Nove slikeSkupina autora, urednik Nenad Raos
Izdavač: Školska knjiga
Godina izdanja: 2004.
ISBN: 978-953-0-61585-4
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/nove-slike-iz-kemije-prirucnik-kemije-u-nastavi.html

Opis       Knjiga priručnik Nove slike iz kemije temelji se na predavanjima što su ih održali kemičari i drugi stručnjaci na sastancima Sekcije za izobrazbu Hrvatskoga kemijskog društva. Knjiga je inspirirana poznatim djelom prof. dr. Frana Bubanovića Slike iz kemije, objavljenim davne 1917. godine. Nove slike iz kemije sadržavaju 22 članka više autora čija je namjera proširiti i produbiti znanje nastavnika te ih upoznati s rezultatima novih istraživanja u nas i u svijetu. Knjiga će kao dodatni izvor znanja i informacija poslužiti i učenicima u pisanju raznih referata, eseja i maturalnih radnji. Tematika knjige podijeljena je u tri cjeline: osnovni pojmovi u kemiji, istraživanja i primjena kemije, kemija u nastavi. Ova knjiga priručnik svakako će pridonijeti popularizaciji kemijske znanosti jer iz nje izviru mnoga rješenja o suvremenijem pristupu nastavi.

 

Nomenklatura organskih spojeva
nomenklaturaAutori : Vladimir Rapić
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja: 2004.
ISBN : 978-953-0-30921-0
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/nomenklatura-organskih-spojeva.html

Opis : 3. izmijenjeno i obnovljeno izdanje. Ova pravila su skraćena, odnosno pojednostavnjena verzija VODIČA KROZ IUPAC-ovu NOMENKLATURU ORGANSKIH SPOJEVA. Tekst će čitateljima olakšati snalaženje u složenim nomenklaturnim pravilima jer je u njemu broj varijanti i kriterija za imenovanje organskih spojeva sveden na najmanju moguću mjeru. Odabrane su varijante koje su uvriježene u našoj novijoj praksi. Prvo poglavlje obrađuje osnovne ugljikovodike i heterocikle, a koncipirano je na sličan način kao sekcije A i B IUPAC-ovih pravila. Poglavlje koje obrađuje spojeve s karakterističnim skupinama (sekcija C izvornika) znatno je skraćeno i obuhvaća samo dvije vrste nomenklature – supstitucijsku i funkcijsko-razrednu nomenklaturu. Pritom se nastojalo s više primjera objasniti smisao i značenje tih dvaju načina imenovanja.Treće je poglavlje posvećeno spojevima s karakterističnim skupinama, četvrto stereokemijskoj nomenklaturi i terminologiji a peto ugljikohidratima. Na kraju su četiri priloga koji sadrže abecedni popis imena organskih radikala (prilog A), tumačenje termina, neke prefikse i sufikse (prilog B), zadatke iz nomenklature organskih spojeva (prilog C) te rješenja zadataka.

 

Kemijska analiza u sustavu kvalitete
Kem analizaAutori : Marija Kaštelan-Macan
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja: 2003.
ISBN : 978-953-0-30924-1
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/kemijska-analiza-u-sustavu-kvalitete.html

Opis : Uspostavljanje sustava kvalitete nužnost je za sve one koji žele sudjelovati u u međunarodnoj razmjeni znanja, dobara i informacija. Ova je knjiga nezaobilazan vodič na tom putu jer upozorava na stručan i etičan pristup rješavanja problema. Kemijska analiza zadire danas u sve aspekte materijalnog života razvijajući se u problemski orijentiranu znanost. Njezini su rezultati temelj važnih odluka u proizvodnji i u brizi za okoliš i za ljudsko zdravlje. Stoga bavljenje kemijskom analizom zahtijeva širinu znanja što vodi korisnoj informaciji i kvalitetnom proizvodu. Knjiga je izvorno djelo, jedinstveno na hrvatskom jeziku te sažima autoričino dugogodišnje iskustvo analitičara i moderan pristup rješavanju problema.

