Zavod za kemiju okoliša

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
doc. dr. sc. Maša Buljac e-mail B405 021-329-479
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
doc. dr. sc. Maša Buljac e-mail B405 021-329-479
doc. dr. sc. Josip Radić e-mail B406 021-329-477
laborant Marica Mijić e-mail B415 021-329-497
 
Vanjski suradnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
         
         
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
Kemija u farmakologiji PK  KTG319  4,0
Vježbe iz kemije u farmakologiji PK KTG320 2,0
Kemija okoliša PK KTG313 4,5
Kemija i zaštita zraka PKT-ZO KTJ205 4,0
Vježbe iz kemije i zaštite zraka PKT-ZO KTJ206 2,0
Analitička kemija okoliša PKT-ZO KTJ207 4,0
Vježbe iz analitičke kemije okoliša PKT-ZO KTJ208 2,0
Sustavi upravljanja okolišem PKT-ZO KTJ311 3,0
Kemija i zaštita mora PKT-ZO KTJ313 2,0
Vježbe iz kemije i zaštite mora PKT-ZO KTJ314 1,0
Sustavi upravljanja okolišem  DKT-ZO KTC207  5,0
Kemija voda DKT-ZO KTC205 5,0
Kemija atmosfere DKT-ZO KTC208 5,0
Kemija tla DKT-ZO KTC212 5,0
Kemija materijala  DK-KO KTI102  6,5
Analitička kemija okoliša  DK-KO  KTI103  7,5
Kemija mora  DK-KO  KTI201  6,5
Kemija atmosfere  DK-KO  KTI202  7,5
Kemija tla DK-KO  KTI203  6,5
Kemija voda DK-KO   KTI204   6,5
Sustavi upravljanja okolišem  DK-KO     KTH205   6,0
Kemijska ekologija  DK-KO    KTI206  6,0
 Sustavi upravljanja okolišem  DK-OKB    KTH205  6,0
Kemija materijala DK-OKB KTI302 6,0
Analitička kemija okoliša DK-OKB KTH211 6,0
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DKT-MK (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Mediteranske kulture),  DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SSKT (Stručni studij Kemijske tehnologije), SS-KTM (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijska tehnologija i materijali), SS-PT (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Prehrambena tehnologija)