Povijest Zavoda za elektrokemiju i zaštitu materijala

Napisao/la Ivana Smoljko on .

Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala

______________________

 Senka Gudić

 

Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala nastao je 1991. godine odvajanjem od Zavoda za fizikalnu kemiju. Osnivanje i oblikovanje Zavoda provela je dr. sc. Jagoda Radošević, koja je kao dugogodišnja predstojnica Zavoda dala ujedno i najveći doprinos ustroju nastavnog i znanstvenog rada te općenitoj prepoznatljivosti Zavoda.

Djelatnici novonastalog Zavoda bili su: dr. sc. Jagoda Radošević, dr. sc. Ljiljana Aljinović, mr. sc. Maja Kliškić, mr. sc. Mario Šmith, Senka Gudić (Vuko), dipl. inž. te Ivanka Šiškov, tehničar.

Nažalost, preranom smrću dragog kolege dr. sc. Marija Šmitha te odlaskom u mirovinu dr. sc. Ljiljane Aljinović Zavod je 2001. godine kadrovski znatno osiromašen. U sljedećem razdoblju napravljen je bitan korak u pomlađivanju znanstvenog kadra. Nakon odlaska u mirovinu dr. sc. Jagode Radošević 2007. god., dužnost predstojnice Zavoda obnaša dr. sc. Senka Gudić.

U izvođenju nastavne i znanstvene djelatnosti Zavoda danas sudjeluju: prof. dr. sc. Maja Kliškić, prof. dr. sc. Senka Gudić, izv. prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović, doc. dr. sc. Ivana Smoljko i viša laborantica Vedrana Tomić-Ferić, inž.

Zavod je dao dvije prodekanice za nastavu: prof. dr. sc. Ljiljanu Aljinović (1992. - 1995.) i prof. dr. sc. Maju Kliškić (2007. - 2010.).

 

Nastavna djelatnost

U Zavodu se predaju temeljni predmeti Elektrokemija i Konstrukcijski materijali i zaštita, koji su kao kolegiji tzv. zajedničkih stručnih osnova uvedeni nastavnim planovima i programima akad. god. 1978./1979. U isto vrijeme, na usmjerenju Elektrokemija i elektrotermija izvodi se i izborni predmet Fizikalno-kemijske osnove direktne pretvorbe energije.

Prelaskom na novi nastavni plan (1996. god.) osniva se usmjerenje Korozija i zaštita u pomorstvu kao izraz potrebe za modernim inženjerskim pristupom primijenjenoj elektrokemiji. U tu svrhu uvodi se predmet Elektrokemijsko inženjerstvo na koji se nadograđuju predmeti: Procesi galvanotehnike, Tehnologija površinske zaštite, Elektrokemijska zaštita metalnih konstrukcija u pomorstvu, Izravna pretvorba energije, Inhibitori korozije te Elektrokemijske metode i njihova primjena.

Članovi Zavoda aktivno su uključeni u osnivanje poslijediplomskog studija inženjerske kemije (1994./1995., 2001./2002.), gdje izvode nastavu iz područja elektrokemijskog inženjerstva i zaštite materijala: Elektrokemijsko inženjerstvo, Korozijsko inženjerstvo, Elektrokataliza, Elektrokemijske tehnike u korozijskim ispitivanjima i Materijali za površinsku zaštitu metala. Navedeni je nastavni sadržaj na poslijediplomskom studiju Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala od 2005./2006. proširen dodatnim predmetom Inhibitori korozije.

Reformom studija po bolonjskom modelu 2005./2006. nastavni su programi prilagođeni potrebama svakoga pojedinog studija pa nastavnici Zavoda održavaju nastavu na pet različitih studija. Na preddiplomskom studiju kemijske tehnologije, smjer Kemijsko inženjerstvo predaju obvezne predmete Elektrokemija i Konstrukcijski materijali te izborne predmete Kemijski izvori struje i Galvanotehnika. Na diplomskom studiju kemijske tehnologije, smjer Materijali, predmete: Elektrokemijsko inženjerstvo, Korozija i zaštita materijala, Procesi galvanotehnike, Tehnologija površinske zaštite, Elektrokemijske metode i njihova primjena, Inhibitori korozije i Izravna pretvorba energije; smjer Zaštita okoliša, predmete Kruti otpad i recikliranje te Korozija i okoliš, dok je na smjeru Mediteranske kulture ponuđen predmet Korozija i zaštita materijala.

Na diplomskom studiju kemije, smjer Kemija okoliša izvodi se predmet Korozija i zaštita materijala.

