Raspisivanje natječaja - docent u ZOK; voditelj CIP-a; voditelj Službe za opće i kadrovske poslove; spremačice; laborant u ZOAK i viši laborant u ZOK

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
 Ad.1) - jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste - docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, za rad u Zavodu za organsku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad 1.) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2) za pristupnike koji su strani državljani.
Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.
***************
Ad.2) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij informatike, računarstva ili elektrotehnike (VSS, mag. struke)
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima IT
 • znanje engleskog jezika
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad.2) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
 1. životopis
 2. preslik diplome o završenom studiju
 3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o radnom stažu HZMO, preslik radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda)
 4. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2) za pristupnike koji su strani državljani.
Ad.3) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Službe za opće i kadrovske poslove i tajnik Ureda dekana), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti - polje pravo (magistar prava/diplomirani pravnik)
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na pc-u (MS Office, internet)
 • znanje jednog svjetskog jezika
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad.3) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
 1. životopis
 2. preslik diplome o završenom studiju
 3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o radnom stažu HZMO, preslik radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda)
 4. dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 5. dokaz o znanju rada na računalu (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja, odgovarajuće potvrde ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 6. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2) za pristupnike koji su strani državljani
Ad.4) - dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – namještenik (interni naziv: spremačica) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 1 mjeseca.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završena osmogodišnja škola
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad.4) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
 1. životopis
 2. preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (B1) za pristupnike koji su strani državljani
Ad.5) – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završena SSS kemijskog smjera
 • poznavanje rada na pc-u (MS Office, internet)
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad.5) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
 1. životopis
 2. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 3. dokaz o znanju rada na računalu (preslik svjedodžbe srednje škole, uvjerenja, odgovarajuće potvrde ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2) za pristupnike koji su strani državljani
Ad.6) – jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši laborant u Zavodu za organsku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završena odgovarajuća razina obrazovanja: inženjer kemijske tehnologije, stručni pristupnik kemijskog inženjerstva, stručni prvostupnik inženjer kemijskog inženjerstva, prvostupnik inženjer kemijskog inženjerstva, prvostupnik kemije
 • poznavanje rada na pc-u (MS Office, internet)
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad.6) su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
 1. životopis
 2. preslik svjedodžbe ili diplome o završenom studiju
 3. dokaz o znanju rada na računalu (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja, odgovarajuće potvrde ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2) za pristupnike koji su strani državljani
Rok za podnošenje prijave za pristupnike Ad.2), Ad.3), Ad.4), Ad.5) i Ad.6) je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.
******
S pristupnicima Ad1.), Ad.2), Ad.3), Ad4.), Ad.5) i Ad.6) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se razgovor.
S pristupnicima se može provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisane provjere znanja. Svi podaci o pisanoj provjeri znanja objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ktf.unist.hr/index.php/natjecaji/natje%C4%8Daji najmanje 5 dana prije održavanja. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Ukoliko pristupnik ne pristupi razgovoru ili pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatom natječaja.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

                                                          

                                                                                                         

NN 139/22 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: asistent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste - asistent za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim Novinama br. 139 od 30. studenog 2022., na mrežnim stranicama Fakulteta 30. studenog 2022., na EURAXESS portalu 01. prosinca 2022. i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01. prosinca 2022., izabrana

 JOSIPA DUGEČ, mag. chem.

Obavijest/zivotopis 

NN 139/22 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: docent u Zavodu za fiziku

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste - docent za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Fizika, za rad u Zavodu za fiziku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim Novinama br. 139 od 30. studenog 2022., na mrežnim stranicama Fakulteta 30. studenog 2022., na EURAXESS portalu 01. prosinca 2022. i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01. prosinca 2022., izabrana

 dr. sc. MARTINA PERIĆ BAKULIĆ

Obavijest/zivotopis

NN 150/22 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: viši asistent u Zavodu za kemiju okoliša

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, za rad u Zavodu za kemiju okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu objavljenom u Narodnim Novinama br. 150 od 21. prosinca 2022., na mrežnim stranicama Fakulteta 20. prosinca 2022., na EURAXESS portalu 20. prosinca 2022. i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. prosinca 2022., izabran

dr. sc. JOSIP RADIĆ 

Obavijest/zivotopis

Raspisivanje natječaja - voditelj CIP-a

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij informatike, računarstva ili elektrotehnike (VSS, mag. struke)
 • tri godine radnog iskustva na poslovima IT
 • znanje engleskog jezika
 • probni rad 6 mjeseci
Pristupnici su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB): 
 1. potpisanu prijavu na natječaj
 2. životopis
 3. preslik diplome o završenom studiju
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o radnom stažu HZMO, preslik radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda)
 5. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde)
 6. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.