Prof.dr.sc. Matko Erceg - Mentorstvo završnih i diplomskih radova

Napisao/la Matko Erceg on .

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

1. Blažić Sanja, Ultrazvučna razgradnja poli(etilen-oksida), 21.05. 2008.
2. Blažić Sanja, Toplinska svojstva poli(etilen-oksida) nakon ultrazvučne razgradnje, 21.10. 2009.
3. Šalov Željana, Utjecaj ekstrudiranja na kinetiku toplinske razgradnje polietilena visoke gustoće, 14.10. 2010.
4. Paić Ana, Određivanje toplinskih karakteristika mješavina poli(3-hidroksibutirat)/poli(etilen-oksid), 03.05. 2010.
5. Muše Dajana, Ultrazvučna razgradnja poli(3-hidroksibutirata), 26.02. 2010.
6. Minić Lana, Utjecaj ekstrudiranja na toplinske karakteristike polietilena visoke, 29.10. 2010.
7. Makrić Jagoda, Toplinska svojstva nanokompozita poli(etilen-oksida), 16.04. 2010.
8. Lucija Kurte, Kinetička analiza toplinske razgradnje ekstrudiranog polipropilena, 04.10. 2010.
9. Kursan Marija, Utjecaj ekstrudiranja na toplinske karakteristike polipropilena, 21.07. 2010.
10. Vrca Ivana, Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/litijev montmorilonit nanokompozita, 19.10. 2011.
11. Omazić, Marko, Utjecaj litijevog montmorilonita na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida), 14.09. 2011.
12. Cvijanović Andrea, Migracija acetiltributil citrata iz poli(3-hidroksibutirata), 27.10. 2011.
13. Blažić Sanja, Utjecaj litijevog montmorilonita na kinetiku toplinske razgradnje poli(etilen-oksida), završni rad, 28.10. 2011.
14. Vrdoljak Anđela, Ispitivanje migracije citratnog omekšavala iz poli(3-hidroksibutirata) u modelne otopine hrane, 15.10. 2012.
15. Kursan Marija, Karakterizacija PEO/Li-MMT nanokompozita pripravljenih metodom interkalacije u taljevini, 10.10. 2012.
16. Brnas Ivana, Identifikacija i razvrstavanje komponenti otpadnih lampiona, 4.10. 2012.
17. Tanfara Marijana, Identifikacija polimernog otpada iz kućanstva, 19. 4. 2013.
18. Brnas Ivana, Uporaba kore citrusa za recikliranje pjenastog polistirena, 11. 10. 2013.
19. Radetić Marija, Identifikacija polimernih komponenti uredske stolice, 23. 9. 2014.
20.
Laštro Anita, Uredba 1272/2008 i sigurnost rada u laboratoriju, 10. 10. 2014.
21. Akrap Zorana, karakterizacija polimernih elektrolita na bazi poli(etilen-oksida),
15. 7. 2014.
22. Bukvić Luka, Ispitivanje kanalizacijskih cijevi od poli(vinil-klorida), 10. 7.  2015.
23. Meić-Sidić Petra, Priprema i karakterizacija kompozita poli(etilen-oksida) i titanovog(IV) oksida, 29. 9. 2015.
24. Brnas Ivana, Priprema i karakterizacija mješavina ionomera etilena i metakrilne kiseline i kopolimera etilena i akrilne kiseline, 30.10. 2015.
25. Ćaleta Sanja, Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi polipropilena, 15.7. 2016
26. Lovrić Josipa, Ionska provodnost polimernih kompozita na osnovi poli(etilen-oksida) i poli(etilen-glikola), 28.09.2016.
27. Mađerić Silvija, FT-IR analiza polimernih materijala, 29.09.2016.
28. Jarčević Boris, Toplinska i spektroskopska analiza defekata površine kompozitne ambalaže, 18.10. 2016.
29. Knezović Kristina, Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida), 28.09. 2017.
30. Hibić Burtina Leonora, Ispitivanje ostatka žarenja i gustoće polimernih materijala standardnim i alternativnim metodama, 28.09. 2017.
31. Čizmić, Bruno Jakša, Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite15A i PEO10/Cloisite15A/LiBOB nanokompozita, 31.10.2017.
32. Lešina, Ivana, Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO10/Cloisite93A/LiBOB nanokompozita, 21.10.2017
33. Skorić Petra, Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida), 01.10.2018.
34. Bobanović, Anđela, Karakterizacija mikroplastičnog otpada iz sedimenta hrvatskih plaža, 26.9.2019.
35. Zvonar, Ivana, Utjecaj ugljikovih punila na toplinska svojstva polilaktida pri simuliranim uvjetima prerade, 30.10.2019.
36. Knezović, Kristina, Utjecaj ubrzanog starenja na kinetiku toplinske razgradnje polimera, 19.12.2019.