Na stručnom studiju kemijske tehnologije, smjer Kemijska tehnologija i materijali izvode se predmeti Elektrokemijsko inženjerstvo, Korozija i zaštita materijala, Procesi galvanotehnike, Izravna pretvorba energije, Kruti otpad i oporaba, dok je na smjeru Prehrambena tehnologija ponuđen predmet Korozija i zaštita materijala.

Na poslijediplomskome doktorskom studiju usklađenom s bolonjskim modelom, Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša, djelatnici Zavoda angažirani su za izvođenje sljedećih predmeta: Elektrokemijsko inženjerstvo, Korozijsko inženjerstvo, Elektrokaliza, Materijali za površinsku zaštitu metala, Inhibitori korozije i Elektrotaloženje metala.

 

Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost

Znanstvenoistraživački rad Zavoda slijedi potrebe i tendencije suvremenog razvoja kemije i kemijskog inženjerstva. Istraživanja su usmjerena na studij strukture granice faza kruto/otopina, mehanizma prijenosa naboja, prijenosa tvari i energije, električna, strukturna i morfološka svojstva materijala. Proučavaju su temeljni problemi vezani uz fizikalna i elektrokemijska svojstva strateški važnih materijala (Al, Cu, Fe i njihovih slitina) u cilju modifikacije površine materijala, što ima presudan utjecaj na kinetiku i mehanizam površinskih reakcija. Također se provode istraživanja usmjerena na zaštitu navedenih materijala od korozije pronalaženjem djelotvornih netoksičnih inhibitora korozije izoliranih iz biljnog materijala.

Posljednjih godina istraživanja su proširena na proučavanje aluminija i aluminijevih slitina kao energenata u sustavima za kogeneraciju vodika i električne energije. Velik značaj ovih ispitivanja proizlazi iz činjenice što se u bliskoj budućnosti predviđa uporaba Al/zrak baterija u industriji prijenosnih računala, mobilnih uređaja, medicinskih uređaja itd.

U Zavodu se uvijek posvećivala velika pažnja nabavci nove znanstvene opreme koja omogućuje praćenje znanstvenih trendova u suvremenoj elektrokemiji. Stoga je oprema stalno obnavljana i nadopunjavana tako da danas Zavod raspolaže s dva potenciostata/galvanostata, jednim bipotenciostatom, dva impedancijska mosta, tj. fazno osjetljiva pojačala, "quartz crystal" analizatorom i rotirajućom disk elektrodom, čime je dostignuta značajna znanstvenoistraživačka razina.

Navedena istraživanja uglavnom su se odvijala kroz znanstvene projekte financirane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Znanstvena aktivnost Zavoda rezultirala je s 5 doktorskih radova, 5 magistarskih radova, brojnim diplomskim i završnim radovima te brojnim znanstvenim radovima objavljenima u domaćim i međunarodnim časopisima. Znanstvenici Zavoda također su članovi međunarodnih i domaćih društava te recenzenti znanstvenih i stručnih publikacija i projekata.

Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala posebnu je pozornost posvetio suradnji s gospodarstvom Dalmacije. Rezultat takve suradnje je zajednički projekt s Tvornicom lakih metala d.d. Šibenik te dva tehnologijska projekta, HITRA i STIRP. Također su za potrebe gospodarstva obavljene brojne stručne ekspertize.

U sljedećim tablicama kronološki su navedeni članovi Zavoda za elektrokemiju i zaštitu materijala od osnutka do danas.

Predstojnici Zavoda

Ime i prezime

Razdoblje

dr. sc. Jagoda Radošević

1991. - 2007.

dr. sc. Senka Gudić

2007. – 2011.

dr. sc. Maja Kliškić

2011. –

 

Sadašnji članovi Zavoda

Ime i prezime

Godina dolaska

Zvanje

dr. sc. Maja Kliškić

1991.

redoviti profesor – trajno zvanje

dr. sc. Senka Gudić (Vuko)

1991.

redoviti profesor

Vedrana Tomić-Ferić, inž.

1999.

viši laborant

dr. sc. Ladislav Vrsalović

2000.

izvanredni profesor

dr. sc. Ivana Smoljko

2004.

docent

 

Bivši članovi Zavoda

Ime i prezime

Zvanje u vrijeme odlaska

Godina dolaska

Godina odlaska

Ivanka Šiškov

kemijski tehničar

1991.

1998.

dr. sc. Mario Šmith

docent

1991.

2001.

dr. sc. Ljiljana Aljinović

redoviti profesor

1991.

2001.

dr. sc. Jagoda Radošević

redoviti profesor

1991.

2007.