Teme završnih i diplomskih radova 2015-16

Zavod Teme završnih i diplomskih radova (akad. god. 2015./2016.) Mentori
Zavod za opću i anorgnsku kemiju  Elektrokemijska polimerizacija polipirola  Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Elektrokemijsko formiranje sulfidnih filmova  
 Interakcije bioloških tiola s elektrodama temeljenim na miješanim sulfidima prijelaznih metala  - elektrokemijska analiza. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk
Elektrokemijsko određivanje bioloških tiola s elektrodama temeljenim na miješanim sulfidima prijelaznih metala.  
Elektrokemijska svojstva modificiranih kompozitnih materijala na bazi ugljikovih nanocijevčica (CNT)  
Redukcija folne kiseline na različitim ugljikovim i modificiranim elektrodama Izv. prof. dr. sc.  Slobodan Brinić
Zavodu za analitičku kemiju Razvoj i primjena potenciometrijskih metoda za određivanje tiola koristeći membrane s nanočesticama. Izv.prof.dr.sc.  Josipa Giljanović
Razvoj spektrofotometrijskih metoda za određivanje kationa. Doc. dr. sc. Ante Prkić 
Kinetičko spektrofotometrijsko određivanje N-acetil-L-cisteina-etil estera. Razvoj i vrednovanje metode. Doc. dr. sc. Lea Kukoč Modun
Razvoj i vrednovanje spektrofotometrijske metode određivanja N-acetil-L-cisteina-etil estera analizom u protoku.  
Zavod za fizikalnu kemiju Utjecaj različitih kosurfaktanata na fazno ponašanje mikroemulzijskog sustava Izv. prof. dr. sc . Vesna Sokol
Primjena statičke i dinamičke teorije perkolacije na mikroemulzije bez  prisutnosti surfaktanta  
 Spektrofotometrijsko istraživanje mikrookoline u mirisnim tinkturama  
Konduktometrijski studij trokomponentnog sustava citral-etanol-voda  
Potenciometrijsko određivanje prijenosnih brojeva otopina NaCl i NaF u smjesama (glukoza + voda) i (saharoza + voda) pri 25 °C Izv. prof. dr. sc . Renato Tomaš
Određivanje topljivosti ferulinske kiseline u etanolu i u smjesama (etanol + voda) pri različitim temperaturama  
Fizikalno-kemijska svojstva 1-metil – , 1,3-dimetil – , 1-etil-3-metil –, 1-butil-3-metil –, 1-heksil-3-metil – , i 1-oktil-3-metil imidazolium klorida: volumetrijski i viskozimetrijski studij vodenih otopina ionskih tekućina pri različitim temperaturama  
Zavodu za orgsnsku kemiju Arome: izolacija aroma različitih prehrambenih proizvoda (spojeva nositelja arome) različitim metodama; analiza hlapljivih izolata; ispitivanje biološke aktivnosti izolata. Prof. dr. sc. Igor Jerković
Profiliranje isparljivih spojeva monoflornih medova ili medljika: identifikacija potencijalnih kemijskih biomarkera botaničkog porijekla.  
