Povjest zavoda za anorgansku tehnologiju

Napisao/la Damir Barbir on .

zavod_ZATM
Članovi Zavoda za anorgansku tehnologiju, 2010. Slijeva na desno: S. Ćubelić, P. Dabić, J. Zelić, P. Krolo, D. Jozić, A. Lisica, M. N. Mužek, D. Barbir

         Zavod za anorgansku tehnologiju organiziran je u svom prvobitnom obliku 1962. tj. dvije godine poslije osnivanja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu Sveučilišta u Zagrebu. Kao samostalna jedinica Zavod organizira nastavnu i znanstvenu djelatnost u početku kroz izvedbeni program predmeta "Anorganska tehnologija", a kasnije kroz temeljni kolegij IV. godine dodiplomskog studija "Tehnološki procesi anorganske industrije". Nakon prvih godina uhodavanja Zavoda, u smislu njegove opreme i kadrovskih potreba te organiziranja kako nastavnog tako i znanstvenoistraživačkog rada, 1972. nastavnici Zavoda uključuju se u znanstvenoistraživačke projekte koje podupire SIZ-II SRH, a danas MZOŠ RH. Uz nastavnu djelatnost Zavod, u početku skromno a kasnije sve uspješnije, surađuje s okolnom industrijom i institutima iz područja svoje djelatnosti. Znanstveno primijenjena i razvojna istraživanja u Zavodu uz suradnju sa stručnjacima iz materijalne proizvodnje rezultirala su rješenjima procesno-tehnoloških problema u proizvodnim procesima kemijske industrije i industrije tehničkih silikata, oksida i dr., posebice industrije cementa, vapna te gipsa. Zavod njeguje više znanstvenih i stručnih tema koje se odnose na proučavanje kemijskih procesa u složenim heterogenim reakcijskim sustavima. Proučavaju se reakcijski mehanizmi primjenom različitih matematičkih modela. Određuju se optimalni uvjeti provedbe procesa i reakcija, razrađuju i primjenjuju različite eksperimentalne metode i tehnike za njihovo praćenje. Za obradu podataka i rezultata istraživanja te simulaciju procesa koriste se različiti informatički programi i računarski sustavi. Kroz vođenje i izradu diplomskih radova u dodiplomskoj nastavi, magistarskih radova u poslijediplomskoj nastavi te doktorskih disertacija o temama vezanim uz cement i reakcijski sustav cement-voda-aditivi i drugi dodaci, znanstvenici Zavoda uključeni su u suvremena znanstvena dostignuća i svjetske tokove iz područja istraživanja kemije silikata, posebice kemije cementa i cementnih materijala te oksidnih, karbonatnih i sličnih sustava. U Zavodu je izrađeno i obranjeno preko 250 diplomskih i završnih radova na sveučilišnom i stručnom studiju te preddiplomskom i diplomskom studiju kemijske tehnologije zatim  9 magistarskih radova i 11 doktorskih disertacija. Više od 200 znanstvenih i stručnih radova objavljeno je u znanstvenim i znanstveno-stručnim publikacijama, u časopisima međunarodnog značaja te u zbornicima radova s domaćih i međunarodnih skupova. Preko 50 radova referirano je na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i svijetu.

Prvi predstojnik Zavoda od 1962. do 1983. te ponovno od 1990. do 1992. bila je prof. dr. sc. Ruža Krstulović. U ovom razdoblju organizira Zavod u smislu njegove opreme i kadrova, razvija stručnu i znanstvenu djelatnost te unapređuje nastavni proces za predmete i vježbe. Uvodi novi pristup u proučavanje anorganskih procesa te s mnogo uvažavanja uključuje u rad svoje mlađe suradnike. Kroz mentorstvo magistarskih i doktorskih radova suradnike je dovela do znanstvenih stupnjeva i tako osigurala kontinuitet u daljnjem razvoju kako znanstvenog tako i nastavnog procesa iz područja anorganske tehnologije. To čini njezin osobni doprinos razvoju i proširenju spoznaja u odrednicama struke: odgoja, obrazovanja i znanosti, te predstavlja njezine posebne zasluge za razvoj i napredak ne samo Zavoda nego i Fakulteta. Profesorica Krstulović umirovljena je  s počasnim zvanjem Sveučilišta u Splitu, «profesor emeritus» Predstojnici Zavoda, koji su naslijedili vođenje Zavoda nakon profesorice Krstulović, nastavili su s daljnjim razvojem Zavoda kao nastavne i znanstveno istraživačke organizacijske jedinice Fakulteta, a bili su: od 1983. do 1990. i od 1995. do 1998. dr. sc. Jelena Perić, red. prof., od 1992. do 1995. dr. sc. Petar Krolo red. prof., a od 1998. do 2002. dr. sc. Jelica Zelić, red. prof., od 2002. do 2013. dr. sc. Petar Krolo red. prof. (t.z.), a od 2013. - dr. sc. Jelica Zelić red. prof. (t.z.).

