Kemijsko-tehnološki fakultet

Anketa studenata o njihovim stavovima i znanjima o plagiranju

Poštovani studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu,
Ovim putem upućujemo molbu za sudjelovanje na projektu anketiranja studenata o stavovima i znanjima o plagiranju. Projekt vode doc. dr. sc. Željana Bašić, doc. dr. sc. Ivana Kružić sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti i prof. dr. sc. Ana Marušić s Medicinskog fakulteta u Splitu.
Cilj projekta je provesti veliku anketu na Sveučilištu u Splitu koja bi obuhvatila studente svih godina preddiplomskog, diplomskog i integriranog Sveučilišnog studija te studente poslijediplomskih sveučilišnih studija u Splitu.
      Anketa se provodi isključivo online putem sljedećeg linka https://goo.gl/forms/csiKbWoPgoGQtETJ2
         Unaprijed se zahvaljujemo.

Sustav javnih električnih bicikala i izrada niskougljično rješenje mobilnosti u gradu Splitu_anketa

Poštovane/i,
Grad Split je trenutno u provedbi EU projekta REMEDIO koji se financira iz programa Interreg Mediterranean u iznosu od 267.500,00 €, a kojim se planira nabaviti sustav javnih električnih bicikala i izraditi niskougljično rješenje mobilnosti u gradu Splitu.
Ovim projektom Grad Split će napraviti veliki iskorak po pitanju mobilnosti jer po prvi puta uvodi sustav javnih bicikala na urbanom području grada i promiče ekološki prihvatljiv oblik mobilnosti. Korak koji prethodi uspostavljanju navedenog sustava je izrada niskougljičnog rješenja mobilnosti u gradu Splitu kojim će se definirati pilot područje provođenja projektnih aktivnosti, utvrditi problemi koji se javljaju u prometu, te utvrditi smjernice i ponuditi prometna rješenja za budući razvoj, s naglaskom na biciklizam.
Prilikom izrade niskougljičnog rješenja mobilnosti važan input predstavljaju povratne informacije građana grada Splita koji svakodnevno sudjeluju u prometu grada, a koje će se prikupljati pomoću online anonimne ankete.
Anketom se nastoji zastupiti i glas studenata kako bi se dobile povratne informacije o korištenju sustava javnih bicikla koji bi se mogli implementirati na Kampus Sveučilišta.
Ispunjavanje ankete traje nekoliko minuta, a pitanja su koncipirana s ciljem pružanja povratnih informacija izrađivačima Studije o prometnoj problematici grada, ali ponajviše o prometnim navikama građana grada Splita.
Na sljedećem linku dostavljamo anonimnu anketu istraživanja mobilnosti stanovnika grada Splita:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhFHi3JnSvxD1UGmgaeD9UppdQRmDAh0U7K6H9nMxE26jjQ/viewform