Povijest Zavoda za opću i anorgansku kemiju

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU
Tradicionalno je Zavod za opću i anorgansku kemiju prvi zavod  na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u kojem se studenti susreću sa sveučilišnom nastavom Opće i anorganske kemije i u kojem se upoznaju sa osnovnim zakonitostima kemije i rada u kemijskom laboratoriju.  Od  osnutka  Kemijsko-tehnološkog  fakulteta,  u  listopadu  1960.  godine, predavanja iz predmeta Anorganska kemija povjerena su Stjepanu Lipanoviću, dipl. ing., koji je tada izabran za docenta za predmet Elektrokemija. Osnivanjem Zavoda za anorgansku kemiju, akademske godine. 1961./62., docent Stjepan Lipanović postaje njegovim prvim predstojnikom.
Nastava iz predmeta "Anorganska kemija", odnosno kasnije predmeta "Opća i anorganska kemija",  izvodi se u I. i II. semestru. Od osnutka Fakulteta kolegij je predavao  dr.  sc.  Stjepan  Lipanović.  Osim  što  je  bio  poznat  kao  vrstan  i  među studentima omiljen predavač prof. Lipanović je u suradnji s prof. Ivanom Filipovićem s  Kemijsko-tehnološkog  fakulteta  u  Zagrebu  1973.  godine  napisao  sveučilišni udžbenik  Opća  i  anorganska  kemija,  temeljni  udžbenik  kemije,  koji  je  do  danas doživio 9 izdanja. Osnivanjem VI. stupnja studija, od ak. g. 1977./78., Opću i anorgansku kemiju na  tom  stupnju  studija  predavala  je  doc.  dr.  sc.  Leposava  Sablić.  Dr.  Sablić  je  od 1985.  kao  izvanredni  profesor  predavala  i  kolegij  Opća  i  anorganska  kemija  II.  na VII. stupnju studija. Nakon iznenadne smrti dr. sc. S. Lipanovića (1989) koja ga je zatekla na mjestu Prorektora za nastavu Sveučilišta u Splitu, te dr. sc. L. Sablić (1992) nastavu  iz  kolegija  Opća  i  anorganske  kemija  izvodio  je  dr.  Ivan  Piljac,  red.  prof. Prehrambeno-biotehnološkog  fakulteta  u  Zagrebu,  koji  je  bio  i  mentor  asistentu Branku  Periću,  dipl.  ing.  pri  izradi  njegove  doktorske  disertacije.  Nakon  izbora  u zvanje  docenta  za  izvođenje  nastave  iz  kolegija  Zavoda  zadužuju  se  docenti  Zoran Grubač (2001) i  Slobodan  Brinić (2002.).  Oni  izvode  nastavu  kako  za  studente  Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, tako i za studente studija farmacije, kao i za studente Sveučilišnog studija Biologija i ekologija mora.
Znanstveno-istraživački  rad  je  po  osnutku  Zavoda  prvo  usmjeren  na proučavanje  korozijske  otpornosti  konstrukcijskih  materijala  elektrokemijskim metodama.  Obzirom  na  razvoj  visoke  tehnologije  i  novih  materijala  ispitivanja  su usmjerena  na  proučavanje  fazne  granice  metal  /  anodni  sloj  /  elektrolit,  kako  s praktičkog tako i s fundamentalnog aspekta. Od samih početaka rada Zavoda za opću i  anorgansku  kemiju  pa  sve  do  danas  postoji  čvrsta  suradnja  u  znanstveno-istraživačkoj  djelatnosti  sa  Zavodom  za  elektrokemiju  Fakulteta  kemijskog inženjerstva  i  tehnologije  Sveučilišta  u  Zagrebu.  Dr.  sc.  Mirjana  Metikoš-Huković, redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bila je mentor pri izradi doktorske disertacije Dr. Slobodana Brinića, te magistarskog rada i doktorske disertacije Dr. Zorana Grubača. Rezultat te vrlo uspješne suradnje predstavljaju obranjene doktorske disertacije, magisteriji i diplomski radovi, brojni objavljeni znanstveni radovi i suradnja na projektima. Znanstveni radovi djelatnika Zavoda  objavljeni  su  u  domaćim  i  stranim  časopisima,  a  sva  istraživanja  su prezentirana na skupovima kako u zemlji tako i inozemstvu.
Uspješan rad nastavnika Zavoda nije bio moguć bez nesebične pomoći asistenata, laboranata te povremenog angažiranja vanjskih voditelja vježbi.
U sljedećim tablicama dat je prikaz osoblja Zavoda za opću i anorgansku kemiju u protekle pedeset i četiri  godine.


Sadašnji članovi Zavoda 

Ime i prezime 

Godina dolaska

Prof. dr. sc. Zoran Grubač

1985

Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić 

1990

Docent dr. sc. Marijo Buzuk

2012

Dr. sc. Ivana Škugor Rončević, poslijedoktorandica 

2006

Dipl. ing. Nives Vladislavić, asistentica

2006

Anđelka Brković, laborantica 

1993

 

Predstojnici Zavoda

Ime i prezime 

Razdoblje

Prof. dr. sc. Stjepan Lipanović 

1961 - 1989

Izv. prof.  dr. sc. Leposava Sablić 

1989 - 1992

Dr. sc. Branko Perić, prof. visoke škole 

1992 - 1999

Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić 

1999 - 2013

Docent dr. sc. Marijo Buzuk

2013 -Bivši članovi Zavoda

Ime i prezime 

Zvanje u vrijeme odlaska 

Godina dolaska- odlaska

Prof. dr. sc. Ruža Krstulović

predavač

1960  1962

Prof. dr. sc. Stjepan Lipanović 

red. prof.

1960  1989

Mr. sc. Nina Dekleva

asistent 

1963  1968

Ivanka Kotevski 

laborant 

1962  1991

Sonja Švagelj 

viši laborant 

1962  1991

Izv. prof.  dr. sc. Leposava Sablić 

izv. prof. 

1967  1992

Dipl. ing. Mladen Alujević,  asistent 

asistent 

1970  1976

Dr. sc. Branko Perić, prof. visoke škole 

viši asistent

prof. visoke škole 

1978  1999

 2010(2009)-2012

Ing. Radosna Meštrović, viši laborant 

viši laborant

1992  1993