Povijest Zavoda za kemijsko inženjerstvo

on .

Povijest Zavoda za kemijsko inženjerstvo

Zavod za kemijsko inženjerstvo započinje svoju djelatnost 1961. god. s ciljem upoznavanja studenata s osnovnim principima kemijskog inženjerstva i jediničnim operacijama koje su osnova procesa kemijske i srodnih industrija. Utemeljitelj i prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Milan Zglav, koji u prvom razdoblju djelovanja Fakulteta i Zavoda predaje predmet Kemijsko računanje. Od 1963. god. djelatnici Zavoda počinju predavati i predmete Operacije kemijske industrije te Osnove kemijskog inženjerstva. Da bi se teorijske postavke kemijskog inženjerstva što bolje razjasnile studentima, organizirane su i uvedene u nastavni program laboratorijske vježbe iz Operacija kemijske industrije. S vježbama se započelo iste godine u zavodskom laboratoriju u Kaštel Sućurcu.

Osoblje Zavoda trajno skrbi o unaprjeđenju nastavne i znanstvene djelatnosti nastojeći novim generacijama studenata približiti suvremene trendove iz znanstvenog polja kemijskog inženjerstva. Trenutačno u Zavodu rade dva profesora u trajnom zvanju, Davor Rušić i Nenad Kuzmanić,  docentice Sandra Svilović i Marija Ćosić, viši predavač Renato Stipišić, znanstvena novakinja Antonija Kaćunić te strojarski tehničar Jure Škrapić.

Zavod je dao jednog prorektora Sveučilišta u Splitu: M. Zglav (1981.-1983.), četiri dekana: M. Zglav (1970.-1972.), I. Vojnović (1978.-1980.), R. Žanetić (1991.-1995.; 1999.-2003.), N. Kuzmanić (2011.-2013.) te četiri prodekana: M. Zglav (1968.-1970.), I. Vojnović (1976.-1978.), R. Žanetić (1980.-1983.) i N. Kuzmanić (2003.-2006.).

 

Nastavna djelatnost

Nastavna djelatnost Zavoda vezana je uz temeljne predmete kemijskog inženjerstva. U prvom razdoblju djelovanja Fakulteta u nastavni program uključeni su predmeti Kemijsko računanje, Operacije kemijske industrije i Osnove kemijskog inženjerstva. S obzirom na to da je osnovna zadaća kemijskog inženjera razvijanje, projektiranje, gradnja, ali i vođenje kemijskih procesa, u nastavni program se ubrzo uvodi i predmet Mjerenje, regulacija i automatizacija za realizaciju kojega su tada angažirani vanjski nastavnici. Priroda navedenih predmeta zahtijevala je uvođenje laboratorijskih vježbi koje su se održavale u laboratoriju u Kaštel Sućurcu. Najveći doprinos ustroju nastavnog rada te osmišljavanju i opremanju laboratorijskih prostora zasigurno je dao dr. sc. Milan Zglav.

Novi pristupi izučavanju i razvoju jediničnih operacija, odnosno procesa kemijske industrije grupirani prema osnovnim zakonitostima prijenosa tvari i energije koje se mogu opisati fenomenološkim i matematičkim modelima, nametali su potrebu osuvremenjivanja nastavnog procesa u skladu s navedenim principima. Krajem 70-ih godina u nastavni program Kemijsko-tehnološkog fakulteta uvode se predmeti Prijenos tvari i energije, Bilanca tvari i energije, Tehnološke operacije, Reakcijsko inženjerstvo te Mjerenje i vođenje procesa. Sve navedene kolegije predaju djelatnici Zavoda za kemijsko inženjerstvo.

Sljedeće značajnije osuvremenjivanje nastavnih programa uslijedilo je preustrojem studija KTF-a u skladu s bolonjskim sustavom 2005./2006. godine. Nastavnici Zavoda održavaju nastavu na svim razinama sveučilišnog i stručnog studija.

Na prediplomskom studiju kemijske tehnologije drže nastavu iz sljedećih predmeta: Bilanca tvari i energije, Prijenos tvari i energije, Tehnološke operacije, Mjerenje i vođenje procesa, Reakcijsko inženjerstvo i Matematički alati u kemijskom inženjerstvu,  

Na diplomskom studiju kemijske tehnologije, smjer Materijali nastavnici Zavoda održavaju nastavu iz predmeta: Automatsko reguliranje procesa, Mehaničke i toplinske operacije i Kemijski reaktori. Na smjeru Zaštita okoliša iz predmeta Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša, a na smjeru Mediteranske kulture iz predmeta Operacije separacije.

Studenti preddiplomskog studija kemije slušaju predmet Osnove kemijskog inženjerstva, a na diplomskom studiju kemije, smjer Organska kemija i biokemija predmet Biokemijsko inženjerstvo.

Na stručnom studiju kemijske tehnologije, smjer Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambena tehnologija predaju se Tehnološke operacije, Kemijski reaktori, Mjerna i regulacijska tehnika i Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša. Iz većine navedenih predmeta organizirane su laboratorijske vježbe.

Nastavnici Zavoda redovito sudjeluju i u realizaciji svih poslijediplomskih znanstvenih studija koje organizira Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu. Na sadašnjem poslijediplomskome doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša, usklađenom s bolonjskim modelom, djelatnici Zavoda predaju: Prijenos tvari i energije, Miješanje u višefaznim sustavima, Inženjerstvo disperznih sustava, Primjenu numeričkih metoda u kemijskom inženjerstvu, Modeliranje održivih kemijsko-tehnoloških sustava, Modeliranje kinetike reakcija u heterogenim sustavima i Vođenje procesa.

 

Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost

Znanstveno-istraživačkom radu unutar Zavoda pridavala se od samog početka izuzetna pozornost jer se polazilo sa stajališta da je to osnovni preduvjet kvalitetnoga nastavnog rada na Sveučilištu. Dosadašnji znanstveni rad, svojim sadržajem i pristupom vezan je uz znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, a odvijao se u okviru više znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Znanstvenim radom obuhvaćena su ispitivanja vezana uz utjecaj operacije miješanja na procese prijenosa tvari i energije u višefaznim reaktorima. U posljednje vrijeme pažnja je usmjerena i na eksperimentalna istraživanja heterogenih reakcijskih sustava te na modeliranje kinetike tih sustava. Započelo se i s inženjerskim ispitivanjima u području marikultura, što će biti popraćeno modeliranjem kinetike prirasta biomase, hidrodinamike u reaktorskom prostoru te njihove interakcije.

Istraživanja su rezultirala brojnim završnim, diplomskim, magistarskim i doktorskim radovima. Rezultati istraživanja objavljeni su u domaćim i inozemnim časopisima te predstavljeni na kongresima tematski vezanima uz područje kemijskog inženjerstva.

Od samog početka svog djelovanja Zavod intenzivno surađuje s Fakultetom za kemijsko inženjerstvo i tehnologije, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom iz Zagreba te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom iz Osijeka. Suradnja se ostvaruje kroz nastavnu aktivnost, naročito onu poslijediplomsku, ali i kroz znanstvenoistraživačku djelatnost. Također postoji suradnja Zavoda s inozemnim visokim učilištima i to s učilištima Politecnico di Torino, Torino, Italija i Missouri University of Science and Technology, Rolla (MO), SAD.


 Predstojnici Zavoda

Ime i prezime     
Razdoblje
Dr. sc. Milan Zglav                                        1961. - 1984.
Dr. sc. Ivo Vojnović        1984. - 1989.
Dr. sc. Edita Mitrović-Kessler    1989. - 1999.
Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić 1999. - 2001., 2008. - 2011., 2013. -
Prof. dr. sc. Davor Rušić 2001. – 2002.
Dr. sc. Ratimir Žanetić     2002. – 2007.
Doc. dr. sc. Sandra Svilović 2011. – 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Sadašnji članovi Zavoda

Ime i prezime     
Godina dolaska
Zvanje
Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić  1984.             redoviti profesor
Prof. dr. sc. Davor Rušić    1993.               redoviti profesor
Renato Stipišić, dipl. ing.                                1992.               viši predavač
Doc. dr. sc. Sandra Svilović 2000.  docent
Doc. dr. sc. Marija Ćosić 2004. docent
Jure Škrapić 2007. strojarski tehničar
Antonija Kaćunić, dipl. ing.       2011. znanstveni novak

 

 

 

 

 

 

 

Bivši članovi Zavoda

Ime i prezime     
Zvanje u vrijeme odlaska Godina dolaska Godina odlaska
Dr. sc. Milan Zglav redoviti profesor 1961. 1984.
Dr. sc. Ivo Vojnović   redoviti profesor 1964. 1996.
Dr. sc. Edita Mitrović-Kessler   redoviti profesor 1977. 2009.
Dr. sc. Ratimir Žanetić redoviti profesor   1965. 2010.
Goran Crnošija, dipl. ing.   asistent                      1972. 1976.
Mr. sc. Nikša Knezović asistent                      1991.  1993.
Ivanko Jukić, dipl. ing.   stručni suradnik  1986. 1987.
Frane Čapalija laborant                      1962. 1966.
Vlado Škrapić  kemijski tehničar   1967.  2007.