prof.dr.sc. Branka Andričić

 

slika novaIme i prezime: Branka Andričić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, Split
Ured: C503, V. kat (C5-60)

Telefon: ++385 21 329 469

Fax:

E-mail: branka@ktf-split.hr


Datum (od-do):2001.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Studij termooksidacijske razgradnje mješavina PVC+MMBS

Akademski stupanj: Dr. sc.

 

Datum (od-do):1995.

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Toplinska razgradnja mješavina poli(vinil-klorid)/poli(metilmetakrilat-butadien-stiren)

Akademski stupanj: Mr. sc.

 

Datum (od-do):1989.

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Toplinska svojstva poli(vinil-klorida) različitih K-vrijednosti

Akademski stupanj: dipl. ing.

 

 

 


Datum (od– do): 1989.-1990.

Poslodavac i adresa poslodavca: Mosor, Omiš

Vrsta posla: pripravnik u proizvodnji staklom ojačanih poliestera

Datum (od– do): 1991. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

stručni suradnik   (19. 2. 1991. – 1. 6. 1991.), znanstveni novak, mlađi asistent (1. 6. 1991. –   7. 6. 1995.), asistent ( 7. 6. 1995. – 19. 2. 2002.), viši asistent (19. 2.   2002. – 30. 10. 2002.), docent (30. 10. 2002. - 24. 5. 2006.), izvanredni   profesor (24. 5. 2006. -23.12.2010.), redoviti profesor, prvi izbor (24. 12. 2010.-23. 5. 2016.), redoviti profesor, trajno (24. 5. 2016.)

1.10. 2011.- 30.9. 2015. prodekanica za nastavu

Osnovna aktivnost i odgovornost:

 

 


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: engleski (aktivno), talijanski (pasivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: polimeri: mješavine i kompoziti
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

1. Polimeri i okoliš

1. Polimerni materijali

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

1. Prirodni polimerni materijali

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

1. Polimerne mješavine i kompoziti

2. Prirodni polimerni materijali

3. Biotehnološki procesi

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJE

1. Tehnologija sintetičnih lijekova

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

1. Mješavine polimera

2. Polimerni materijali i okoliš


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 1. I. Džido, Kristalizacija poli(L-laktida) u kompozitima poli(L-laktid)/mljevene koštice masline, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2012.
 2. M. Zoričić, Utjecaj višestrukog ekstrudiranja na toplinska svojstva PE/PP ambalaže za trajno mlijeko, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2011.
 3. M. Tolić, Preesterifikacija otpadnog biljnog ulja butanolom u svrhu priprave biodizela, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2011.
 4. I. Džido, Separacija osnovnih sastojaka iz poli(vinil-kloridnih) materijala, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, rujan 2010.
 5. M. Čagalj, Utjecaj temeprature na migraciju omekšavala, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, završni rad, Split, veljača 2010.
 6. L. Žmire, Utjecaj simulanata hrane na migraciju omekšavala, završni rad,
  Kemijsko-tehnološki fakultet,
  završni rad, Split, veljača 2010.
 7. A. Grgić, Toplinska svojstva nanokompozita poli(L-laktidne kiseline), diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, siječanj 2009.
 8. M. Čagalj, Transesterifikacija biljnih ulja u svrhu priprave biodizela , diplomski rad,
  Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2007.
 9. V. Vučenović, Utjecaj organskog punila i omekšavala na toplinska svojstva PLLA kompozita , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2007.
 10. L. Žmire, Alkoholna fermentacija glukoze uz imobilizirani pekarski kvasac , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2007.
 11. K. Cvitanović, Toplinska svojstva ekstrudiranih PLLA kompozita , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, prosinac 2006.
 12. I. Karalić, Utjecaj nano punila na fazne prijelaze i bubrenje polimernih mješavina PVC/CPE , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, prosinac 2005.
 13. D. Vojvodić, Priprema i karakterizacija nanokompozita poli(3-hidroksibutirata) s organski modificiranim montmorilonitom metodom interkalacije iz otopine , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, rujan 2005.
 14. M. Graho, Neizotermna termogravimetrijska analiza mješavina poli(3-hidroksibutirat)/ alifatsko-aromatski kopoliester , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, listopad 2004.
 15. G. Kovačević, Ultrazvučna razgradnja polistirena u različitim otapalima , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, studeni 2004.
 16. J. Vrvilo, Mehanička svojstva i enzimatska razgradnja mješavine poli(vinil-klorida) i biorazgradljivog alifatsko-aromatskog kopoliestera , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, lipanj 2004.
 17. S. Mileta, Istraživanje mješavine poli(vinil-klorid)-poli(tetrametilenadipat-ko-tereftalat) metodama toplinske analize , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, svibanj 2003.
 18. M. Radeljak, Sulfoniranje polistiren/divinilbenzena , diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, studeni 2002.

