Povijest Zavoda za termodinamiku

Napisao/la Vanja Martinac on .

Zavod za termodinamiku

 Zavod za termodinamiku utemeljila je prof. dr. sc. Nedjeljka Petric koja je ujedno bila i prvi predstojnik Zavoda. Ideja o osivanju Zavoda pojavila se 1978. Osnivanje je predložila prof. dr. sc. Ruža Krstulović. Realizacija je otpočela 1979., a Statutom iz 1982. utemeljen je Zavod za termodinamiku u sklopu Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije. Uređenje sadašnjih prostorija Zavoda uslijedilo je tek 1991., uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

1984. kao pripravnik-postdiplomand zaposlila se u Zavodu dipl. inž. Vanja Martinac. 1987. obranila je magistarski rad «Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida», a 1994. doktorski rad «Studij procesa izotermnog sinteriranja magnezij-oksida». Izabrana je za docenta 1996., za izvanrednog profesora 2001., a za redovitog profesora 2006. Od 1992 u Zavodu je zaposlen dipl. inž. Miroslav Labor kao stručni suradnik. 2000. obranio je magistarski rad «Izotermno i aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida», a 2008. doktorski rad «Studij procesa sedimentacije i procesa sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode». Izabran je za docenta ožujka 2009., a za izvanrednog profesora 2014. Od lipnja 2008. u Zavodu je zaposlena dipl. inž. Jelena Jakić, kao znanstvena novakinja na Projektu «Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida». U prvim godinama osnutka Zavoda za termodinamiku pomagali su u izvođenju nastave (laboratorijskih vježbi) i laboratorijskom dijelu znanstvenog rada viši laboranti Zavoda za anorgansku tehnologiju i metalurgiju Joško Jelaska i Daša Čulin.

Nakon umirovljenja prof. dr. sc. N. Petric 1998. godine dužnost predstojnika Zavoda obnaša prof. dr. sc. V. Martinac. Danas, u izvođenju i na stalnom unapređenju nastavne i znanstvene djelatnosti, u Zavodu radi redovita profesorica Vanja Martinac, izvanredni profesor Miroslav Labor i znanstvena novakinja Jelena Jakić.

Prof. dr. sc. N. Petric bila je prodekan u dva mandata (1978.-1983.) i dekan u dva mandata (1983.–1987.).

 Nastavna djelatnost

 Nastavna djelatnost Zavoda sadržajno je ostvarena kroz tradicionalne oblike fakultetskog rada za potrebe različitih kolegija (u više izmjena nastavnih planova i programa KTF-a): Tehnička termodinamika (1979.–2005.), Termodinamika realnih sustava (1979.-1998.), Termodinamika realnih procesa (1998.-2005.), Mineralne sirovine mora i podmorja (1980.–2005.), Termodinamika (2002.–2005.), Termodinamika i termotehnika (2002.–2005.) na dodiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju, te More kao izvor mineralnih sirovina (2005..–2014.) na sveučilišnom preddiplomskom studiju Kemijske tehnologije (smjer: Kemijsko inženjerstvo). Od ak. god. 2005./06.reformom studija po bolonjskom modelu nastavni programi su prilagođeni potrebama svakog pojedinog studija te se nastavni rad Zavoda nastavlja na preddiplomskom studiju Kemijske tehnologije (PKT) za potrebe kolegija Termodinamika (smjer: Kemijsko inženjerstvo i Zaštita okoliša) i Mineralne sirovine iz mora (smjer: Kemijsko inženjerstvo), na diplomskom studiju Kemijske tehnologije (DKT) za potrebe kolegija Termodinamika realnih procesa (smjer: Materijali i Zaštita okoliša) i Mineralne sirovine mora i podmorja (smjer: Materijali), na stručnom studiju Kemijske tehnologije (SSKT) za potrebe kolegija Termodinamika i termotehnika (smjer: Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambena tehnologija). Nastavni materijali (predavanja, seminar, laboratorijske vježbe) dostupni su studentima na web stranici Zavoda, kao i na web stranici Knjižnice.

