Zavod za opću i anorgansku kemiju

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
  Marijo Buzuk e-mail A408 021-329-474
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
Prof. dr. sc. Zoran Grubač e-mail A409 021-329-473
Izv. prof. dr. sc Slobodan Brinić e-mail A410 021-329-475
Marijo Buzuk e-mail A408 021-329-474
Doc. dr. sc. Nives Vladislavić e-mail A408 021-329-474
Doc. dr. sc. Ivana Škugor Rončević e-mail B410 021-329-472
  Jelena Mistrić e-mail  A411 021-329-488
 
Vanjski suradnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
         
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
 Opća kemija PK
PKT-KI
PKT-ZO
PT
KTA104
KTA104
KTJ104
KTK103
7.0
7.0
6.5
9.0
Vježbe iz opće kemije PK
PKT-KI
PKT-ZO
KTG101
KTA105
KTJ105
2.0
2.0
2.0
 Anorganska kemija  PK
PKT-KI
PKT-ZO
PT
KTG104
KTA109
KTJ109
KTK106
4.0
4.0
4.5
7.0
Vježbe iz anorganske kemije  PK
PKT-KI
PKT-ZO
KTG105
KTA110
KTJ110
3.0
2.0
2.0
Anorganska kemija II PK KTG201  5.0
Vježbe iz anorganske kemije II  PK KTG202  3.0
Kemija površina  DK-KO
DK-OKB
KTI104  6.0
Kemija čvrstog stanja  DK-KO KTI207  6.0
Opća i anorganska kemija  F KMF104 8.0
Kemijsko računanje PS-ZOM, SS-KTM*, SS-PT* KTL102 4.0
Opća i anorganska kemija PS-ZOM, SS-KTM*, SS-PT* KTL101  7.0
Kemijski senzori i biosenzori

DK-KO

DK-OKB

KTH218 3.0

PREDDIPLOMSKI STUDIJI:

PK (Preddiplomski studij Kemije)

PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije: Kemijsko inženjerstvo)
PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije: Zaštita okoliša)
PT (Prehrambena tehnologija)

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI:

PS-ZOM (Preddiplomski stručni studij: Zaštita i oporaba materijala)
SS-KTM* (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijska tehnologija i materijali)
SS-PT* (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Prehrambena tehnologija)

* studijski programi su ukinuti od ak. godine 2015./16.

STUDIJ FARMACIJE:

F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije)

DIPLOMSKI STUDIJI:

DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša)
DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija)