Procedura prijave završnih/diplomskih radova (STARA PROCEDURA)

Napisao/la Marijana Jurić on .

Poštovani studenti i mentori,

donosimo Vam pojašnjenje procedure prijave završnih/diplomskih radova:

  1. Izbor teme i mentora završnih/diplomskih radova

Svi studenti koji u tekućoj akademskoj godini imaju upisan završni/diplomski rad trebali bi najkasnije do kraja zimskog semestra i prije početka ljetnog semestra u posljednjoj godini studija odabrati temu završnog/diplomskog rada te mentora sa ponuđenog popisa. Odluka_25_FV_o_prihvacanju_tema_diplomskih_i_zavrsnih_radova.PDF 
(25. sjednica Fakultetskog vijeća).

Odabir se vrši prijavom predmetnom nastavniku (mentoru) kod kojeg se želi izraditi završni/diplomski rad.

Nakon postignutog dogovora student i mentor vrše prijavu teme završnog/diplomskog rada na način da ispunjavaju i u Studentsku službu dostavljaju popunjena prva 2 obrasca za prijavu završnog /diplomskog rada (Zahtjev_za_dodjelu_završnog_rada.pdfZahtjev_za_dodjelu_diplomskog_rada.pdfPodaci_o_nastavniku_mentoru_završnog_rada.pdfPodaci_o_nastavniku_mentoru_diplomskog_rada.pdf) te suglasnost (SUGLASNOST_DIPLOMSKI_ZAVRSNI_RADOVI.pdf.) Naknadno mentor u Studentsku službu dostavlja obrazac 3 s naslovom teme i prijedlogom članova ispitnog Povjerenstva (Obrazac_naziv_teme_završnog_rada.pdf / obrazac_naziv_teme_diplomskog_rada.pdf).

Naprijed navedene obrasce možete naći i u word obliku ovdje: Word_OBRASCI_ZA_ZAVRSNE_RADOVE.doc , Word_OBRASCI_ZA_DIPLOMSKE_RADOVE.doc

Imajući u vidu Covid-19 situaciju molimo Vas da nam navedeno dostavite mailom na adresu referada@ktf-split.hr

  1. Nakon izrade rada: Indeks te 3 NEUVEZANA PRIMJERKA RADA predaju se Studentskoj službi koja ih zajedno sa obrascem u prilogu (Obrazac_kojim_se_završni_rad_prihvaca.pdfObrazac_kojim_se_diplomski_rad_prihvaca.pdf) predaje svakom članu Ispitnog povjerenstva na pregled. U cilju skraćenja procedure možete neuvezane radove sa navedenim obrascem predati direktno članovima ispitnog povjerenstva.

Članovi Ispitnog povjerenstva u roku od 8 dana pregledavaju radove te daju studentima primjedbe i obrazloženja. Kada sva tri člana Ispitnog povjerenstva vrate u Studentsku službu potpisani obrazac kojim se rad prihvaća, smatra se da je završni/diplomski RAD PRIHVAĆEN.

Molimo da nam navedeni obrazac dostavite mailom na adresu referada@ktf-split.hr

  1. Kad je RAD PRIHVAĆEN student i mentor u dogovoru sa Studentskom službom određuju datum OBRANE.
  2. Student predaje 3 UVEZANA PRIMJERKA RADA i CD u Studentsku službu prema pravilniku minimalno 8 dana prije zakazanog datuma obrane završnog/diplomskog rada (u iznimnim slučajevima može i do 2 dana prije obrane). Molimo Vas da prilikom predaje uvezanih radova još jednom obratite pozornost da ste nam predali indeks i suglasnost, da nemate dugovanja za školarinu te da nam donosete Potvrdu o podmirenju dugovanja prema Knjižnici Fakulteta (POTVRDA_KNJIZNICA.pdf). Također Vas molimo da provjerite svoje osobne podatke na studomatu te nas obavijestite ukoliko je došlo do promjene adrese, telefona ili e-maila kako bismo Vam mogli uputiti poziv za promociju. 

Studentska služba obrađuje radove te ih zajedno sa pozivom za obranu (Poziv_za_obranu_završnog_rada.pdf / Poziv_za_obranu_diplomskog.pdf ) dostavlja članovima Ispitnog povjerenstva. Predsjedniku Ispitnog povjerenstva dostavljamo i obrazac u prilogu. (Obrazac_za_ocjenu_završnog_rada.pdf / Obrazac_za_ocjenu_diplomskog_rada.pdf)

  1. OBRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA
  2. U roku od 8 dana od obrane student u Studentskoj službi preuzima Potvrdu o završetku studija, originalne dokumente iz studentskog dosjea, indeks, ispunjava ankete Upute_studentima_za_ispunjavanje_upitnika_za_vrednovanje_cjelokupne_razine_studija.pdf

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu