Doc. dr.sc. Maša Buljac - Mentorstvo završnih i diplomskih radova

Napisao/la Maša Buljac on .

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane
 Marina Barnjak: Karakteristike sedimenata morskih okoliša Splita, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, srpanj 2011, 55 str. 
 Antonija Mijić: Određivanje olova u zraku, moru i morskom sedimentu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.7. 2012, 55 str. 
 Iva Kolobarić:Određivanje vrste, podrijetla i kemijskog sastava različitih uzoraka tla, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 27. 9. 2013, 48 str. 
 Ivana Pervan: Potenciometrijsko određivanje klorida, fluorida i jodida u tlu pri različitim pH vrijednostima, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 7.10.2014., 49 str.
 Paula Pavić: Spektrofotometrijsko određivanje folne kiseline u realnim uzorcima , završni rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 14.07. 2015, 35 str.
 Marija Radetić: OCJENA EKOLOŠKOG STANJA MORA U AKVATORIJU OTOKA VISA PREMA TROFIČKOM INDEKSU TRIX, diplomski rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.10. 2016, 58 str.
 Anja Lebo: ODREĐIVANJE UMJETNOG BOJILA (SUNSET YELLOW) U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.10. 2016, 61 str.
 Marija Landeka: ODREĐIVANJE KEMIJSKIH KARAKTERISTIKA TLA U SVRHU PODIZANJA TRAJNIH NASADA SMILJA, diplomski rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 3.10. 2016, 70 str.
 Paula Vidaković, ODREĐIVANJE UMJETNOG BOJILA (QUINOLINE YELLOW) U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, zavrsni rad, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, 15.09. 2017, 51 str.
 Ela Šimera, METODE ODREĐIVANJA PRISTUPAČNOG FOSFORA U TLU / UTJECAJ TIPA TLA I GNOJIDBE, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07. 2017., 50 str.
 Lucija Radaš, ODREĐIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA RAZLIČITIH UZORAKA TALA, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.09. 2017, 45 str.
 Ana Jerončić, OCJENA EKOLOŠKOG STANJA MORA NA POSTAJAMA KAŠTELANSKI ZALJEV, DUBROVNIK, PODSTRANA I PELJEŠAC PREMA TROFIĈKOM INDEKSU TRIX,  završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.09.   2017, 60 str.
 Matea Herceg, SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE UMJETNOG BOJILA (QUINOLINE YELLOW) U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, završni rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 10.7. 2017., 47 str.
 Ina Baletić, Sjetvena grbica (Lepidium sativum L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07. 2017, 86 str.
 Ružica Magazin, ODREĐIVANJE LAKOPRISTUPAČNOG FOSFORA AL-METODOM, / završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.09. 2018, 38 str.
 Ana Marijanović, ISPITIVANJE POTENCIJALA HIPERAKUMULACIJE LUNARIA ANNUA L. NA METALE BAKRA I OLOVA, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.10. 2018, 86 str.
 Ana Đaković, VOLTAMETRIJSKO ODREĐIVANJE NIKLA U TLU ELEKTRODOM OD STAKLASTOG UGLJIKA MODIFICIRANOM SLOJEM ŽIVE, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.10. 2018, 93 str.