Obavijest o razultatu izbora natječajnog postupka - vratar

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - pomoćni radnik (interni naziv: vratar) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 1 mjeseca, objavljenom u Narodnim Novinama br. 45/24, na mrežnim stranicama Fakulteta i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. travnja 2024. godine, izabrana

                                                                    Snježana Marković

Obavijest

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka - voditelj Studentske službe

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste, voditelj ustrojstvene jedinice 4 (interni naziv: voditelj Studentske službe) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, objavljenom u Narodnim Novinama br. 45/24, na mrežnim stranicama Fakulteta i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. travnja 2024. godine, izabrana

                                                                 Anđela Jurić, mag. iur.


Obavijest 

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka - viši laborant u ZOK-u

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši tehnički suradnik-viši laborant (interni naziv: viši laborant) za rad u Zavodu za organsku kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, objavljenom u Narodnim Novinama br. 45/24, na mrežnim stranicama Fakulteta i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. travnja 2024. godine, izabrana

                                              Katarina Usanović, univ. mag. chem.


Obavijest 
Životopis

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka - laborant u Zavodu za opću i anorgansku kemiju

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik-laborant (interni naziv: laborant) za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, objavljenom u Narodnim Novinama br. 45/24, na mrežnim stranicama Fakulteta i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. travnja 2024. godine, izabrana

                                                       Anica Pavlinović, mag. ing. cheming.

Obavijest

Raspisivanje natječaja - docent u ZPTB, voditelj Studentske službe, laborant, viši laborant i vratar

Napisao/la Marika Grubišić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

Ad1.) - za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstveno polje Biotehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17, 120/21) te Precizirane uvjete Rektorskog zbora KTF-a (Precizirani_uvjeti_rektorskog_zbora_2019.pdf (unist.hr)).

Pristupnici Ad1.) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

 1. potpisanu prijavu na natječaj
 2. životopis
 3. presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti
 4. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor sukladno važećim aktima
 5. dokaz o izboru u znanstveno zvanje (ako je primjenjivo)
 6. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Rok za podnošenje prijave za pristupnike pod točkom Ad1.) je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

*****

Ad2.) - za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste, voditelj ustrojstvene jedinice 4 (interni naziv: voditelj Studentske službe) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika

Pristupnici osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

-    završen sveučilišni diplomski ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih znanosti - polje pravo (magistar prava), odnosno dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik) sukladno ranijim propisima

-    3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-    znanje jednog svjetskog jezika

-    napredno znanje rada na računalu (MS Office, internet)

Pristupnici Ad2.) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

 1. potpisanu prijavu na natječaj
 2. životopis
 3. presliku diplome o završenom obrazovanju
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o radnom stažu HZMO, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda)
 5. dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 6. dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja, odgovarajuće potvrde)
 7. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 8. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Ad3.) - za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik-laborant (interni naziv: laborant) za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • SSS kemijskog smjera
 • znanje rada na računalu (MS Office, Internet)

Ad4.) - za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši tehnički suradnik-viši laborant (interni naziv: viši laborant) za rad u Zavodu za organsku kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

-          inženjer kemijske tehnologije,

-           stručni pristupnik/pristupnica kemijskog inženjerstva,

-           prvostupnik/prvostupnica kemijskog inženjerstva, prvostupnik/prvostupnica kemije

-          znanje rada na računalu (MS Office, Internet)

Pristupnici pod točkama Ad3.) i Ad4.) dužni su priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

 1. potpisanu prijavu na natječaj
 2. životopis
 3. presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
 4. elektronički zapis o radnom stažu HZMO, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda
 5. dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 6. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Ad5.) - za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto pomoćnog radnika (interni naziv: vratar) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 1 mjeseca.

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • završena osmogodišnja škola

Pristupnici pod točkom Ad5.) dužni su priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

 1. potpisanu prijavu na natječaj
 2. životopis
 3. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. elektronički zapis o radnom stažu HZMO, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda
 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2) za pristupnike koji su strani državljani

Rok za podnošenje prijava za pristupnike pod točkama Ad2.), Ad3.), Ad4.) i Ad5.) je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

***********

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

S pristupnicima Ad1.), Ad2.), Ad3.), Ad4.) i Ad5.)  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se razgovor.

S pristupnicima Ad2.), Ad3.), Ad4.) i Ad5.) se može provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisane provjere znanja. Svi podaci o pisanoj provjeri znanja objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ktf.unist.hr/index.php/natjecaji/natje%C4%8Daji najmanje 5 dana prije održavanja. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Ukoliko pristupnik ne pristupi razgovoru ili pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.), čl. 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) i drugim pozitivnim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave te se neće smatrati kandidatima u postupku.

O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

                                                                                                                       Dekan
                                                                                                                       prof. dr. sc. Matko Erceg