JAVNI POZIV

Napisao/la Marika Grubišić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
JAVNI POZIV

za izbor:

Ad 1.) - četiri (4) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Kemija za rad u Odsjeku za kemiju

Ad 2.) - dva (2) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo za rad u Odsjeku za inženjerstvo i tehnologije

Ad 3.) - tri (3) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, polje Prehrambena tehnologija za rad u Odsjeku za inženjerstvo i tehnologije

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Uz potpisanu prijavu, pristupnici su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom ili sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju
 3. ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju za sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani                                                

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Fakulteta (rok za prijavu uključivo sa 04.10.2023.)

 *********

S pristupnicima Ad1.), Ad.2) i Ad.3) koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor.

S pristupnicima se može provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova naslovnog asistenta putem pisane provjere znanja. Svi podaci o pisanoj provjeri znanja objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ktf.unist.hr/index.php/natjecaji/natje%C4%8Daji         najmanje 5 dana prije održavanja. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Ukoliko pristupnik ne pristupi razgovoru ili pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom javnog poziva.

Podnošenjem prijave, pristupnici javnog poziva izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe izbora, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz javnog poziva, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „javni poziv“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima javnog poziva pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi na javni poziv.

Raspisivanje natječaja - docent u ZAK, predavač u ZOK, voditelj Studentske službe, referent u Studentskoj službi

Napisao/la Marika Grubišić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

Ad1.)za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste - voditelj referade (interni naziv: voditelj Studentske službe) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti - polje pravo (magistar prava), odnosno dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik) sukladno ranijim propisima

-    3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-    znanje jednog svjetskog jezika

-    napredno znanje rada na računalu (MS Office, internet)

Ad2.)jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika

Raspisivanje natječaja - viši asistent u ZKI

Napisao/la Marika Grubišić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

 za izbor:

jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Pristupnici su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

 1. potpisanu prijavu na natječaj
 2. životopis
 3. presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti
 4. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

NN 139/22 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: docent u Zavodu za kemiju okoliša

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste - docent za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, za rad u Zavodu za kemiju okoliša, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim Novinama br. 139 od 30. studenog 2022., na mrežnim stranicama Fakulteta 30. studenog 2022., na EURAXESS portalu 01. prosinca 2022. i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01. prosinca 2022., izabran

                                                                     dr. sc. JOSIP RADIĆ

Obavijest/životopis