 

VODIČ KROZ IUPAC-ovu NOMENKLATURU ORGANSKIH SPOJEVA: preporuke IUPAC 1992. i HKD i HDKI 2001.
IUPAC orgAutori : Vladimir Rapić, urednik hrvatskog prijevoda
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja 2002.
ISBN: 978-953-0-30917-3
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/vodic-kroz-iupac-ovu-nomenklaturu-organskih-spojeva-preporuke-iupac-1992-i-hkd-i-hdki-2001.html

Opis: PREPORUKA IUPAC-a 1993. te preporuka Hrvatskoga kemijskog društva i Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa 2001. godine. Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva prijevod je na hrvatski jezik djela A GUIDE TO IUPAC NOMENCLATURE OFORGANIC COMPOUNDS, koje je IUPAC objavio 1993. godine, a koje je veliki prilog hrvatskoj kemijskoj literaturi jer pridonosi razvijanju njezina znanstvenoga jezika. Namijenjena je svim profesorima i studentima kemije i srodnih disciplina, kao i stručnjacima u industriji te akademskim institucijama.

 

Povijest kemije
Povijest kemijeAutori : Drago Grdenić
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja : 2001.
ISBN : 978-953-0-30915-9
Poveznica:https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/povijest-kemije.html
Opis : Povijest kemije dragocjen je izvor i riznica podataka i tumačenja, ne samo o razvoju kemije, već o razvoju znanja i civilizacijskih dobara uopće. Sadržaj je izložen suvremenim epistemološkim pristupom razvoju i tumačenju kemijskih iskustava, zamisli, ideja, metoda, teorija i revolucionarnih pogleda, uz životopise i djela učenjaka koji su sudjelovali u tom razvoju. Svoja izvorna tumačenja i vrednovanja autor je izložio s golemom erudicijom, i to s obzirom na genezu pojedinih dostignuća, s obzirom na svjetonazor i povijesno razdoblje u kojima su nastala, te s obzirom na njihov daljnji slijed i recepciju u povijesnom tijeku znanosti. Ako je naišao na nerazjašnjena pitanja, istraživao je i izvorne povijesne tekstove, da bi na kraju dao svoju ocjenu, zaključak ili tvrdnju. To daje dodatnu vrijednost Grdenićevu djelu.

 

Načela dizajniranja lijekova
401167 nacela dizajniranja lijekovaAutori: Mintas Mladen, Raić-Malić Silvana, Raos Nenad
Izdavač : Hinus
Godina izdanja : 2000.
ISBN : 953-97716-6-8
Poveznica: https://www.knjizara-dominovic.hr/nacela-dizajniranja-lijekova-proizvod-15086/

Opis: Načela dizajniranja lijekova uključuju suvremene kemijske metode i pristupe koji taj put sve više skraćuju. U knjizi se izdvajaju dvije cjeline. Prva je posvećena predviđanju i tumačenju djelovanja ljekovitih spojeva, a druga njihovoj retrosintetskoj analizi radi uspješnog planiranja sinteze. Retrosintetski pristup jamči uspjeh sinteze i najsloženijeg organskog spoja, a simulacijama na računalu može se s velikom sigurnošću predvidjeti farmakološka aktivnost spoja, još prije no što se pojavio u posudici kemičara. Pisana na jasan, sažet i živ način knjiga može poslužiti studentima za pripremanje ispita, znanstvenicima koji se bave dizajniranjem lijekova i kemičarima koji žele saznati nešto više o dosezima suvremene teorijske i sintetske kemije.

Fizikalna kemija II
FKIIAutor: Ivica Mekjavić
Izdavač: Golden marketing
Godina izdanja: 1999.
ISBN: 953-6168-93-6
Poveznica: http://www.knjigolov.hr/katalog/Ivica-Mekjavic/Fizikalna-kemija-2/5527
Opis: Ovaj je priručnik nastavak Fizikalne kemije 1 istoga autora, koji je izišao 1996. Obrađuje probleme kako termodinamičke, tako i kinetičke prirode. Namijenjen je ponajprije studentima tehnoloških fakulteta, ali i kemijskim inženjerima koji se u svom radu susreću s fizikalno-kemijskim problemima. Sadrži pet poglavlja: Otopine elektrolita; Elektrokemijski članci; Kinetika homogenih reakcija; Pojave na površini i kataliza; Koloidi i makromolekule.Osnove analitičke kemije
osnove akAutori: Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler
Izdavač: Školska knjiga
Godina izdanja: 1999.
ISBN: 978-953-0-30919-7
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/osnove-analiticke-kemije.html

Opis: Glavni je cilj ovog udžbenika dati čvrstu podlogu u kemijskim načelima koja su posebice važna za analitičku kemiju, ali i razviti razumijevanje za težak zadatak prosudbe točnosti i preciznosti eksperimentalnih podataka i pokazati kako se ta prosudba može izoštriti primjenom statističkih metoda. Osim toga, cilj mu je uvesti studente u širok spektar suvremenih analitičkih metoda i naučiti ih laboratorijskim vještinama koje će im dati pouzdanje u njihovu sposobnost dobivanja analitičkih podataka visoke kvalitete. Prvo su hrvatsko izdanje prema šestom američkom izdanju preveli prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, dr. sc. Vlasta Živković-Alegretti i mr. sc. Alemka Živković.

