Zavod za organsku tehnologiju

P1250110

Djelatnici Zavoda za organsku tehnologiju slijeva na desno (2010): Nataša Stipanelov Vrandečić, Sanja Perinović Jozić, Katica Jurić, Miće Jakić, Tonka Kovačić, Matko Erceg, Ivka Klarić, Branka Andričić i Anita Jenjić.

Zavod za organsku tehnologiju utemeljen je 1963. Povremeno je radio pod nazivima Laboratorij za petrokemiju i polimere (1978. - 1994.) i Zavod za organsku kemijsku tehnologiju (1994. - 2001.). Utemeljitelj i dugogodišnji predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Urban Roje, koji je formirao laboratorij za studentske vježbe na lokaciji u Kaštel Sućurcu, a kasnije i za znanstveno-istraživački rad nastavnika i diplomanada na lokaciji u Splitu te općenito dao najveći doprinos uređivanju prostora, opremanju laboratorija, ustroju nastavnog iznanstvenog rada iopćenitoj prepoznatljivosti Zavoda. Prva predavanja i laboratorijske vježbe za studente IV. godine organskog i anorganskog smjera održao je akad. god. 1963./1964. uz pomoć vanjskog voditelja vježbi i dvaju laboranata. Godine 1964. zaposlena je prva stalna asistentica (Tonka Kovačić) i od tada se Zavod postupno kadrovski popunjavao (Olga Deletis 1967., Ivka Klarić i Antun Nardelli 1971., itd.).

Nakon umirovljenja profesora Urbana Roje 1999. godine dužnost predstojnika Zavoda obnašala je prof. dr. sc. Tonka Kovačić do umirovljenja 2010. godine. U razdoblju 2010. - 2013. dužnost predstojnika Zavoda obnašala je izv. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić, a trenutni predstojnik Zavoda je izv. prof. dr. sc. Matko Erceg (2013. - ). U izvođenju i na stalnom unapređenju nastavne i znanstvene djelatnosti danas u Zavodu rade redovita profesorica Branka Andričić, izvanredni profesori Nataša Stipanelov Vrandečić i Matko Erceg, docentica Sanja Perinović Jozić, znanstveni novaci Miće Jakić i Irena Banovac, te više laborantice Katica Jurić i Anita Jenjić.

Zavod je dao dva dekana: Urban Roje (1974.-1976., 1987.-1989.) i Ivka Klarić (2003.-2007.), te pet prodekana: Urban Roje (1970.-1972.), Tonka Kovačić (1995.-1999.), Ivka Klarić (1999.-2003.), Branka Andričić (2010.-2012., 2012.-) i Nataša Stipanelov Vrandečić (2013.-).