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=188492

 

Prof.dr.sc. Vanja Martinac


VANJA web slikaIme i prezime: Vanja Martinac

Adresa: Ruđera Boškovića 35, Split

Telefon: 021 329 447

Fax: 021 329 461

E-mail: martinac@ktf-split.hr


Datum (od-do): 1994.

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Studij procesa izotermnog sinteriranja magnezij-oksida

Akademski stupanj: Doktor znanosti iz tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo

Datum (od-do): 1987.

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida

Akademski stupanj: Magistar znanosti iz tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo

Datum (od-do): 1982.

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Analitička primjena selektivne Cu(II) elektrode
Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Datum (od– do) 1984. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Vrsta posla: Znanost i visoko obrazovanje

Radno mjesto/izbori: (1984-1987.) - pripravnik postdiplomand,
(1987-1994.) - asistent; znanstveni asistent,
(1994-1996.) - asistent s doktoratom,
(1996-2001.) - docent,
(2001-2006.) - izvanredni profesor,
(2006-2011.) - redoviti profesor - prvi izbor,
(2011- ) - redoviti profesor - trajno zvanje.

Osnovna aktivnost i odgovornost: Redoviti profesor u Zavodu za termodinamiku, Predstojnik Zavoda (1998.- )


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
- (1989.-danas) Predstojnik Zavoda za termodinamiku
- (1998.-2008.) Predsjednik HKD-Podružnice Split
- Član organizacijskog odbora u Splitu, za XXI Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera 2009. god., održanom u Trogiru od 19.-22. travnja 2009.
- Član organizacijskog odbora u Splitu, za XVI Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera 1999. god., održanom u Splitu od 23.-26. veljače 1999.
- (2002.-2014.) Voditelj dva znanstvena nacionalna Projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
- (1984.-2002.) Aktivni suradnik na 4 nacionalna znanstvena Projekta
- (2005.-2012.) Uspješna suradnja s Veleučilištem Marko Marulić u Kninu (održavanje nastave iz predmeta "Termodinamika i termotehnika" na stručnom studiju Prehrambene tehnologije)
- (2000.-danas) Uspješna suradnja s redakcijom časopisa "Kemija u industriji" (Rubrika : Društvene vijesti - Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Osposobljenost za rad na računalu (Ms Word, Excell, MatCad, PowerPoint); rad na visokotemperaturnoj plinskoj peći Mecker-Tip 553, do 2000 oC.
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća procese izotermnog i aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida dobivenog iz morske vode, posebice nestehiometrijskim načinom taloženja. Istražuje se more, tj. mogućnost dobivanja magnezijeva oksida različitim postupcima, uz termodinamičku i matematičku analizu procesa.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Nastavne vještine, Pisanje znanstvenih i stručnih radova

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

smjer: Kemijsko inženjerstvo; predavanja iz predmeta: Termodinamika KTA210, Mineralne sirovine iz mora (KTA315)

smjer: Zaštita okoliša; predavanja iz predmeta: Termodinamika KTJ209

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

smjer: Materijali; predavanja iz predmeta: Termodinamika realnih procesa KTB102

smjer: Zaštita okoliša; predavanja iz predmeta: Termodinamika realnih procesa KTB102

