Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka - docent

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste - docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, objavljenom u Narodnim Novinama br. 108/23, na mrežnim stranicama Fakulteta  i na EURAXESS portalu dana 20. rujna 2023. godine, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2023. godine, izabrana

                                                                    dr. sc. Ivana Carev

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, službenik III. vrste - računovodstveni referent (blagajnik), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 mjeseca, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, objavljenom u Narodnim Novinama br. 10/24, na mrežnim stranicama Fakulteta i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26. siječnja 2024. godine, izabrana

                                                                Mia Duspara, mag. oec.

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka

Napisao/la Marika Grubišić on .

Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, službenik III. vrste - stručni referent (interni naziv: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca, objavljenom u Narodnim Novinama br. 10/24, na mrežnim stranicama Fakulteta i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26. siječnja 2024. godine, izabrana

                                                                         Ivana Žuro

Obavijest o rezultatu izbora natječajnog postupka

JAVNI POZIV

Napisao/la Marika Grubišić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
JAVNI POZIV
za izbor:
Jednog (1) izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).
Pristupnici su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):
  1. potpisanu prijavu
  2. životopis
  3. presliku diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom ili sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju
  4. ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju za sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
  5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  6. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani                                                
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Fakulteta (rok za prijavu uključivo s 24. veljače 2024.)

 *********

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor.

S pristupnicima se može provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova naslovnog asistenta putem pisane provjere znanja. Svi podaci o pisanoj provjeri znanja objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ktf.unist.hr/index.php/natjecaji/natje%C4%8Daji         najmanje 5 dana prije održavanja. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Ukoliko pristupnik ne pristupi razgovoru ili pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom javnog poziva.
Podnošenjem prijave, pristupnici javnog poziva izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe izbora, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz javnog poziva, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „javni poziv“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima javnog poziva pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi na javni poziv.

Poziv na informatičku provjeru znanja i intervju

Napisao/la Marika Grubišić on .

Informatička provjera znanja po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, službenik III. vrste - stručni referent (interni naziv: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca održat će se dana 

                                       15. veljače 2024. (četvrtak) u 11:00 u vijećnici 
                                       Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (VI. kat)

Po završetku informatičke provjere provest će se i intervju s kandidatima koji uspješno prođu informatičku provjeru. Stručno povjerenstvo za predlaganje kandidata utvrdilo je da tri (3) kandidata ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će im se poziv na informatičko testiranje i intervju dostaviti putem e-mail adrese koju su naveli u prijavi za Natječaj.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Kandidat koji ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat se da je prijavu povukao i kandidat koji na testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja (dole navedeno), te će isti biti udaljen s testiranja.

Za vrijeme testiranja kandidati:
    - se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama,
    - ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje,
    - moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje

Provjera znanja putem informatičkog testiranja sadrži zadatke programa word i excel te internet. Test se sastoji od 6 zadataka, a svaki nosi 2 boda. S kandidatima koji ostvare najmanje 50% od ukupno predviđenih bodova bit će proveden razgovor.