Nastavna djelatnost

Nastavna djelatnost Zavoda odvijala se nastavnom velikog broja predmeta (kroz višestruke izmjene nastavnih planova i programa KTF-a) na svim razinama studija iz područja organskih tehnoloških procesa, katalize, polimera i polimernih materijala. Naši studenti su stjecali suvremena znanja koja su im omogućavala brzo snalaženje na radnom mjestu, prvenstveno tada u regiji jakoj industriji polimera i polimernih materijala, što je rezultiralo unaprjeđivanjem proizvodnih procesa i razvijanjem dobre suradnje Zavoda s gospodarstvom. Nastavnici Zavoda su iz navedenih područja također održavali dodiplomsku nastavu i na drugim fakultetima u Splitu (Fakultetu ekonomskih nauka, FESB-u, Fakultetu građevinskih znanosti), posebice u razdoblju njihova osamostaljivanja, na Veleučilištu u Splitu, te poslijediplomsku nastavu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavni programi Zavoda kontinuirano su unaprjeđivani od osnutka Zavoda do danas, prateći suvremene trendove razvoja tehnoloških procesa organske kemijske industrije i organskih materijala, usklađujući ih s potrebama društva u cjelini. Nakon 2000. godine povećanjem broja nastavnika u Zavodu i osnivanjem novog smjera Kemija i inženjerstvo mediteranskih kultura proširuje se nastavna aktivnost Zavoda te se uvode novi predmeti. Reformom studija po bolonjskom modelu 2005./2006. nastavni programi su prilagođeni potrebama svakog pojedinog studija pa nastavnici Zavoda održavaju nastavu na šest različitih studija. Na preddiplomskom studiju kemijske tehnologije, smjer Kemijsko inženjerstvo predaju obvezne predmete Kataliza i Tehnološki procesi organske industrije, te izborne predmete Kemija polimera i Polimerni materijali. Na diplomskom studiju kemijske tehnologije , smjeru Materijali predaju predmete: Polimerizacijski procesi, Struktura i svojstva polimera, Karakterizacija polimera, Složeni polimerni materijali, Proizvodnja polimernih tvorevina, Prirodni polimerni materijali i Premazi, na smjeru Zaštita okoliša predmete Polimeri i okoliš i Oporaba plastike, a na smjeru Mediteranske kulture predmete Biotehnološki procesi i Ambalaža. Na preddiplomskom studiju kemije predaju predmete Kataliza, Odabrani procesi kemijske industrije i Kemija polimera, a na diplomskom studiju kemije predmet Prirodni materijali (smjer Organska kemija i biokemija). Na stručnom studiju kemijske tehnologije, na smjerovima Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambrena tehnologija predaju se Procesi organske industrije, Polimerni materijali, Postupci prerade polimera, Goriva i maziva, Premazi, Površinski aktivne tvari i Ambalaža. Većina predavanja i laboratorijskih vježbi pokrivena je nastavnim materijalima koji su studentima dostupni na web stranicama Zavoda.

Nastavnici Zavoda redovito su od akad. god. 1979./1980. do danas izvodili nastavu na svim poslijediplomskim znanstvenim studijima Fakulteta i to ranije iz predmeta: Petrokemija i polimeri, Procesi omekšavanja, stabilizacije i razgradnje polimera, Struktura i karakterizacija makromolekula, Struktura i svojstva polimera, Metode karakterizacije polimera, Složeni polimerni materijali, Mješavine polimera, Sintetički polimeri za posebne namjene, Razgradnja sintetičkih polimera, Polimerni materijali u pomorstvu. Na sadašnjem poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša, usklađenom s bolonjskim modelom, predaju predmete: Reologija u kemijskom inženjerstvu, Fizika polimera, Procesi omekšavanja i stabilizacije polimera, Polimerni nanokompoziti i Toplinska i termooksidacijska razgradnja polimera.

Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost

Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda započinje odmah po njegovu osnutku izradom prvih diplomskih radova (1965.) i nastavlja se uključivanjem u financirane znanstvene projekte (neprekidno od 1969. do 2013.) izradom magistarskih radova i disertacija. Ustrojem timske djelatnosti, obukom na vrlo dobrom poslijediplomskom studiju Kemija i tehnologija makromolekula (1979--1981.; voditelj studija dr. sc. Urban Roje) i nabavkom modernih aparatura (IR-spektrofotometar, tekućinski kromatograf, reoviskozimetar i kompjuterizirana aparatura za termičke analize (TGS i DSC) dostignuta je solidna međunarodna znanstveno-istraživačka razina. Oprema je obnovljena, a posljednjih godina nabavljen je suvremeni FT-IR, TGS, DSC, te UV/VIS spektrofotometar, mali laboratorijski ekstruder i dr. Prva su istraživanja bila vezana uz kinetiku i katalizu procesa esterifikacije oxo-alkohola i aromatskih kiselina u svrhe sinteze omekšavala za plastične mase te za studije razgradnje omekšavala. Slijedi istraživanje interakcija polimera (poli(vinil-klorida)) s omekšavalima ili drugim aditivima u odnosu na toplinsku stabilnost i razgradnju sustava te istraživanja svojstava, stabilizacije i razgradnje polimernih mješavina. Izučavaju se interakcije polimera i njihovih razgradnih produkata primjenom kinetičkih modela, korelacijom (ne)mješljivosti i toplinske postojanosti sustava. Posljednjih godina istraživanja su proširena na polimerne mješavine s biorazgradljivim polimerima i niskomolekulnim dodatcima od mikro do nano razine, među ostalim nusproizvodom prerade nekih mediteranskih kultura.