Sinteza i karakterizacija odabranih farmaceutika Izv. prof.dr. sc. Ani Radonić 
Određivanje antioksidacijskog potencijala raznih vrsta meda i/ili medljikovca i njihovih hlapljivih izolata  
Izolacija i karakterizacija odabranih prirodnih organskih spojeva  
Grejpfrut (Citrus paradisi): izolacija naringenina i sinteza metil-antranilata Doc. dr. sc. Ivica Blažević
Glukozinolati endema porodice Brassicaceae koji rastu u R. Hrvatskoj  
Analiza prirodnih metabolita u biljkama NMR tehnikom  
Sinteza prirodno-identičnih spojeva  
Zavod za biokemiju Kemijski sastav i biološki potencijal odabranih biljnih vrsta Prof. dr. sc. Mladen Miloš
Protutumorsko djelovanje odabranih biljnih vrsta  
Izolacija, identifikacija i inhibitorska svojstva timokinona i timohidrokinona iz origana Izv. prof. dr. sc. Olivera Politeo 
 Kinetička studija utjecaja boroničnih kiselina/boroksina na enzimsku regulaciju glikolize pri različitim temperaturama i pH vrijednostima  
Kinetička karakterizacija aktivnosti laktat-dehidrogenaze diagnostičkog markera razvoja malignih /kancerogenih stanica (također uz promjenu mjernih parametara) Doc. dr. sc. Mila Radan
Zavod za  kemiju okoliša Ocjena ekološkog stanja mora u uvali Telašćica prema trofičkom indeksu TRIX  
Ocjena ekološkog stanja mora u akvatoriju otoka Visa prema trofičkom indeksu TRIX  
Priprava ion selektivne elektrode za određivanje fosfata u okolišu Izv. prof. dr. sc. Marija Bralić
Primarna emisija NO2  i njegov utjecaj na kvalitetu zraka na području grada Splita Doc. dr. sc. Maša Buljac
Određivanje koncentracije ozona na postaji Karepovac  
Ispitivanje kemijskih karakteristika tla s područja Kaštela u svrhu uzgoja smilja  
Spektrofotometrijsko određivanje Suset yellow u prehrambenim proizvodima  
Određivanje i statistička analiza NO2 i O3 kao pokazatelja onečišćenja zraka na području grada Splita  
Zavod za termodinamiku Ispitivanje brzine sedimentacije magnezijeva hidroksida iz morske vode  
Utjecaj načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida na sadržaj B2O3 Prof. dr. sc. Vanja Martinac
Sinteriranje magnezijeva oksida  
Utjecaj dodatka TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode Izv. prof. dr. sc.  Miroslav Labor
Karakterizacija sirovine (dolomitnog vapna, magnezijeva oksida iz morske vode)  
Zavod za kemijsko inženjerstvo Utjecaj reda reakcije na kinetiku katalitičke  reakcije Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić
Primjena matrične algebre na sustavu kruto-plinovito Prof. dr. sc. Davor Rušić, red. prof
Primjena matrične algebre na sustavu kruto-plinovito  
Ionska izmjena bakra na zeolitu Izv. prof. dr. sc. Sandra Svilović
Utjecaj temperature i vremena miješanja na kvalitetu maslinova ulja kod različitih sorti maslina  Renato Stipišić, v. pred.
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala Inhibicija korozije metala organskim i anorganskim inhibitorima  
Korozijsko ponašanje metala i legura u fermentiranom zelenom čaju Prof. dr. sc. Maja Kliškić
Metode spajanja metalnih konstrukcijskih materijala Prof. dr. sc. Senka Gudić
Ispitivanje korozijskog ponašanja tehnički važnih metala u različitim korozijskim uvjetima  Izv. prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović
Istraživanje mogućnosti dobivanja vodika kao energenta uporabom ambalažnog otpada Doc. dr. sc. Ivana Smoljko
Vodik i energetika temeljena na vodiku  
Zbrinjavanje čvrstog otpada  
Zavod za anorgansku tehnologiju Karakterizacija i svojstva oksidnih, karbonatnih i silikatnih materijala Prof. dr. sc. Jelica Zelić
Primjena industrijskih otpadnih materijala u cementnim kompozitima poboljšane čvrstoće i trajnosti  
Korozija i zaštita keramičkih materijala  
Utjecaj dodataka na hidrataciju cementnih veziva Prof. dr. sc. Pero Dabić
Priprava metalnih nanočestica taložnim postupcima  
Određivanje optimalnih parametara sinteze „ferrofluida“  
Efikasnost solarnih ćelija na bazi nanokristaličnog TiO2 i fotoosjetljivog bojila iz hibiskusa  
