Pravo na pristup informacijama

Napisao/la Marika Grubišić on .

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Koje informacije se mogu tražiti: 
Informacija  je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Prema navedenoj odredbi informacija može biti, dokument,  fotografija,  film, audio  zapis, tablica, grafikon ili bilo koji drugi zapis podataka, a pri tome je važno da  tijelo javne vlasti traženu informaciju posjeduje, bez obzira  jesu li ih sami izradili ili su ih prikupili u okviru svoje redovne  djelatnosti.

Pristup informacijama:
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog (osobni dolazak ili putem telefona 021/329-422) ili pisanog zahtjeva.
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija 

Pravo na ponovnu uporabu informacija:
Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
Na primjer, privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima – primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.
Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi)  riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 

Podnošenje zahtjeva pisanim putem:
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac kojeg možete poslati:

  • zemaljskom poštom na adresu: Kermijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split;
  • elektroničkom poštom na adresu:  mgrubisic@ktf-split.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu Fakulteta, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Pravo na žalbu:
Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 
Obrazac zalbe protiv rjesenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama 
Obrazac zalbe protiv rjesenja kojim je odbijen zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odlući o zahtjevu podnositelja.
Obrazac zalbe zbog nepostupanja po zahtjevu za pristup informacijama
Obrazac zalbe zbog nepostupanja po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija

Pravna regulativa:

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI: