Rang lista za upis na diplomske studije KTF-a

Poštovani,
U privitku Vam donosimo rang listu studenata koji su ostvarili pravo upisa na diplomske sveučilišne studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u ak. god. 2020./2021.
Rang_lista_2020-21.pdf

UPIS U AK. GOD. 2020./2021.

Molimo sve studente na koje se odnose oslobađanja ili smanjenja školarine da preko Studomata obave upis u akademsku godinu 2020./2021. bez obzira na izračun školarine koju javlja Studomat. Tek nakon obavljenog upisa u ak. god. 2020./2021. Studentska služba može evidentirati oslobađanja i smanjnja školarine u sustav Studomata.

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ( AKADEMSKA GODINA 2020./2021. )

1. Upoznajte se s Odlukama koje reguliraju upise i školarine
Odluka_Fakultetskog_vijeća_od_23.09.2020.pdf
Odluka_32_sjednice_Senata_o_participaciji_troskova.pdf
PRAVILNIK_KTF_2019.pdf (posebno čl. 57.)
Odluka_od_28.09.2020.pdf

2.a. Upišite se preko Studomata

    Upis akademske godine 2020./21. obavlja se preko Studomata u periodu od 24.09.2020. do 30.09.2020.g. Prilikom upisa godine automatski se upisuju predmeti zimskog semestra, dok će se upis predmeta ljetnog semestra odvijati preko Studomata u periodu od 02.10.2020.g. do 05.10.2020.g.
    Prije nego pristupite upisu godine preko Studomata molimo da provjerite jesu li Vam unesene ocjene svih položenih ispita (i ispita položenih na dekanskom roku). U slučaju da nisu molimo da se obratite u Studentsku službu ili predmetnom profesoru.
    Ukoliko imate nepodmirenih dugova za školarinu za akademsku godinu 2019./20. neće Vam biti omogućen upis godine preko Studomata stoga Vas molimo da se obratite u Studentsku službu.
    Prije upisa godine molimo da preko Studomata popunite osobne podatke koji nedostaju. Upute se nalaze u privitku. Unos_osobnih_podataka_u_sklopu_upisa
    Posebno naglašavamo da:
-       Predmet i pripadajuće vježbe iz tog predmeta čine jedinstvo te da nije moguće prvi put upisati predmet bez pripadajućih vježbi ni vježbe bez pripadajućeg predmeta. 
-       Kod parcijalnog upisivanja predmeta viših godina molimo da vodite računa o preklapanjima u rasporedu. (Primjerice, ukoliko ste u obvezi ponovno upisati i slušati Matematiku I ili Matematiku II nemojte odabrati predmete koje se predaju u istom terminu.)
-       Ukoliko parcijalno upisujete izborne predmete više godine molimo da prvo odaberete izborne pa tek onda obvezne predmete više godine (na taj način smanjujete kvotu za obvezne predmete).
Upute za upis godine se nalaze u privitku. Upute_za_upis_godine

2.b. Vezano za broj ECTS bodova upisanih u akademskoj godini:
-  U pravilu se upisuje 60 ECTS-a. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u čl. 57. predviđa da student u pojedinoj akademskoj godini može upisati predmete u ukupnom opterećenju od najviše 63 ECTS, a najmanje 55 ECTSbodova.
- Studentu koji je u prethodnoj akademskoj godini položio ispite iz svih upisanih predmeta može se omogućiti upis predmeta do najviše 75 ECTS bodova (čl.57. st. 7. Pravilnika). (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak Pravilnika vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak predmeta do 75 ECTS bodova navodeći predmete koje ime je potrebno upisati).
- Studentima kojima je u ak. god. 2019./20. odgođeno obavljanje Stručne prakse maksimalni broj bodova koji u ak. dog. 2020./21. mogu upisati uvećava se za broj bodova koje nosi Stručna praksa (Studenti na koje se odnosi ovo pravilo vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati).
- Studentima I. godine diplomskih studija, kojima je uz predmet Stručna praksa ostao ne položeni ispit iz I. godine studija, dozvoljava se upis svih predmeta II. godine studija.(Odluka Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g.)  (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati) 
- Studentima II. godine preddiplomskih studija i studentima II. godine stručnog studija kojima je uz predmet Stručna praksa ostao ne položen jedan ispit iz II. godine studija, dozvoljava se upis svih predmeta III. godine studija. (Odluka Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g.)  (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati)