Metode karakterizacije cementa i cementnih kompozitnih materijala Izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić
Priprava i karakterizacija cementnih kompozitnih materijala  
Priprava i karakterizacija geopolimera  
Utjecaje čvrstih otpadnih materijala na svojstva novih cementnih kompozita Doc. dr. sc. Damir Barbir
Primjena testova ispiranja pri stabilizaciji opasnog otpada  
Sinteza zeolita A hidrotermalnim postupkom  
Sinteza i svojstva geopolimernih materijala Dr. sc. Mario Nikola Mužek, znanstveni suradnik
Kinetika adsorpcije teških metala u geopolimernim sustavima  
Zavod za organsku tehnologiju Površinska modifikacija anorganskog punila za polimerne materijale  organskom komponentom   
Priprema i karakterizacija polilaktidnih mješavina  
Priprema i karakterizacija polilaktidnih kompozita  Prof. dr. sc. Branka Andričić
Analiza primarne ambalaže za alkoholna i bezalkoholna pića Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić
Analiza polimernog otpada prije recikliranja  Izv. prof. dr. sc. Matko Erceg
Određivanje ionske provodnosti elektrolita na osnovi poli(etilen-oksida) Doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
Određivanje toplinskih karakteristika polimernih mješavina i kompozita  
Kinetička analiza toplinske razgradnje polimernih mješavina i kompozita  
Zavod za inženjerstvo okoliša Uklanjanje koloidno dispergiranih čestica iz otpadnih voda - ispitivanje brzine taloženja i ostatne mutnoće.  
Stabilnost deemulgatora u uzorcima riječne vode.  
Praćenje kakvoće pitke vode.  
Praćenje učinkovitosti uređaja za obradu otpadnih voda.  
Fizikalno-kemijska karakterizacija i kemijska stabilnost uzoraka krutog otpada. Izv. prof. dr. sc. Marina Trgo
Monitoring procijednih voda odlagališta otpada. Izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović
Procjena životnog ciklusa uređaja za obradu otpadnih voda. Dr. sc. Ivona Nuić, znanstvena suradnica
Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda na zeolitu iz jednokomponentnih, dvokomponentnih i trokomponentnih sustava. Dr. sc. Marin Ugrina, znanstveni suradnik
Modeliranje procesa uklanjanja teških metala šaržnim postupkom i postupkom u koloni.  
Kemijska postojanost prirodnog i modificiranog zeolita zasićenog teškim metalima  
Primjena zeolita kao reaktivne permeabilne barijere.  
Ispitivanje ekološkog otiska.  
Ispitivanje kakvoće zraka na području grada Splita.  
Ispitivanje efikasnosti uklanjanja željeza i mangana iz onečišćenih voda.  
Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju  Primjena novih tehnologija u svrhu stabilizacije biološki aktivnih spojeva u pripravcima dodataka prehrani (diplomski rad; Sveučilišni integrirani studij Farmacije; studentica Lucija Ličanin) Prof.dr.sc. Tea Bilušić
Udio ukupnih fenola kod svježe, liofilizirane i ultrazvukom tretirane jabuke (Diplomski rad; Diplomski studij Kemijske tehnologije, smjer Mediteranske kulture, student Zvonimir Mostarac)  
Biološka aktivnost ekstrakata petrovca Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić
Kemijski sastav i biološka aktivnost džema od smokve i aronije  
Određivanje sastava masnih kiselina dalmatinskih maslinovih ulja (godina proizvodnje 2012./2013.) Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov
Određivanje sastava masnih kiselina dalmatinskih maslinovih ulja (2013./2014.)   
Zavod za fiziku Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih materijala metodama difrakcije i raspršenja  
Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih materijala mikroskopskim metodama  
Preparacija mikro/nanostrukturiranih materijala  
Nanočestice metala: slučaj kositra  
Nanočestice metala: slučaj zlata  
Nanočestice ZnO Izv. prof. dr. sc. Magdi Lučić Lavčević
Senzorski MEM-sustavi  
Efekt staklenika i kvantna fizika  
Nanomaterijali u baterijama i pretvorbenim ćelijama  
Primjena nanočestica u industriji