Kemijsko-tehnološki fakultet

Mladenka Jurin, dipl. ing. - javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 83. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 87. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i čl. 31. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

MLADENKA JURIN, dipl. ing., studentica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Kemija mediteranskog okoliša“ održat će

JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

pod naslovom
"Sinteza kiralnih 3,5-disupstituiranih hidantoina i fenilamino derivata
parazoantina A i F iz beta-laktama: enantioseparacija,
apsolutna konfiguracija i biološka aktivnost"

dana 25. studenog 2019. godine u 15:00 sati u predavaonici F401 na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakulet u Splitu
  1. Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakulet u Splitu
  1. Dr. sc. Maja Majerić Elenkov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb       

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

                                                                                  Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, v. r.