Nastavnici Zavoda redovito su od ak. god. 1983./84.do danas izvodili nastavu na poslijediplomskim znanstvenim studijima (Inženjerska kemija, i Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala) Fakulteta i to ranije na kolegijima: Kemijsko-inženjerska termodinamika, Mineralne sirovine mora i podmorja, Magnezijev oksid iz morske vode te Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida. Na sadašnjem poslijediplomskom doktorskom studiju «Kemijsko nženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša», usklađenom s bolonjskim modelom, nastavu izvode za potrebe kolegija Kemijsko-inženjerska termodinamika i Magnezijev oksid iz morske vode. U okviru nastavne djelatnosti, nastavnici Zavoda veoma uspješno djeluju i na podizanju znanstvenog podmlatka, osobito putem izrade diplomskih, završnih, magistarskih i doktorskih radova. Vrijedan doprinos nastavnici Zavoda dali su pomažući u realizaciji dodiplomske nastave na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, kao i poslijediplomske nastave na Doktorskom studiju “Primijenjene znanosti o moru” Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Dubrovniku.

U granicama prihvaćenih izvedbenih programa stručno su aktualizirani nastavni sadržaji pojedinih kolegija te izdana knjiga «Tehnička termodinamika» autora: N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, kao visokoškolski udžbenik Sveučilišta u Splitu (I izdanje 1999., II izdanje 2007.). Također je izdana knjiga «Magnezijev oksid iz morske vode» autorice V. Martinac, kao Sveučilišni priručnik (2010.).

 Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost

 Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda odvija se kroz znanstvene Projekte neprekidno od 1974.god. do danas. Glavni istraživač je prof. dr. sc. N. Petric, a od 2002.god. glavni istraživač je prof. dr. sc. V. Martinac. Realizirano je sedam znanstvenih projekata:

1. Ispitivanje mogućnosti korištenja mineralnih sirovina (magnezija) iz morske vode koji je 1974. i 1975. bio sufinanciran od Općinskog fonda za znanstveni rad općine Split, a 1976. i 1977. od Privredne komore za Dalmaciju.

2. Projekt 15 – Zadatak II-15/011: «Dobivanje različitih soli iz morske vode». Financiran od SIZ-a za znanstveni rad SR Hrvatske za razdoblje 1976. – 1986.

3. Projekt – Zadatak 01.01.02.02.004: «Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida». Financiran od SIZ-a za znanstveni rad SR Hrvatske za razdoblje 1986. – 1991.

4. Projekt 2-15-125: «Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida». Financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije RH za razdoblje 1991. – 1997.

5. Projekt 011004: «Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida». Financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije RH za razdoblje 1997. – 2002.

6. Projekt 0011004: «Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida». Financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH za razdoblje 2002. – 2007.

7. Projekt 011-0112247-2250 «Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida» Financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH za razdoblje 2007. – 2014.

Glavno područje znanstvenog istraživanja obuhvaća procese izotermnog i aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida dobivenog iz morske vode, posebice nestehiometrijskim načinom taloženja. Istražuje se more, tj. mogućnost dobivanja magnezijeva oksida različitim postupcima, uz termodinamičku i matematičku analizu procesa.

U navedenim istraživanjima treba istaći značajan znanstveni doprinos u rješavanju procesa taloženja magnezijeva hidroksida i njegove daljnje obrade u sinterirani magnezijev oksid, kao veoma kvalitetni visokotemperaturni vatrostalni materijal.

Iz znanstvenog područja navedenih projekata objavljena su 83 znanstvena i stručna rada i elaborata, te aktivno sudjelovalo na 73 znanstvena skupa. Za osobite zasluge u znanosti Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman odlikovao je prof. dr. sc. Nedjeljka Petric, Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

 

Predstojnici Zavoda

Ime i prezime

Razdoblje

Dr. sc. Nedjeljka Petric

1982. – 1998.

Dr. sc. Vanja Martinac

1998. –

 Sadašnji članovi Zavoda

Ime i prezime

Godina dolaska

Zvanje

Dr. sc. Vanja Martinac

1984.

redoviti profesor u trajnom zvanju

Dr. sc. Miroslav Labor

1992.

izvanredni profesor

Jelena Jakić, dipl. ing.

2008.

znanstvena novakinja

  Bivši članovi Zavoda

Ime i prezime

Zvanje u vrijeme odlaska

Godina dolaska

Godina odlaska

Dr. sc. Nedjeljka Petric

redoviti profesor

1982.

1998.

Katja Viđak, dipl. ing.

stručni suradnik

1982.

1983.

 Znanstveni novaci

Jelena Jakić, dipl. ing.

 Rođena je 09. lipnja 1983.u Splitu. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu diplomirala je 07. ožujka 2008. godine. Kao znanstvena novakinja na projektu «Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida» (011-0112247-2250) zaposlila se 01. lipnja 2008.

za monografiju

Članovi Zavoda za termodinamiku 2010 sa utemeljiteljicom Zavoda prof. dr. sc. N. Petric (slijeva na desno: M. Labor, J. Jakić, N. Petric, V. Martinac).