Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj - NN 47/20 od 17.04.2020

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J

za izbor

 - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar prava, VSS)
  • 2 godine radnog iskustva u struci
  • posjedovanje certifikata u području javne nabave
  • znanje rada na računalu (MS Office, Internet)
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti životopis i dokaz o posjedovanju certifikata u području javne nabave.

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se ISKLJUČIVO poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.