prof. dr. sc. Olivera Politeo

Indeks Članka

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJE: Opća biokemija, Primijenjena biokemija (dio nastave)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Uvod u molekularnu biologiju, Odabrana poglavlja biokemije

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Biokemija