Kemijsko-tehnološki fakultet

Objava natječaja (N.N. br. 73/17)

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

 Ad1.) - dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju,

Ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo,

Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za matematiku, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice,

Ad4.) - tri izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju,

Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju,

Ad6.) - pet izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju,

Ad7.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za organsku kemiju i

Ad8.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Pristupnici pod ad1., uz prijavu prilažu: životopis; pristupnici koji su strani državljani dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje); preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti; prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti; popis radova; radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Pristupnici pod ad2., ad3., ad4., ad5., ad6., ad7. i ad8. uz prijavu prilažu: životopis; pristupnici koji su strani državljani dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje);  presliku diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i prijepis ocjena s prosjekom

Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se poštom na adresu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen u N.N. br. 73/17 od 26.07.2017.g.