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

smjer: Kemijska tehnologija i materijali i smjer: Prehrambena tehnologija

predavanja i seminar iz predmeta: Termodinamika i termotehnika (KTE106)


 Lista ponuđenih tema djelatnika

Radni naslovi za teme završnih i/ili diplomskih radova, u okviru znanstveno-istraživačkog rada u Zavodu za termodinamiku: 

- Ispitivanje brzine sedimentacije magnezijeva hidroksida iz morske vode

- Utjecaj načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida na sadržaj B2O3

- Sinteriranje magnezijeva oksida

- Utjecaj dodatka TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode

- Karakterizacija sirovine (dolomitnog vapna, magnezijeva oksida iz morske vode)


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Aisha Koljatić.
Aktivirano sinteriranje MgO(80 %-tno taloženje) iz morske vode (13.10. 2014.)

 Martić, Ina.
Utjecaj sredstva za ispiranje u obradi taloga magnezijeva hidroksida iz morske vode ( 30.09. 2013.)

 Veljačić, Anamarija.
Sadržaj CaO i B2O3 u kalciniranom magnezijevu oksidu iz morske vode (11.10. 2013.)

Muhvić, Dolores.
Magnezij oksid iz morske vode ( 31.10. 2012.)

Tadijana Vrdoljak.
Ispiranje taloga Mg(OH)2 iz morske vode u postupku dekantacije (15.10. 2012.)

Hackstock, Ljubica.
Utjecaj načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida iz morske vode u postupku dekantacije na sadržaj B2O3 i CaO (21.12. 2011.)

Letić, Tomislav.
Maseni udjel B2O3 u sinteriranom magnezijevu oksidu (20.12. 2011.)

Martić, Ina.
Obrada taloga magnezijeva hidroksida iz morske vode (30.09. 2011.)

Bojić, Meira.
Karakterizacija dolomita (29.09. 2010.)

Carev, Luka.
Nestehiometrijski način taloženja magnezijeva oksida iz morske vode (24.09. 2010.)

Agić, Petar.
Utjecaj dodatka TiO2 na smanjenje sadržaja B2O3 u magnezijevu oksidu iz morske vode (25.09. 2009.)

Đurić, Željana.
Sadržaj B2O3 u magnezijevu oksidu (80 %-tno taloženje)dobivenom iz morske vode (17.02. 2009.)

Maleš, Tomislav.
Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida iz morske vode uz dodatak TiO2 (22.07. 2009.)

Matić, Jelena.
Magnezijev oksid dobiven nestehiometrijskim načinom taloženja iz morske vode (20.10. 2009.)

Mršić, Danijela.
Maseni udjel B2O3 u magnezijevu oksidu dobivenom nestehiometrijskim načinom taloženja iz morske vode (25.09. 2009.)

Županović, Zoran.
Utjecaj sredstva za ispiranje na smanjenje B2O3 u magnezijevu oksidu dobivenom nestehiometrijskim načinom taloženja iz morske vode (29.04. 2009.)

Gizdić, Nela.
Utjecaj TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode (11.05. 2007.)

Guvo, Irena.
Borov(III) oksid u magnezijevu oksidu dobivenom iz morske vode (30.03. 2007.)

Jasak, Ivana.
Poboljšanje brzine sedimentacije magnezijeva hidroksida iz morske vode (19.09. 2007.)

Marković, Cecilija.
Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida iz morske vode uz dodatak 3 mas. % TiO2 (25.10. 2007.)

Matić, Jelena.
Borov(III) oksid u magnezijevu oksidu dobivenom nestehiometrijskim načinom taloženja iz morske vode (29.06. 2007.)

Pocrnja, Tajana.
Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida iz morske vode uz dodatak 0.5 mas. % TiO2 (19.01. 2007.)

Prološčić, Marijana.
Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida iz morske vode uz dodatak 1 mas. % TiO2 (19.01. 2007.)

Anđelić, Nikša.
Utjecaj načina ispiranja na maseni udjel B2O3 u magnezijevu oksidu iz morske vode (26.10. 2006.)

