Raspisivanje natječaja - docent za rad u Zavodu za fiziku

Napisao/la Marika Grubišić on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
- za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje Obrazovne znanosti (izborna polja: Pedagogija i Fizika) za rad u Zavodu za fiziku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17., 120/21.)

Pristupnici su dužni priložiti u elektroničkom obliku (CD/DVD ili USB):

  1. potpisanu prijavu na natječaj
  2. životopis
  3. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
  4. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor sukladno važećim aktima
  5. dokaz o izboru u znanstveno zvanje (ako je primjenjivo)
  6. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

***********

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se razgovor.
Ukoliko pristupnik ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatom natječaja.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.), čl. 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) i drugim pozitivnim propisima.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

                                                                                                                     Dekan
                                                                                                                     prof. dr. sc. Matko Erceg