Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za izbor jednog asistenta u Zavodu za termodinamiku

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:
- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za termodinamiku do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s roditeljskog dopusta.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis; pristupnici koji su strani državljani dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje); presliku diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i prijepis ocjena s prosjekom.
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama. Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj objavljen u N.N. br 18/2017 od 01.03.2017.g.