Gadžo, Zrinka.
Utjecaj anionskog 831A flokulansa na sedimentaciju magnezijeva hidroksida iz morske vode (30.10. 2006.)

Buljević, Ivana.
B2O3 i CaO u magnezijevu oksidu dobivenom iz morske vode (09. 06. 2005.)

Ćapin, Nedjeljko.
Utjecaj kombiniranog načina ispiranja na maseni udjel B2O3 i CaO u magnezijevu oksidu iz morske vode (22.12. 2005.)

Strinić, Mirela.
Učinkovitost višekratne uporabe sredstava za izapiranje na maseni udjel B_2O_3 u magnezijevu oksidu iz morske vode (10.04. 2001.)

Mihalj, Julijana.
Određivanje bora u magnezij-oksidu iz morske vode (30.03. 2000.)

Jurin, Oliver.
Sedimentacija magnezij-hidroksida iz morske vode (17.06. 1999.)

Tripalo, Vedran.
B_2O_3 u magnezij-oksidu iz morske vode (28.10. 1999.)

Arbunić, Nenad.
Ispitivanje sedimentacije magnezij-hidrokisda u morskoj vodi (18.09. 1995)

Plepel, Anka.
Primjena anionskog flokulansa A-120 na sedimentaciju magnezij-hidroksida u morskoj vodi (20.09. 1995.)


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=119805

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić


Berlin rujan 2011 NKc    Nenad Kuzmanić

    Zavod za kemijsko inženjerstvo

    Telefon: ++385 21 329 468

    Fax: ++385 21 329 461

    E-mail: kuzmanic@ktf-split.hr


Edukacija:

Godina stjecanja doktorata znanosti: 1995. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Akademski stupanj: Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi

 

Godina stjecanja magisterija znanosti: 1989. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Akademski stupanj: Magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina diplomiranja: 1983. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Radno iskustvo:

Datum : Od ožujka 1983. do prosinca 1984. g.

Poslodavac i adresa poslodavca:  R.O. "Jugovinil" - Kaštel Sućurac - Pogon kloralkalne elektrolize

Radno mjesto: Samostalni tehnolog za proizvodnju klora.

 

Datum : Od prosinca 1984. g. 

Poslodavac i adresa poslodavca:  Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Radno mjesto/izbori: 

1984. g. zapošljava se kao asistent u Zavodu za kemijsko inženjerstvo

U znanstveno zvanje znanstvenog asistenta izabran 1989. g.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran 1996. g.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran 2002. g.

U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran 2007. g.

U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran 2012. g.


Znanstveno usavršavanje:

2000. - 2001. g., Missouri University of Science and Technology, Department of Chemical Engineering, Rolla , Missouri, SAD (Fulbrightova stipendija)

1991. - 1992. g., Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, Torino, Italija

1985. g., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Laboratorij za mjerenje i vođenje procesa, Zagreb


Osobne vještine i kompetencije:
 
STRANI  JEZICI : Aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika
 
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:

Dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2011. - 2013. g.

Prodekan za nastavu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2003. - 2006. g.

Voditelj Sveučilišnog poslijediplomskog studija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo (KTF-Split), 2010. g.

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu, 2003. - 2006. g.

Predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo

Glavni koordinator povjerenstava zaduženih za formiranje preddiplomskog i diplomskog studija kemijske-tehnologije, preddiplomskog i diplomskog studija kemije te stručnog studija kemijske tehnologije pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

Operacionalizacija Studija farmacije pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu (2004. -2006.)

Predsjednik Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2009. - 2011. g.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, Podružnice za Dalmaciju, 1997. - 1998. g.

Tajnik Hrvatskog kemijskog društva, Podružnice za Dalmaciju, 1993. - 1995. g.

