Doc.dr.sc. Sanja Perinović Jozić

Indeks Članka

Datum (od-do): 2012.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Modifikacija svojstava biorazgradljivog poli(L-laktida)

Akademski stupanj: Dr. sc.

Datum (od-do): 2005.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Hlapljivi aromatični spojevi tri vrste paškog sira i dalmatinskog pršuta

Akademski stupanj: dipl. ing.