 Nastavna djelatnost

Nastavna djelatnost Zavoda za anorgansku tehnologiju odvijala se izvođenjem nastave iz velikog broja predmeta (kroz višestruke izmjene nastavnih planova i programa KTF-a) na svim razinama studija iz područja anorganskih tehnoloških procesa i različitih anorganskih materijala. Naši studenti su stjecali suvremena znanja koja su im omogućavala brzo snalaženje na radnom mjestu, kako u regiji gdje je bila razvijena industrija anorganskih materijala (cementni kompoziti, vapno, gips, keramika  te dobivanje metala (Al i ferolegure)  i dr. tako i šire diljem cijele Hrvatske, što je rezultiralo unapređivanjem proizvodnih procesa i razvijanjem dobre suradnje Zavoda s gospodarstvom. Nastavnici Zavoda su iz navedenih područja također održavali dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu i na drugim fakultetima u Splitu (Fakultetu ekonomskih nauka, FESB-u, Fakultetu građevinskih znanosti), posebice u razdoblju njihova osamostaljivanja. Nastavni programi Zavoda kontinuirano su unaprijeđivani od osnutka Zavoda do danas, prateći suvremene trendove razvoja tehnoloških procesa anorganske industrije i razvoja materijala, usklađujući ih s potrebama društva u cjelini. Osnivanjem novih studija i studijskih programa te reformom studija  proširuje se nastavna aktivnost Zavoda i uvode se novi kolegiji. Reformom studija po bolonjskom modelu 2005./06. nastavni programi su prilagođeni potrebama svakog pojedinog studija, pa nastavnici Zavoda održavaju nastavu na više različitih studija. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, smjer Kemijsko inženjerstvo obuhvaća predmete: Tehnološki procesi anorganske industrije i izborne predmete; Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala i Priprava tehnoloških voda, a preddiplomski studij kemije, predmet: Odabrani procesi kemijske industrije( ½ satnice).

Na Diplomskom studiju kemijske tehnologije, smjeru Materijali predaju se predmeti: Anorganski procesi u heterogenim sustavima te kao izborni; Staklo i keramički materijali, Novi anorganski materijali, Tehnologija građevnih materijala, Nemetalni kompoziti, Struktura i svojstva anorganskih nemetalnih materijala te Korozija i razgradnja građevnih materijala. Na Diplomskom studiju kemijske tehnologije, smjeru Zaštita okoliša - grupa Tlo, predaje se izborni predmet Procesi solidifikacije i stabilizacije.

Na Stručnom studiju kemijske tehnologije, na smjerovima Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambena tehnologija predaju se; Procesi anorganske industrije, Mineralna veziva,Tehnologija i prerada aluminija, Tehnologija betona, Keramički materijali, Sigurnost pri radu, Eksplozivi.  Na Stručnom studiju kemijske tehnologije, smjer Prehrambena tehnologija predaje se izborni predmet Sigurnost pri radu.

Nastavnici Zavoda predviđeni su i za izvođenje nastave na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju, Zaštita i oporaba materijala, Smjer: Zaštita materijala u priobalju, koji se ustrojava

Većina predavanja i laboratorijskih vježbi pokriveni su nastavnim materijalima koji su studentima dostupni u pisanom obliku ili na web stranicama Zavoda.

Nastavnici Zavoda redovito su od ak. god. 1979./80. do danas izvodili nastavu na svim poslijediplomskim znanstvenim studijima Fakulteta i to ranije na predmetima: Procesi separacije anorganskih soli, Hidraulična mineralna veziva i aditivi u graditeljstvu, Kemija i tehnologija keramičkih materijala. Također na novom znanstvenom doktorskom studiju, «Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša» nastavnici Zavoda izvode nastavu iz predmeta; Procesi u heterogenim silikatnim sustavima, Cementni kompoziti ciljanih svojstava, Korozija i zaštita građevnih materijala, Stabilizacija otpada u cementnim kompozitima, Kinetička analiza hidratacije cementnih veziva, Nanostrukturirani materijali, Metode karakterizacije silikatnih materijala.

 

 

U sljedećim tablicama dat je prikaz osoblja Zavoda za  anorgansku tehnologiju u proteklih pedeset godina.

Predstojnici  Zavoda


Ime i prezime Razdoblje
Dr. sc. Ruža Krstulović 1962-1983
Dr. sc. Jelena Perić 1983 - 1990
Dr. sc. Ruža Krstulović 1990-1992
Dr. sc. Petar Krolo 1992-1995
Dr. sc. Jelena Perić 1995 - 1998
Dr. sc. Jelica Zelić 1998-2002
Dr. sc. Petar Krolo 2002-2013

Sadašnji članovi Zavoda 
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     
     
     
   
 

Ime i prezime

Godina dolaska

Zvanje

Dr. sc. Jelica Zelić

1971.

red. prof.