 

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
Optimizacija miješanja i procesa prijenosa u višefaznim sustavima kemijskog procesnog inženjerstva

Nastava:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:  Prijenos tvari i energije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Osnove kemijskog inženjerstva 

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša, Mehaničke i toplinske operacije

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Operacije farmaceutske tehnologije

SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: Prijenos tvar i energije, Miješanje višefaznih sustava


Popis tema završnih i diplomskih radova u Zavodu za kemijsko inženjerstvo:

Matematičko modeliranje kinetike reakcija u heterogenim sustavima

Utjecaj miješanja na kinetičke parametre i finalni produkt kristalizacije boraksa

Ravnoteža ionske izmjene bakra na zeolitu 4A i 5A

Utjecaj temperature i vremena miješanja na kvalitetu maslinova ulja različitih sorti maslina

Utjecaj temperature i vremena miješanja na oksidacijsku stablinost maslinova ulja sorte oblica


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Prof.dr.sc. Maja Kliškić

 

 


geek zombie 128Ime i prezime: Maja Kliškić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021 329-435

Fax: 021 329-461

E-mail: mkliskic@ktf-split.hr
Datum: 1994. godine

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Studij katodnog ponašanja legure Al-Sn u vodenim otopinama

Akademski stupanj: Dr. sc.

 

Datum: 1991. godine

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Proučavanje katodnog ponašanja aluminija u vodenim otopinama

Akademski stupanj: Mr. sc.

 

Datum: 1980. godine

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Procesi razgradnje emulzijskog PVC-a – kinetička ispitivanja

Akademski stupanj: Dipl. inž.


Datum: 2011. -

Poslodavac i adresa poslodavca:

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: redoviti profesor - trajno zvanje

Osnovna aktivnost i odgovornost:

 

Datum: 2006. - 2011.

Poslodavac i adresa poslodavca:

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: redoviti profesor

Osnovna aktivnost i odgovornost:

 

Datum: 2001. - 2006.

Poslodavac i adresa poslodavca:

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: izvanredni profesor

 

Datum: 1996. - 2001.

Poslodavac i adresa poslodavca:

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: docent

 

Datum: 1991. - 1996.

Poslodavac i adresa poslodavca:

Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: znanstveni asistent

 

Datum: 1984. - 1991.

Poslodavac i adresa poslodavca:

Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Laboratorij za fizikalnu kemiju
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: stručni suradnik na neodređeno vrijeme

 

Datum: 1982. - 1983. godine

Poslodavac i adresa poslodavca:

Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Laboratorij za fizikalnu kemiju
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: stručni suradnik na određeno vrijeme


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski jezik
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

Područje istraživanja obuhvaća proučavanja korozijskih procesa s ciljem pronalaženja mogućnosti zaštite konstrukcijskih materijala u uvjetima eksploatacije, naročito primjenom netoksičnih inhibitora izoliranih iz biljnog materijala. Dio znanstvenih istraživanja usmjeren je na proučavanja elektrokemijski aktivnih slitina u svrhu njihove primjene kao anodnog materijala u sustavima katodne zaštite ili u kemijskim izvorima struje.

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
ČLANSTVO U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA:
 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split
 • Electrochemical Society of Electrochemistry (ISE)
 • New York Academy of Science
 • Hrvatsko društvo za zaštitu materijala
 • Alumni KTF-a

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Konstrukcijski materijali KTA303

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Smjer: Mediteranske kulture     Korozija i zaštita materijala KTD209

Smjer: Materijali    Elektrokemijsko inženjerstvo KTB107

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Smjer: Kemijska tehnologija i meterijali     Korozija i zaštita materijala KTE312

Smjer: Kemijska tehnologija i meterijali     Kruti otpad i oporaba KTE211


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili disertaciju, magistarski rad, završni/diplomski rad kao i datum obrane

Marijana Tanfara
Ispitivanje korozijskog ponašanja čelika AISI 316L u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.6. 2010.

Dubravka Bušić
Mogućnost inhibicije korozije CuNiFe slitine u NaCl otopini pomoću meda / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.10. 2009.

Ines Obradović
Utjecaj temperature elektrolita na inhibiciju korozije CuNiFe slitine / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.10. 2009.

Dijana Sardelić
Uticaj cerijeva(III) klorida na korozijsko ponašanje slitine AA 2017A u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.9. 2009.