 

Fizikalna kemija 1 - Osnovni pojmovi, primjeri i zadaci
Autori : Ivica MekjavićFizikalna kemija 1996
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja :1996.
ISBN: 978-953-0-30912-8
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/fizikalna-kemija-1-osnovni-pojmovi-primjeri-i-zadaci.html

Opis: Knjiga sadržava pet poglavlja u kojima se obrađuju sljedeći nastavni sadržaji - plinovi i tekućine, zakoni termodinamike, slobodna energija i kemijska ravnoteža, otopine neelektrolita, pravilo faza i neke fazne ravnoteže. Svako poglavlje započinje kratkim pregledom sadržaja, a potom se iznose osnovni pojmovi, definicije i zakoni, slijede primjeri riješenih zadataka i naposljetku izbor zadataka s navedenim rješenjima. Osnovni su pojmovi u pojedinim poglavljima izneseni jednostavno i studentima lako razumljivo, bez teorijskih izvoda koji se česti izlažu na predavanjima.

 

HRVATSKA NOMENKLATURA ANORGANSKE KEMIJE: preporuke IUPAC 1990. i HKD 1995.
Autori : Vladimir Simeon, urednik hrvatskog prijevodaNom an kem
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja : 1996.
ISBN : 978-953-0-30923-4
Poveznica: https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/hrvatska-nomenklatura-anorganske-kemije-preporuke-iupac-1990-i-hkd-1995.html
Opis: Preporuke IUPAC-a 1990. i Preporuke Hrvatskoga kemijskog društva 1995. HRVATSKA NOMENKLATURA ANORGANSKE KEMIJE prijevod je na hrvatski jezik djela NOMENCLATURE OF INORGANIC CHEMISTRY, koje je izdao IUPAC 1990, a koje je velik prilog hrvatskoj kemijskoj literaturi jer pridonosi razvijanju njezina znanstvenog jezika. Namijenjeno je svim profesorima kemije i srodnih disciplina, kao i stručnjacima u industriji te akademskim institucijama.

Opća i anorganska kemija - I. i II. dio
Autori :Ivan Filipović, Stjepan LipanovićOIAK2
Izdavač : Školska knjiga
Godina izdanja: 1995.
ISBN : 978-953-0-30905-0
Poveznica:https://shop.skolskaknjiga.hr/znanstvena-i-strucna/prirodne-i-tehnicke-znanosti/kemija-i-metalurgija/opca-i-anorganska-kemija-i-i-ii-dio.html
Opis: Udžbenik opće i anorganske kemije namijenjen je studentima prve godine kemije svih kemijskih fakulteta. Sadržaj omogućuje nastavnicima i studentima izbor nastavnih sadržaja prema konkretnom nastavnom programu. U prvom dijelu knjige student se upoznaje s kemijskim zakonima, strukturom tvari, strukturom atoma, vrstama kemijskih veza, vrstama kemijskih reakcija, tijekom kemijskih reakcija, kemijskom ravnotežom i energijskim promjenama pri kemijskim reakcijama. Na kraju toga dijela nalaze se nuklearne reakcije. U drugom dijelu proučavaju se svojstva elemenata i njihovih spojeva na temelju općih zakonitosti, elektronske konfiguracije i veličine atoma te vrste veze među atomima. Svim poglavljima u kojima se opisuju elementi (sistematizirani prema periodnom sustavu) prethodi pregled njihovih zajedničkih svojstava i svojstava njihovih spojeva. Takav će pristup omogućiti da udžbenik posluži i za studij prema nastavnom programu u kojemu je manje naglašena sistematika anorganskih spojeva.

 Vizionari kemijsko inzenjerskoga studijaIzdavaštvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu dostupno je na
poveznicama:
https://www.fkit.unizg.hr/o_nama/izdavastvo_literatura_suveniri/posebna_izdanja
https://www.fkit.unizg.hr/o_nama/izdavastvo_literatura_suveniri/edicija_istaknuti_profesori 
Katalog izdanja HDKI
Izdavaštvo Hrvatskog društva kemijskih inženjera, HDKI, dostupno je na poveznicama:
https://www.hdki.hr/hdki/knjige
https://www.hdki.hr/images/50011332/Katalog%20izdanja%20HDKI.pdf