ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Napisao/la Verica Vučičić on .

 • UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst).

  Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

  Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

  Službenik za zaštitu osobnih podataka, prema članku 2. stavka 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

  Zakon nije propisao koje posebne uvjete u pogledu stručne spreme ili radnog mjesta treba ispunjavati službenik za zaštitu osobnih podataka, no navedene su okolnosti pod kojima osoba ne može biti imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka:

  „Službenikom za zaštitu osobnih podataka ne može biti imenovana osoba protiv koje se vodi postupak zbog povrede službene dužnosti, odnosno radne obveze, te kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od strane poslodavca.“

  Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavka 8 Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

  -  vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

  -  upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,

  -  upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

  -  brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,

  -  omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,

  -  surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

  ---------------------------------------------------

  Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

  Službenik za informiranje  

  Ruđera Boškovića 35

  021/329-421
  021/329-429
  email: zop@ktf-split.hr
 • Na temelju članka 43. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), a u vezi s člankom 3. stavkom 1 Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretnju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno člancima 25.-30. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu ima uspostavljen sustav video nadzora radi kontrole ulaska i izlaska iz prostora fakulteta te radi smanjenja izloženosti studenata, zaposlenika i ostalih korisnika prostora Fakulteta riziku od provala, nasilja, oštećenja, otuđenja ili sličnih slučajeva.

  U obuhvatu sustava video nadzora za koji je Kemijsko-tehnološki fakultet voditelj obrade, nalaze se glavna ulazna/izlazna vrata fakulteta, prostor oznake C418 (C4-76) u kojem se nalazi XRD modularni sustav, prostor na zapadnoj strani zgrade 3F koji pokriva ulaz u skladište kemikalija i spremnik za gorivo, asfaltirani prostor pored trafostanice na istočnoj strani između zgrade 3F i FESB-a te ulaz na vanjski parking zgrade 3F, a sve na adresi Ruđera Boškovića 35, Split. Prostori pod video nadzorom označeni su da se nadziru video sustavom

  Pristup podacima dopušten je samo dekanu fakulteta, odnosno osobama koje dekan pismeno ovlasti. Dekan i osobe ovlaštene za uvid dužne su čuvati povjerljivost svih informacija nastalih video nadzorom i podatke o osobama ne smiju koristiti izvan njihove propisane namjere.

  Podaci prikupljeni putem video nadzor čuvaju se najdulje 30 dana, a nakon proteka tog vremena podaci se automatski brišu dok se sigurnosne kopije ne pohranjuju.

  Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno propisima o zaštiti osobnih podataka, može podnijeti prigovor fakultetu, koji kao voditelj obrade ima dužnost odgovoriti u rok od 30 dana.