Raspisivanje natječaja - redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za organsku tehnologiju i knjižničar u Knjižnici

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.)  - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, trajno zvanje, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

 Ad 2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.

     Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih  predmeta knjižničarstva i
 • položen stručni ispit za knjižničara, odnosno obveza polaganja istog u roku od 2 godine
ili
 • Završen drugi preddiplomski studij odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit za knjižničara u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskoj razini
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • probni rad 6 mjeseci
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 
 1. životopis, preslik diplome o završenom studiju
 2. dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničara (ukoliko je primjenjivo)
 3. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 4. dokaz o znanju rada na računalu (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja.
*******
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                   
                                                                                       

NN 131/20 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku; voditelj Knjižnice

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA

      Obavještavamo da je po javnom Natječaju za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv radnog mjesta: voditelj Knjižnice) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci, objavljenom u Narodnim Novinama br. 131 od 27. studenog 2020. godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. studenog 2020. godine, te na WEB stranicama Fakulteta dana 23. studenog 2020. godine izabrana

                                                                      MAJA DONKOV, dipl. knjižničar      
Obavijest / zivotopis

NN 7/21 - Raspisivanje natječaja - stručni suradnik, interni naziv: referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti - polje pravo (magistar prava), odnosno dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik) sukladno ranijim propisima
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • napredno znanje rada na pc-u
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 
 1. životopis, preslik diplome o završenom studiju
 2. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o radnom stažu HZMO, preslik radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda)
 3. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 4. dokaz o znanju rada na računalu (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja.

Raspisivanje natječaja, poslijedoktorand u Zavodu za organsku tehnologiju

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u Zavodu za organsku tehnologiju.

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.