Prof.dr.sc. Matko Erceg - Završni/Diplomski radovi TEME

Napisao/la Matko Erceg on .

Indeks Članka

 Lista ponuđenih tema završnih/diplomski radova: Priprema i karakterizacija nanokompozita na osnovi poli(etilen-oksida); Toplinska razgradnja i kinetika toplinske razgradnje biorazgradljivih polimernih materijala; Oporaba polimernog otpada