2.c. Iznos Školarine
Studenti kojima je ostao jedan nepoložen ispit, a u akademskoj godini 2019./2020. su upisali najmanje 55 ECTS bodova ne plaćaju školarinu pri upisu u ak. god. 2020./21.  Odluka_od_28.09.2020.pdf
Ukoliko se ova odluka odnosi na Vas molimo da obavijestite Studentsku službu kako bi Vas oslobodili školarine.
Odlukom Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g. u tablici pod točkom h) određen je iznos participacije studenata u troškovima studija.  Odluka_Fakultetskog_vijeća_od_23.09.2020.pdf
Upozoravamo Vas da iznos školarine Studomat automatski izračunava sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 16. srpnja 2020.g.
Molimo Vas da iznos školarine platite prema tablici iz Odluke Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g. te da obavijestite Studentsku službu da Vam u sustavu smanjimo školarinu kako bi se pravilno iskazivala. 

Školarina se plaća odjednom, prilikom upisa.
Za obročno plaćanje potrebno je da uputite Dekanu pisanu molbu.

3. Treći put upis predmeta
Odlukom Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g. (točka II. c) odobrava se upis u ak. god. 2020./21. i nastavak studiranja studentima koji bi izgubili pravo studiranja zbog nepoloženih ispita iz predmeta koje su po drugi put upisali u ak. god. 2019./20., pod uvjetom da su, u studijskoj godini u kojoj su predmeti zbog kojih su izgubili pravo studiranja stekli najmanje polovicu od ukupnog broja ECTS bodova. Ovi studenti plaćaju školarinu od 8.000,00 kn. Mogućnost nastavka studiranja za ove studente može se odobriti samo jednom tijekom studija.
Molimo Vas da pisane molbe za nastavak studiranja i treći puta upis predmeta dostavite u Studentsku službu osobno ili mailom. 

4. Sukladno Preporukama HZJZ za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 molimo Vas da ispunite Izjavu kojom se obvezujete na mjerenje temperature prije svakog dolaska na Fakultet.  Izjava_temperatura_2020.pdf
Molimo Vas da je potpišete i skupa s indeksom predate u Studentsku službu do 30.09.2020.g.

5. Nakon obavljenog upisa godine preko Studomata potrebno je da u Studentsku službu dostavite dokaz o uplati troškova upisnine i uplati troškova školarine do uključivo 30. rujna 2020. godine te da Studentsku službu obavijestite o predmetima koje Vam mi trebamo dodatno upisati i iznosu školarine koju Vam je potrebno u sustavu smanjiti (osobno ili mailom na upisvisegodine@ktf-split.hr )
Primjerak uplatnice za upisninu. Upisnina_više_godine_2020.pdf
Primjerak uplatnice za školarinu. Uplatnica_Školarina_2020.pdf
Molimo Vas da odvojite uplatu upisnine od uplate školarine.

5. Napominjemo da je nakon obavljenog upisa godine potrebno obaviti i upis predmeta ljetnog semestra. Upis predmeta ljetnog semestra se obavlja u periodu od 02.10.2019. do 06.10.2019.g. preko Studomata. Postupak je identičan kao pri upisu zimskog semestra.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte Studentsku službu osobno, na broj telefona 021/329-429 ili mailom na referada@ktf-split.hr .

Odluke Fakultetskog vijeća o upisima na diplomske studije

Poštovani studenti,
U privitku Vam dostavljamo Odluke Fakultetskog vijeća KTF-a vezano za upise na naše diplomske studije.
Odluke_o_upisima_diplomski.PDF
Posebno Vam obraćamo pozornost na četvrtu točku Odluke od 9. lipnja 2020.g., Klasa: 003-08/20-06/0017, Urbroj: 2181-234-01-20-0001, koja glasi:
Studenti preddiplomskih sveučilišnih studija koji se žele upisati na neki od diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u ak. god. 2020./21. moraju obraniti završni rad zaključno s 28. rujna 2020. godine.