Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija - ljetni semestar akad. god. 2016./17.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Odluka o dekanskom roku za studente integriranog studija Farmacija

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 42. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu i članka 25. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u predmetu uvođenja dodatnog ispitnog termina u jesenskom ispitnom roku za inegrirani preddiplomski i diplomski studij  Farmacija donesena je

 O D L U K A

I. Uvodi se dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku, tzv. dekanski rok.

II. Dodatni ispitni termin održat će se 5. listopada 2016. godine (srijeda).

III. Roku iz prethodne točke mogu pristupiti svi oni studenti studija Farmacija kojima je preostao jedan nepoloženi ispit.

IV. Svi ispiti u ovome ispitnom roku održat će se pred ispitnim povjerenstvom u prostorima Medicinskog fakulteta u Splitu i Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.

V. Zamolbe za pristupanje ispitu podnose se do 30. rujna 2016.godine (petak) do 12 sati u Studentsku službu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.

                 Dekan                                                                                        Dekan
Medicinskog fakulteta u Splitu                                 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

 Prof. dr. sc. Zoran Đogaš, v.r.                                           Prof. dr. sc. Igor Jerković, v. r.

Odluka

Odluka o dekanskom roku

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 25. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i članka 77. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu donosim sljedeću
O D L U K U
I.
1. Dekanski ispitni rok održat će se od 4. do 6. listopada 2016. godine za studente svih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta, osim za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija.

2. Svi pismeni ispiti odvijat će se istovremeno i to 4. listopada 2016. godine (utorak) u 13:30 sati u amfitetaru A02.
 Usmeni ispiti mogu se odvijati tijekom cijelog dekanskog roka.

3. U dekanskom roku studenti mogu prijaviti i polagati samo jedan ispit. Studentu koji na dekanskom roku prijavi više od jednog ispita uskratit će se pravo polaganja svih prijavljenih ispita.

4. Prijavu ispita za dekanski rok studenti su dužni obaviti preko Studomata.
Termin dekanskog ispitnog roka koji će biti vidljiv na studomatu je 4. listopada 2016. godine.

5. Ispit u dekanskom roku provodi se obvezno pred Povjerenstvom.

6. Ispitnu dokumentaciju (prijavnice) nastavnici su dužni dostaviti u Studentsku službu najkasnije 6. listopada 2016. (četvrtak) do 14:00 sati.
II.
1. Produljuje se rok za upis u višu godinu studija u akad. god. 2016./17. do 07. listopada 2016. godine.

                                                                                                           Dekan
                                                                                              Prof. dr. sc. Igor Jerković, v.r.