Kemijsko-tehnološki fakultet

Raspisivanje natječaja (web: 23.11.2020.)

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Reakcijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 2.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, znanstvena grana: Biokemija i medicinska kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad 1.) i 2.), dužni su priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

*****

Ad 3.)  -  jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv radnog mjesta: voditelj knjižnice) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno obveza polaganja istog u roku od 2 godine

ili

 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskoj razini
 • znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika
 • 3 godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci
 • poznavanje rada na računalu

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici Ad 3.) dužni su priložiti: 

 1. životopis
 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

*****

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.