Ladislav Vrsalović
Studija inhibitorskog djelovanja fenolnih kiselina na koroziju Al-Mg slitina / doktorska disertacija.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 3.4. 2008.

Jelena Lušić
Inhibicija korozije CuNiFe slitine pomoću fenolnih kiselina / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.7. 2007.

Boško Ivković
Inhibicija korozije Al-2.5Mg slitine u protočnim uvjetima / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.9. 2005.

Marijana Labrović
Gentisinska kiselina kao inhibitor korozije Al-2.5Mg slitine / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.6. 2005.

Maja Bojčić
Mogućnost inhibicije korozije Al-2.5Mg slitine pomoću fenolnih kiselina u nestacionarnim uvjetima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.10. 2004.

Tamara Samardžić
Inhibicija korozije Al-2, 5Mg slitine pomoću sinapinske kiseline pri različitim temperaturama / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.4. 2004.

Ladislav Vrsalović
Proučavanje utjecaja protoka i temperature elektrolita na koroziju i zaštitu Al-2.5Mg slitine / magistarski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 08.4. 2004.

Darija Perić
Aktivacija aluminija pomoću kositra / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 13.7. 2001.

Marina Štrkalj
Inhibicija korozije Al-2.5Mg legure pomoću derivata benzojeve kiseline / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 11.7. 2000.

Olenka Zovko
Inhibicija korozije Al-2.5Mg legure pomoću derivata cimetne kiseline / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 12.7. 2000.

Adriana Babnik
Mogućnosti inhibicije korozije legure Al-2.5Mg pomoću katehina i epikatehina / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 13.7.1999.

Vesela Bašić
Ispitivanje inhibicije korozije legure Al-2.5Mg pomoću katehina i epikatehina metodom impedancijske spektroskopije / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.7. 1999.

Diana Doždor
Primjena fenolnih kiselina za inhibiciju korozije Al-2.5Mg legure u kloridnoj otopini / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 20.12. 1999.

Branka Drmić
Ponašanje Al-2.5Mg legure u vodenim otopinama i mogućnost inhibicije korozije pomoću propolisa / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 20.01. 1999.

Ivo Gugić
Inhibicija korozije Al-2.5Mg legure s kiselinskom fenolnom frakcijom vodenog ekstrakta ruzmarina / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 7.4. 1999.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=119820

Prof.dr.sc. Mladen Miloš


Ime i prezime:Mladen Miloš

Adresa:Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

Telefon:0038521329465

Fax:0038521329461

E-mail:milos@ktf-split.hr


1976-1981

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu

Utjecaj pH na spektrofotometrijsko ponašanje 2,4-dinitrobenzena u mješovitom otapalu DMSO-H2O

Diplomirani inženjer hemije

 

1984-1990

Faculte des sciences, Geneve, Suisse

Applications de la microcalorimetrie en biochimie-interactions proteine-ion metallique et proteine-proteine

Docteur es sciences, mention chimique


Radno iskustvo:

1981-1984

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Stručni suradnik

 

1984-1990

Facultes des sciences, Geneve, Suisse

Assistant doctorant, assistant postdoctorant

 

1990-1991

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Viši asistent

 

1993-danas

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor, redoviti profesor-trajno zvanje

 


Usavršavanje/Međunarodno iskustvo:

1984-1990

Faculte des sciences, Geneve, Suisse

Assistant doctorant


 
Osobne vještine i kompetencije:
 
Strani jezici:
francuski aktivno, engleski pasivno
 
Područja znanstvenog interesa:
Temeljna znanstvena istraživanja u području biokemije, istraživanje mehanizama kontrole rada žive stanice i međustaničnih komunikacija i istraživanja biološke aktivnosti prirodnih organskih spojeva 
 

 Predmeti:

Osnove biokemije

Biokemija

Fizikalna biokemija

Komunikacije u živim organizmima


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis radova:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211625
http://www.researcherid.com/rid/D-4966-2017
https://scholar.google.hr/citations?user=HfMh-w8AAAAJ&hl=en&oi=ao