Dr. sc. Petar Krolo

1993.

         

red. prof.

Dr. sc. Pero Dabić

1990.–1998. / 2000.

izv. prof.

Dr. sc. Dražan Jozić

2003.

docent

Ana    Lisica, dipl. inž.

2001.

zn. novakinja

     

Damir    Barbir, dipl. inž.

     

2007.

asistent

Mario Nikola Mužek, dipl. inž.

     

2008.

zn. novak

     

Stipe Ćubelić, Inž.

     

2004.

viši laborant


Bivši članovi Zavoda 
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
 

Ime i prezime

Zvanje u vrijeme    odlaska

Godina dolaska

Godina odlaska

Dr. sc. Ruža Krstulović

redoviti profesor

1960

1996

Mr. sc. Petar Pivčević

     

asistent

1961

1970

Joško Jelaska

viši laborant

1963

2004

Daša Čulin

viši laborant

1964

2000

Juraj Jerković, dipl. ing.

viši predavač

1964

1971

Dr. sc. Nedjeljka Petric

redoviti profesor

1964

1982

Mr. sc. Zdenko Prijić

viši predavač

1964

1990

Dr. sc. Bartul Petric

redoviti profesor

1966

1994

Dr. sc. Jelena Perić

redoviti profesor

1968

 1999*

Dr. sc. Damir Tončić

izvanredni profesor

1968

1995

Dr. sc. Tereza Ferić

znanstveni asistent

1972

1993

Dr. sc. Petar Žižić

viši predavač

1975

1978

Dr. sc. Ivan Radić

docent

1978

1980

Dr. sc. Emilija Tkalčec

redoviti profesor

1983

1984

Dr. sc. Nives Štambuk-Giljanović

znanstveni suradnik

1985

1999

Dr. sc. Marijan Vučak

viši asistent

1990

1997

Dr. sc. Marina Trgo

asistent

1996

 1999*


            * prešli  u novoosnovani Zavod za inženjerstvo okoliša*


 

U sljedećim tablicama dat je prikaz osoblja Zavoda za anorgansku tehnologiju u proteklih pedeset godina.

Predstojnici Zavoda

Ime i prezime

Razdoblje

Dr. sc. Ruža Krstulović

1962. - 1983.

Dr. sc. Jelena Perić

1983. - 1990.

Dr. sc. Ruža Krstulović

1990. - 1992.

Dr. sc. Petar Krolo

1992. - 1995.

Dr. sc. Jelena Perić

1995. - 1998.

Dr. sc. Jelica Zelić

1998. - 2002.

Dr. sc. Petar Krolo

2002. - 2013.

Dr. sc. Jelica Zelić

2013. -

Sadašnji članovi Zavoda

Ime i prezime

Godina dolaska

Zvanje

Dr. sc. Jelica Zelić

1993.

red. prof. (t.z.)

Dr. sc. Pero Dabić

1990.–1998. / 2000.

izv. prof.

Dr. sc. Dražan Jozić

2003.

izv. prof.

Ana Lisica, dipl. inž.

2001.

zn. novakinja

Dr. sc. Damir Barbir 

2007.

viši asistent-poslijedoktorand

Dr. sc. Mario Nikola Mužek

2008.

poslijedoktorand

Stipe Ćubelić, inž.

2004.

viši laborant

Bivši članovi Zavoda

Ime i prezime

Zvanje u vrijeme odlaska

Godina dolaska

Godina odlaska

Dr. sc. Ruža Krstulović

profesor emeritus

1960.

1996.

Dr. sc. Petar Krolo

red. prof. (t.z.)

1971.

2013.

Joško Jelaska

viši laborant

1963.

2004.

Daša Čulin

viši laborant

1964.

2000.

Mr. sc. Petar Pivčević

asistent

1961.

1970.

Juraj Jerković, dipl. ing.

viši predavač

1964.

1971.

Dr. sc. Nedjeljka Petric

redoviti profesor

1964.

1982.

Mr. sc. Zdenko Prijić

viši predavač

1964.

1990.

Dr. sc. Bartul Petric

redoviti profesor

1966.

1994.

Dr. sc. Jelena Perić

redoviti profesor

1968.

 1999.*

Dr. sc. Damir Tončić

izvanredni profesor

1968.

1995.

Dr. sc. Tereza Ferić

znanstveni asistent

1972.

1993.

Dr. sc. Petar Žižić

viši predavač

1975.

1978.

Dr. sc. Ivan Radić

docent

1978.

1980.

Dr. sc. Emilija Tkalčec

redoviti profesor

1983.

1984.

Dr. sc. Nives Štambuk-Giljanović

znanstveni suradnik

1985.

1999.

Dr. sc. Marijan Vučak

viši asistent

1990.

1997.

Dr. sc. Marina Trgo

asistent

1996.

 1999.*

            * prešli u novoosnovani Zavod za inženjerstvo okoliša*