U okviru ove djelatnosti u Zavodu su izrađeni brojni diplomski radovi, u novije vrijeme i završni radovi te više magistarskih i doktorskih radova. Objavljen je velik broj znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Održana su pozvana predavanja i brojna priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Treba istaknuti vrlo aktivno sudjelovanje djelatnika Zavoda u nizu znanstvenih projekata, tehnologijskim projektima, izradi elaborata, stručnih ekspertiza i analiza za potrebe gospodarstva Dalmacije, a ranije i sudskih vještačenja. Znanstvenici Zavoda članovi su uglednih međunarodnih i domaćih društava, uredništava časopisa te recenzenti znanstvenih i stručnih publikacija i projekata.

U novije vrijeme pojedini članovi Zavoda realiziraju međunarodnu suradnju. Ivka Klarić sudjelovala je u TEMPUS projektima, Branka Andričić, Nataša Stipanelov Vrandečić i Matko Erceg u pripravi pozitivno ocijenjenog CroST projektnog prijedloga u okviru EP7-REGPOT natječaja (2009.). Međunarodna suradnja Zavoda ostvaruje se i usavršavanjem znanstvenih novaka u inozemnim institucijama.

U sljedećim tablicama kronološki su navedeni članovi zavoda za organsku tehnologiju u proteklih pedeset godina.

Predstojnici Zavoda

Ime i prezime

Razdoblje

Dr. sc. Urban Roje

1963. - 1983.

Dr. sc. Tonka Kovačić

1983. - 1991.

Dr. sc. Urban Roje

1991. - 1999.

Dr. sc. Tonka Kovačić

1999. - 2010.

Dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

2010. - 2013.

Dr. sc. Matko Erceg

2013. -

Sadašnji članovi Zavoda

Ime i prezime

Godina dolaska

Zvanje

Dr. sc. Branka Andričić (Barić)

1991.

redoviti profesor

Dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

1995.

izvanredni profesor

Katica Jurić, ing.

1999.

viši laborant

Dr. sc. Matko Erceg

2001.

izvanredni profesor

Dr. sc. Sanja Perinović Jozić

2005.

docent

Dr. sc. Miće Jakić

2008.

znanstveni novak

Anita Jenjić

2009.

viši laborant

Irena Banovac, dipl. ing.

2010.

znanstveni novak

Bivši članovi Zavoda

Ime i prezime

Zvanje u vrijeme odlaska

Godina dolaska

Godina odlaska

Dr. sc. Urban Roje

redoviti profesor

1963.

1999.

Jozo Šimera

laborant

1963.

1964.

Lucija Veselinović

laborant

1963.

1998.

Dr. sc. Tonka Kovačić

redoviti profesor u trajno zvanje

1964.

2010.

Vjekoslav Medvešek

laborant

1964.

1966.

Ksenija Zanchi

administrativni referent

1964.

1975.

Mr. sc. Olga Deletis

znanstveni asistent

1967.

1969.

Jurica Favro

kemijski tehničar

1968.

1970.

Vedrana Ferić, dipl. ing.

voditelj vježbi

1970.

1970.

Antun Nardelli, dipl. ing.

predavač

1971.

1995.

Branko Barlafa

kemijski tehničar

1974.

2009.

Ivka Klarić

redoviti profesor u trajno zvanje

1971.

2014.

 

Znanstveni novaci

Miće Jakić

Rođen je 1981. u Mostaru. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu diplomirao je 2007. godine. Kao znanstveni novak zaposlio se 2008. godine. Obranio je doktorski rad na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu 2014. godine.

Irena Banovac

Rođena je 1985. u Šibeniku. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu diplomirala je 2010. godine. Kao znanstvena novakinja zaposlila se 2011. godine.