Zavod za opću i anorgansku kemiju

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
 izv. prof. dr. sc Ivana Škugor Rončević  e-mail B410 021-329-472
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
prof. dr. sc. Zoran Grubač e-mail A409 021-329-473
 izv. prof. dr. sc.  Marijo Buzuk     e-mail A408 021-329-474
doc. dr. sc. Nives Vladislavić e-mail A410 021-329-475
izv. prof. dr. sc. Ivana Škugor Rončević e-mail B410 021-329-472
mag. chem. Josipa Dugeč e-mail A411 021-329-488
dipl. ing. Jelena Mistrić e-mail  A411 021-329-488
dipl. ing. Željka Šmith e-mail  A411 021-329-488
 
Vanjski suradnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
         
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
 Opća kemija PK
PKT-KI
PKT-ZO
PT
KTA104
KTA104
KTJ104
KTK103
7.0
7.0
6.5
9.0
Vježbe iz opće kemije PK
PKT-KI
PKT-ZO
KTG101
KTA105
KTJ105
2.0
2.0
2.0
 Anorganska kemija  PK
PKT-KI
PKT-ZO
PT
KTG104
KTA109
KTJ109
KTK106
4.0
4.0
4.5
7.0
Vježbe iz anorganske kemije  PK
PKT-KI
PKT-ZO
KTG105
KTA110
KTJ110
3.0
2.0
2.0
Anorganska kemija II PK KTG201  5.0
Vježbe iz anorganske kemije II  PK KTG202  3.0
Kemija površina  DK-KO
DK-OKB
KTI104  6.0
Kemija čvrstog stanja  DK-KO KTI207  6.0
Kemijski senzori i biosenzori

DK-KO

DK-OKB

KTH218 3.0
Opća kemija sa stehiometrijom  F KMF104 7.0
Osnove bioanorganske kemije F FARIZ6 2.0
PREDDIPLOMSKI STUDIJI:
Prediplomski sveučilišni studij Kemija (PK)
Prediplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija:
smjer Kemijsko inženjerstvo (PKT-KI)
smjer Zaštita okoliša (PKT-ZO) 
Prediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija (PPT)

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija (F)

DIPLOMSKI STUDIJI:
Diplomski sveučilišni studij Kemija
smjer Kemija okoliša (DK-KO)
smjer: Organska kemija i biokemija (DK-OKB)