prof.dr.sc. Marija Bralić

Napisao/la Marija Bralić on .

Indeks Članka


geek zombie 128Ime i prezime:Marija Bralić

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet

Zavod za kemiju okoliša

Telefon: ++385 (0) 21 329 477

Fax:++385 (0) 21 329 461

E-mail:bralic@ktf-split.hr


Datum (od-do): Diplomirala: 19.siječnja.1981 

Naziv organizacije: Tehnološkom fakultetu u Splitu, Sveučilišta u Splitu

Tema: Analitička primjena fluorid ion-selektivne elektrode

Akademski stupanj: diplomirana inženjerka kemijske tehnologije

Magistrirala: 20. studenog. 1990. 

Naziv organizacije:Prirodoslovno-matematički fakultet  u Zagrebu

Tema: Priprava i analitička primjena Cu-selektivne elektrode na bazi srebro sulfida.

Akademski stupanj: magistra znanosti iz polja kemije, grana analitička kemija

Doktorirala: 18.srpnja. 1997 

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Priprava potenciometrijskih mjernih naprava s fluorid ion-selektivnom membranom i njihova primjena kod                                                      kemijske analize

Akademski stupanj: doktorica znanosti iz polja kemije, grana analitička kemija