Dr. sc. Ivana Carev

Indeks Članka

2016. - danas
Kemijsko - tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split
poslijedoktorandica
Zavod za biokemiju

2009.-2016.
Kemijsko - tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

znanstvena novakinja

Zavod za biokemiju

Izrada doktorske dizertacije i nastava sa studentima


2008-2009.

Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi

profesorica biologije i kemije

Predmetni nastavnik

Rad sa učenicima, poučavanje


2006.-2008.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split

Rad na nacionalnim i međunarodnim projektima zaštite okoliša i prirode.