Kemijsko-tehnološki fakultet

Promjena rasporeda za dan 12.03.2019.

Dana    12.03.2019. (utorak)   sva predavanja iz Amfiteatra A02 održat će se Amfiteatru A03 prema rasporedu.

Nastupno predavanje dr. sc. Nives Vladislavić

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (N.N. br. 129/05)

POZIVAMO

na

NASTUPNO PREDAVANJE

            Dr. sc. Nives Vladislavić u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, koje će se održati dana 18. ožujka 2019. godine u predavaonici F402, s početkom u 8:15 sati, za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija.

Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  2. Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  3. Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

predložilo je pristupnici temu nastupnog predavanja:

„Uvod u kemiju halogenih elemenata“

             Predavanje je namijenjeno studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija okviru redovite nastave iz kolegija „Anorganska kemija I.“.

Sažetak Uvod u kemiju halogenih elemenata