Prof.dr.sc. Zoran Grubač

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

  1.  Anamarija Krilić, Utjecaj hidroksiapatita na korozijsko ponašanje AZ91D legure, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2012.
  2.  Nikolina Periša, Utjecaj dodecilfosfonske kiseline na koroziju Mg legure u Hankovoj otopini, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2011.
  3.  Ivana Vodanović, Inhibicija korozije nikla pri kontroliranim hidrodinamičkim uvjetima, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2010.
  4. Irena Banovac, Razvijanje vodika na elektrodama od nikla, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2010.
  5.  Marina Barnjak, Ispitivanje utjecaja palmitinske kiseline na koroziju bakra u 3%-tnoj otopini natrijevog klorida, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2009.
  6. Igor Živković, Utjecaj pikolinske kiselina na koroziju Cu20Ni legure, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2009.
  7. Stjepan Laštre, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju čelika Č.1212, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2004.
  8. Iris Puljić, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju željeza u otopini klorovodične kiseline, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2003.
  9. Jasminka Delabarbara, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju aluminija u otopini klorovodične kiseline, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2000.
  10. Ivana Dodig, Inhibicija korozije aluminija u otopini kloridne kiseline derivatima pirola, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2000.