Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za dodjelu rektorove nagrade

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 10. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu i Odluke rektora o pokretanju postupka dodjele Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Splitu od 6. svibnja 2015., dekan Kemijsko-tehnološkog fakultet u Splitu, prof. dr. sc. Zoran Grubač, raspisuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

1.  Dodjeljuju se tri vrste Rektorove nagrade:

  • Rektorova nagrada za izvrsnost (RNI)
  • Rektorova nagrada za studentski znanstveni ili umjetnički rad (RNZUR)
  • Posebna Rektorova nagrada (PRN)

2.  Na natječaj za RNI mogu se prijaviti studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakulteta) i to:

  1. 2. i 3. godine preddiplomskih sveučilišnih studija
  2. 1. i 2. godine diplomskih sveučilišnih studija
  3. 2. , 3. , 4. i 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
  4. bivši studenti gornjih studija koji su prethodne akademske godine završili studij s time da im u kategoriji Vrsta i razina studija pridjeljuje koeficijent vrste i razine studija koji su prethodne godine završili uvećan za 0,01 te u kategoriji Godina studijskog programa koeficijent godine studijskog programa koje su studenti bili prethodne godine uvećan za 0,02.

2.1.  Dekan Fakulteta predložit će Povjerenstvu za dodjelu rektorove nagrade (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dva predloženika. Kriteriji, kategorije, kvalifikacije, koeficijenti i rangiranje za RNI propisani su člancima 5. do 9. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu Pravilnik) koji je sastavni dio ovog natječaja.

3. Na natječaj za RNZUR mogu se prijaviti studenti Fakulteta koji su u prethodnoj akademskoj godini objavili znanstveni rad. RNZUR se ne može dodijeliti ako svi koautori nisu studenti.

3.1. Dekan će predložiti najviše jedan rad (uz obrazloženje), sukladno kriterijima iz članka 11 st. 1 Pravilnika, a odluku će donijeti Povjerenstvo. Dodijelit će se najviše dvije RNZUR za rad u jednom znanstvenom području.

4. Na natječaj za PRN mogu se prijaviti studenti pojedinci, skupina studenata studentski zbor, studentska udruga ili studentska organizacija koje studiraju i djeluju na Fakultetu, za izniman uspjeh u prethodnoj akademskoj godini u javnome nastupu, djelovanju, sudjelovanju i uspjehu na državnim i međunarodnim natjecanjima.
PRN se može dodijeliti i u slučaju da dionici postignuća nisu svi studenti, ukoliko su većina dionika postignuća studenti.

4.1. Dekan će predložiti najviše jedno postignuće (uz obrazloženje), a konačnu odluku donosi sveučilišno Povjerenstvo.
5.  Student u jednoj akademskoj godini može dobiti samo jednu vrstu rektorove nagrade.

6.  Rektorova nagrada dodijelit će se prigodom ovogodišnje proslave Dana Sveučilišta.

7.  Prijave studenata uz potrebnu dokumentaciju primaju se do srijede 20. svibnja 2015. do 12,00 sati na protokolu Fakulteta. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih studenata, objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i Fakulteta.Klasa: 602-04/15-11/0002
Ur. broj: 2181-234-01-15-0002
Split, 12. svibnja 2015.


U prilogu se nalaze dokumenti:
Prijava za natječaj PRN
Prijava za natječaj RNI
Prijava za RNZUR
Odluka o pokretanju postupka
Pravilnik o rektorovoj nagradi