izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane
2013./14.
1. Ivan Barić, Potenciometrijsko određivanje olova u uzorcima čaja od mente korištenjem olovljevom ionsko-selektivnom elektrodom, 24. rujna 2014., (završni rad)
2. Antonija Ćurković, Razvoj metode za potenciometrijsko određivanje klorida, 24. listopada 2014., (diplomski rad)
3. Andreja Zaninović, Određivanje klorida u voćnim sokovima, 24. listopada 2014., (diplomski rad)
2014./15.
1. Ivana Lešina, Potenciometrijsko određivanje pencilamina pri pH=2 i 3, 16. rujna 2015., (završni rad)
2. Mia Matić, Određivanje bromida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-fenilbut-2-en-1-olom u kiselom mediju, 16. rujna 2015., (završni rad)
3. Andrea Sedlar, Određivanje bromida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-feniletanolom u kiselom mediju, 16. rujna 2015., (završni rad)
4. Ivona Surjan, Određivanje bromida u reakcijama nukleofilne supstitucije s difenilmetanolom u kiselom mediju, 16. rujna 2015., (završni rad)
5. Antonija Gregurić, Potenciometrijsko određivanje penicilamina u realnim uzorcima u acetatnom puferu, 28. rujna 2015., (završni rad)
6. Ana Rako, Potenciometrijsko određivanje penicilamina pri pH=4,00 i pH=4,76, 28. rujna 2015., (završni rad)
7. Ana Ančić, Određivanje jodida u reakciji nukleofilne supstitucije s difenilmetanolom u kiselom mediju, 28. rujna 2015., (završni rad)
8. Irena Lovrić, Određivanje jodida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-fenilbut-2-en-1-olom u kiselom mediju, 28. rujna 2015., (završni rad)
9. Tea Vukić, Određivanje jodida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-feniletanolom u kiselom mediju, 16. listopada 2015., (diplomski rad)
2015./16.
1. Ana Kelavić, Priprema membrana Ag2S:AgCl:PTFE = 1:1:2 s komponentama Ag ili Cu i potenciometrijsko određivanje pri pH = 7, 15. rujna 2016., (završni rad)
2. Jela Vukadin, Priprema ionsko-selektivnih membrana BaSO4:Ag2S:PTFE = (1:1:2), (2:1:2) za određivanje barijevih i slufatnih iona, 15. rujna 2016., (završni rad)
3. Josip Grbavac, Priprema membrana BaSO4:Ag2S:PTFE = 1:1:2, BsSO4:Ag2S:PTFE = 2:1:2 i potenciometrijsko određivanje pri pH = 7, 28. rujna 2016., (završni rad)
4. Franka Lambaša, Primjena ionsko-selektivnih elektroda s membranama sastava BaSO4:Ag2S:PTFE=2:1:2 i 1:1:2 za određivanje barijevih i sulfatnih iona, 28. rujna 2016., (završni rad)
2016./17.
1. Andrea Jurišić, Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i Cu za određivanje barijevih iona pri pH=4, 27. rujna 2017., (završni rad)
2. Anđela Mastelić, Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2:PTFE=(1:1:2), (1:1:2) za određivanje barijevih iona, 27. rujna 2017., (završni rad)
3. Nives Šestanović, Priprema membrana AgCl:Ag2S:PTFE = 1:1:2 s dodatkom nanočestica željezovih oksida i njihovo potenciometrijsko testiranje pri pH = 0 i pH = 1, 27. rujna 2017., (završni rad)
2017./18.
1. Nikola Štavlić, Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za sulfatne ione, 24. rujna 2018., (završni rad)
2. Andrea Jurišić, Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:Ag:Cl:PTFE = 1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2, 0,4, 0,6 %, 28. rujna 2018., (završni rad)
3. Anđela Mastelić, Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:Ag:Cl:PTFE = 1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,8, 1,0, 1,2 %, 28. rujna 2018., (završni rad)
4. Iva Dešpoja, Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE = 1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2, 0,4, 0,6% pri pH = 1-2, 28. rujna 2018., (završni rad)
5. Franka Lambaša, Određivanje sadržaja bakra u uzorcima biljnih čajeva, 16. listopada 2018., (diplomski rad)
6. Ana Kelavić, Priprema membrana Ag2S:AgCl:PTFE s nanočesticama ZnO i potenciometrijsko određivanje pri pH od 0 do 2, 30. listopada 2018., (diplomski rad)