Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

on .

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1.     L. Čurković, Utjecaj punila CaCO3 i CaSO4 na kinetiku dehidrokloriranja PVC-a, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2013. (završni rad)
 2.     Ugrin Florijana, Analiza ekološke funkcije ambalaže za voćne sokove i gazirana pića, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2013. (završni rad)
 3.     A. Brkan, Utjecaj sirovine na kinetiku saponifikacije i kakvoću sapuna, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, prosinac, 2012. (završni rad)
 4.     M. Vejić, Analiza ambalaže za brašno-konditorske proizvode, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2012. (završni rad)
 5.     J. Maras, Analiza ambalaže za fermentirane mliječne proizvode, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2012. (završni rad)
 6.     I. Božinović, Analiza ambalaže za svježe meso, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, svibanj, 2012. (završni rad)
 7.     Bezić Ana, Migracija omekšavala iz PHB-a omekšanog TBAC-om, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, rujan, 2011. (završni rad)
 8.     Ž. Šalinović, Analiza polimerne ambalaže za pakiranje svježeg i trajnog mlijeka, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2011. (završni rad)
 9.     S. Muslim, Toplinska razgradnja poli(vinil-klorida) i poli(etilen-oksida) praćena dinamičkom termogravimetrijom, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, srpanj, 2010. (diplomski rad)
 10.     T. Leko, Dinamička termogravimetrijska razgradnja mješavina PVC/PEO, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2010. (diplomski rad)
 11.     I. Katić, Određivanje toplinskih karakteristika mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid), Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2008. (završni rad)
 12.     E. Zaninović, Istraživanje mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid) diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2007. (završni rad)
 13.     M. Budimir, Viskozimetrijsko istraživanje mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid) u otopini, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2007. (završni rad)
 14.     J. Škarica, diplomski rad, Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) viskozimetrijom razrijeđenih otopina u tetrahidrofuranu, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2007. (završni rad)
 15.     J. Petrlik, Utjecaj ekološki prihvatljivih stabilizatora na termooksidacijsku razgradnju poli(vinil-klorida), diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, svibanj, 2007. (diplomski rad)
 16.     G. Matas, Karakterizacija poli(etilen-oksida), diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, veljača, 2007. (diplomski rad)
 17.     M. Jakić, Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) različitih molekulskih masa, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, siječanj, 2007. (diplomski rad)