Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Napisao/la Marin Ugrina on .

 

geek zombie 128Ime i prezime: Marin Ugrina

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 00385 21 329 451

Fax:

E-mail: mugrin@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2003. - 2008. Diplomski studij "Kemijsko-tehnološki procesi"

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Elektrodepozicija bizmuta na ugljiku

Akademski stupanj: dipl. ing.

Datum (od-do): 2008. - 2014. Poslijediplomski doktorski studij "Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša, smjer zaštita okoliša"

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina

Akademski stupanj: dr. sc.


Datum (od– do): 2009. - danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Vrsta posla: 

Radno mjesto/izbori: Znanstveni novak - poslijedoktorand

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do): veljača, 2013.

Institucija: AGH University of Science and Technology, Krakow, Poljska

Fond: Erasmus program

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost

Datum (od– do): ožujak, 2011.

 Institucija: Istraživački laboratorij Schaefer Kalk GmbH & Co KG, Diez, Savezna Republika Njemačka 

Datum (od– do): svibanj, 2010.

Institucija: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu, Srbija 


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJE

Laboratorijske vježbe iz kolegija Fizikalna kemija

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Laboratorijske vježbe iz kolegija Industrija i okoliš

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Laboratorijske vježbe iz kolegija Tehnologija vode

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Laboratorijske vježbe iz kolegija Voda u industriji

Laboratorijske vježbe iz kolegija Kemija I


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=313994

Izv.prof.dr.sc. Marija Ćosić

Napisao/la Marija Ćosić on .


geek zombie 128Ime i prezime: Marija Ćosić

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: ++385 021 329-453

Fax: ++385 21 329 461

E-mail: akrap@ktf-split.hr


Edukacija:

Godina stjecanja doktorata znanosti:  2010. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu,  Kemijsko-tehnološki fakultet

Akademski stupanj: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi

 

Godina diplomiranja: 2003. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu,  Kemijsko-tehnološki fakultet

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Radno iskustvo:

Datum: od ožujka do rujna  2004. g.

Poslodavac i adresa poslodavca: Tvornica hidroizolacijskih materijala ˝Bitumina d.o.o.˝ Muć

 Radno mjesto: tehnolog / kontrolor kvalitete

 

Datum: od rujna  2004. g.

Poslodavac i adresa poslodavca: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Radno mjesto/izbori:

2004. zapošljava se kao znanstveniznanstveni novak -asistent u Zavodu za kemijsko inženjerstvo

U znanstveno zvanje višeg asistenta izabrana 2010. g.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana 2011. g.

 


Znanstveno usavršavanje:

 2005. g.   L’Universita degli Studi di Roma ˝La Sapienza˝, Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali delle Materie Prime e Metallurgia, Rim, Italija

2010. g  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologij, Zavod za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo, Zagreb

 Osobne vještine i kompetencije:
STRANI JEZICI: Aktivno znanje engleskog jezika


PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
Optimizacija miješanja i procesa prijenosa u a sustavima čvrsto-kapljevito. Kristalizacija.
 

 

Nastava:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Bilanca tvari i energije, Tehnološke operacije, Jedinične operacije u zaštiti okoliša

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Mehaničke i toplinske operacije

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Osnove farmaceutske tehnologije (seminari)


 Popis tema završnhi i dplomskih radova

Utjecaj parametara miješanja na kinetičke parametre nukleacije i rata kristala boraksa tijekom šaržne kristalizacije

 

Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=267161

dipl.inž. Renato Stipišić, viši predavač

Napisao/la Renato Stipišić on .


slikaIme i prezime: Renato Stipišić

Adresa:

Sveučilište u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet

Zavod za kemijsko inženjerstvo

Ruđera Boškovića 35

21000 Split

 

Telefon: 021 329 467

Fax: 021 329 461

 

E-mail: stipisic@ktf-split.hr


Datum: 18.04.1991.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Primjena LN - funkcije kod definiranja utjecaja miješanja na produkt polimerizacije stirena

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Datum: 01.07.1992. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10/V, 21000 Split

 

Radno mjesto/izbori:

01.07.1992. - 29.02.1996. znanstveni novak

19.04.1996. - 27.04.2009. stručni suradnik

28.04.2009. - 18.07.2014. predavač

18.07.2014. - viši predavač

 


BVQI - Training course for the environmental management systems (EMS), Auditor traininig course, Crikvenica, 1998.

 National Instruments d.o.o - Stručna konferencija: NI Days - virtualna instrumentacija,  Zagreb, 2003., 2004., 2005., 2006., 2007.

 

 

 


STRANI JEZICI: engleski, slovenski
 
 
 
 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Osnove kemijskog inženjerstva

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Prijenos tvari i energije, Tehnološke operacije, Mjerenje i vođenje procesa, Jedinične operacije u zaštiti okoliša

STRUČNI STUDIJ: Tehnološke operacije, Mjerna i regulacijska tehnika, Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša

 

 

 


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Mr.sc.Branka Gotovac, v. pred.

Napisao/la Branka Gotovac on .


KTF-128Ime i prezime: Branka Gotovac

Adresa: R. Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: +385 21 329 439

Fax: 021 329 461

E-mail: gotovac@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Studijski programi

Napisao/la Dražan Jozić on .

Ovdje unijeti podatke o studijskim programima, općenito!